Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 3 (2012) The Evaluation of 9th Class Biology Curriculum in terms of Teachers' Opinions (A case study in Sivas)/9. Sınıf Biyoloji Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi(Sivas İli Örneği) Abstract   PDF
Arş.Grv Mustafa Ersoy, Prof. Dr. Feridun Merter
 
Vol 4, No 3 (2013) The Evaluation of Educational Administration and Supervision Graduate Programs in Turkey:A Case Study/Türkiye'deki Eğitim Yönetimi ve Denetimi Lisansüstü Programlarının Değerlendirilmesi: Bir Durum Çalışması Abstract   PDF
Yrd. Doç. Kemal Kayıkçı, Başak Ercan
 
Vol 7, No 2 (2016) The Impact of Principal Leadership Styles on Instructional Supervision of Secondary Schools in Oyo North Senatorial District, Oyo State, Nigeria/Nijerya’nın Oyo Bölgesi Orta Dereceli Okullarında Görev Yapan Müdürlerin Liderlik Tarzının Öğretimsel Denetiml Abstract   725-PDF
Monsuru Babatunde Muraina, Muraina Kamilu Olanrewaju
 
Vol 2, No 4 (2011) THE INFLUENCE OF METACOGNITIVE STRATEGY USE ON PRESERVICE EARLY CHILDHOOD TEACHERS' COHERENCY OF CONCEPTUAL UNDERSTANDINGS Abstract   PDF
Mesut Saçkes
 
Vol 3, No 2 (2012) The Mediating Role of Basic Psychological Needs in Relation between Job Characteristics and Organizational Citizenship Behavior/İş Özellikleri ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkide Temel Psikolojik Ihtiyaçların Aracılık Rolü Abstract   PDF
Hossein kareshki
 
Vol 2, No 3 (2011) THE OPINIONS OF THE PRINCIPALS AND TEACHERS WORKING IN VOCATIONAL TRAINING HIGH SCHOOL ON LEONARDO DA VINCI PROJECT: A CASE STUDY Abstract   PDF
İlhan Günbayı, Burcu Yassikaya
 
Vol 2, No 1 (2011) THE PREDICTIVE EFFECTS PEER ACCEPTANCE HAS ON SCHOOL ADJUSTMENT VARIABLES IN PRESCHOOL CHILDREN Abstract   PDF
Yrd.doç.Dr.Hülya GÜLAY, Hatice Erten
 
Vol 7, No 2 (2016) The Predictive Power of Family Environment and Communication Skills on Problem Solving Skills: An Investigation on Vocational School Students/Aile Ortamı ve İletişim Becerilerinin Problem Çözme Becerilerini Yordama Gücü: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üz Abstract   721-PDF
Esra Dereli, Mehmet Ergim İman
 
Vol 1, No 1 (2010) THE REALITY OF PRIMARY SCHOOLS AND BASIC EDUCATION IN TURKEY Abstract   PDF
Doç. Dr. Erdal TOPRAKCI
 
Vol 7, No 3 (2016) The Relationship between Faculty Members’ School Culture and Burnout Levels Based on the Perceptions of Teacher Candidates/Öğretmen Adaylarının Algılarına Göre Akademisyenlerin Okul Kültürü ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki Abstract   734-PDF
Assist.Prof.Dr.Seyithan Demirdağ
 
Vol 4, No 4 (2013) The Relationship between School Climate Perceptions and School Size and Status /Okul İklimi Algıları ile Okulun Büyüklüğü ve Statüsü Arasındaki İlişki Abstract   PDF
Postgrad.Esin Çağlayan
 
Vol 1, No 1 (2010) THE STUDY OF FINANCIAL STRUCTURE OF TURKISH HIGHER EDUCATION SYSTEM Abstract   PDF
Doç.Dr.Ali Rıza ERDEM
 
Vol 5, No 2 (2014) The Theory of Magnetism in Educational Administration/Eğitim Yönetiminde Manyetizma Kuramı Abstract   PDF
Prof. Dr. Erdal Toprakci, Bil.Uzm.Sümeyye Mermer
 
Vol 2, No 3 (2011) TURKISH TEACHER CANDIDATES' MOTIVATION LEVELS FOR TURKISH EDUCATION DEPARTMENTS AND TEACHING PROFESSION Abstract   PDF
ASLI ASLAN
 
Vol 5, No 1 (2014) Turkish version of the Career and Work Adaptability Questionnaire (CWAQ): Validity and Reliability Study/İş ve Meslek Hayatına Uyum Ölçeği (İMHUÖ) Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Abstract   PDF
Çınar Kaya, Ahmet Akın, Hakan Sarıçam, Erol Uğur
 
Vol 5, No 2 (2014) Üniversite Öğrencileri E-Değerlendirme Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi/Development of E-Assessment Attitude Scale for University Students Abstract   PDF
Yrd.Doç.Dr.Mustafa Bahar
 
Vol 8, No 1 (2017) Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algısının Toplumsal Cinsiyet Rolü ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesi//Examination of Gender Perception of University Students According to Sex and Sex Roles Abstract   814
Erol Esen, Diğdem Siyez, Yağmur Soylu, Gülce Demirgürz
 
Vol 2, No 2 (2011) USE OF TEACHING METHODS OF BIOLOGY TEACHERS AND OPINIONS ABOUT THE EFFECTS OF THESE METHODS ON STUDENT SUCCESS Abstract   PDF
Aysel Temelli, Murat Kurt
 
Vol 2, No 3 (2011) USING OF TEAM-GAME-TOURNAMENT TECHNIQUE IN SPELLING RULES AND PUNCTUATION MARKS EDUCATION Abstract   PDF
SEDAT MADEN
 
Vol 6, No 3 (2015) Üstün Yetenekli Öğrencilerin Coğrafya Dersine İlişkin Algıları/Perceptions of the Gifted Student on the Geography Lesson Abstract   635-PDF
Yrd.Doç.Dr.Taner Çifçi
 
Vol 8, No 1 (2017) Views of School Managers and Teachers about School Culture/Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Okul Kültürüne İlişkin Görüşleri Abstract   813
Ali Sabancı, Ahmet Şahin, Melek Alev Sönmez, Ozan Yılmaz
 
Vol 3, No 2 (2012) Views of Teachers about Gifted Curriculum (Case of BİLSEM) / Üstün Yetenekliler Eğitim Programlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri (BİLSEM Örneği) Abstract   PDF
İbrahim Yaşar Kazu, Cem Şenol
 
Vol 5, No 1 (2014) Virtual Communication and Organization for Promoting Quality Leadership and Open Government in Schools/Okullarda Kalite, Liderlik ve Açık Yönetimi Teşvik için Sanal İletişim ve Organizasyon Abstract   PDF
Esteban Vázquez-Cano
 
Vol 4, No 4 (2013) Yaşayan Bilim İnsanlarının Akademik Hayat Hikayelerine Yönelik Görüşleri /Views of Living Scientists on Their Academic Life Stories Abstract   PDF
Doç.Dr.Gürbüz Ocak, Doç.Dr.İjlal Ocak, Arş.Grv.Ahmet Yamaç, Bil.Uzm.Aylin Yazıcıoğlu
 
Vol 4, No 1 (2013) Yazma Problemi Olan Bir Öğrenciye Bitişik Eğik Yazı Öğretimi (Bir Eylem Araştırması)/The Instruction of Italic Handwriting to a Student Who Has Difficulty in Writing (An Action Research) Abstract   Fulltext
Yrd.Doç.Dr.Mehrali Calp
 
151 - 175 of 175 Items << < 2 3 4 5 6 7 


ISSN: 1309-6265