Suçu Açıklayan Sosyo-Ekonomik Temelli Yaklaşımlar

Caner Çakmak
3.538 1.505

Abstract


Özet

Suç farklı zaman, toplum ve ülkelerde farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bu nedenledir ki suçun evrensel olarak tanımlanmasını yapmak mümkün değildir. Neden olduğu sonuçlar itibariyle suç, tüm zaman ve coğrafyalarda güven ve huzuru tehdit eden önemli sorunlardan biri olagelmiştir. Kriminologlar suçlu davranışın nedenlerini ve sürekli olarak devam etmesine neden olan faktörleri anlamaya yönelik olarak iki yüzün üzerinde suç teorisi geliştirilmiştir. Bu teoriler suçlular ve onların kurbanlarıyla ilgili olarak iyileştirme programları ile siyasal ve sosyal politikaların geliştirilmesi noktalarında oldukça önemlidir. Bu çalışmanın konusu suç olgusunu sosyo-ekonomik faktörleri temel alarak açıklayan teorilerdir. Bu kapsamda Klasik Okul, Anomi ve Gerilim Teorileri ve Radikal Kriminoloji kuramları ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sapma, Suç, Klasik Okul, Anomi Teorisi, Gerilim Teorisi, Radikal Kriminoloji
Full Text:

PDF (Türkçe)

References


KAYNAKÇA

Abanoz, İ. N., (2012), Ekonomik Kriz, Kapitalizm ve Suç, İstanbul: Legal Yayıncılık.

Adler, F., Mueller, G. O. W., Laufer, W. S., (1998), Criminology, 4th Ed., New York: The McGraw-Hill Companies.

Agnew, R., (1989), “A Longitudinal Test of the Revised Strain Theory”, Journal of Quantitative Criminology, Vol. 5, No. 4, pp. 373-387.

Akers, R. S., Sellers, C. S., (2009), Criminological Theories: Introduction, Evaluation and Application, New York: Oxford University Press.

Albanese, J. S., (2005), Criminal Justice, 3rd Ed., New York: Pearson Education.

Altun, N., (2011), Sosyal Sermayenin Çocuk ve Genç Suçluluğuna Etkisi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Altun, N., Kahya, Y., (2014), “Outsiders”, pp. 485-487. In Craig J Forsyth & Heith Copes (Eds.), Encyclopedia of Social Deviance. LA: Sage Publication, Inc.

Cornish, D. B., Clarke R. V., (1986), “Crime as Rational Choice”, pp. 1-19. In Derek B. Cornish & Ronald V. Clarke (Eds.), The Reasoning Criminal, New York: Springer-Verlag.

Bahar, H. İ., (2011), Sosyoloji, İstanbul: Akademik Hayat.

Baloğlu, F., (2000), “Rasyonalite ve Ekonomik Sosyoloji”, Sosyoloji Konferansları Dergisi, S. 26, ss. 199-215.

Barak, G., (2009), Criminology: An Integrated Approach, New York: Rowman&Littlefield Publishers.

Başıbüyük, O., Karakuş, Ö., (2010), “Sosyal Düzensizlik ve Toplum Destekli Güvenlik Politikaları”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, C. 13, S. 2 , ss. 64-97.

Becker, G. S., (1968), “Crime and Punishment: An Economic Approach”, The Journal of Political Economy, Vol.76, No.2, pp.169-217.

Bentham, J., (2000), An Introduction to The Principles of Morals and Legislation, Kitchener: Batoche Books Beccaria, C., (2003), Suçlar ve Cezalar Hakkında, (Çev. Sami Selçuk), Ankara: İmge Kitabevi.

Bohm, R. M., Haley, K. N., (2002), Introduction to Criminal Justice, 3rd Ed., Woodland Hills, CA: Glencoe/McGraw-Hill.

Bonger, W., (1916), Criminality and Economic Conditions, Boston, MA: Little, Brown and Company.

Brown, S. E., Esbesen, F. A., Geis, G., (2007), Criminology: Explaining Crime and Its Context, 6th, Newmark, NJ: Lexis Nexis.

Chambliss, W. J., (1975), “Toward a Political Economy of Crime”, Theory and Society, Vol. 2, Iss. 1, pp. 149-170.

Cornish, D. B., Clarke R. V., (1986), “Crime as Rational Choice”, pp. 1-19. In Derek B. Cornish & Ronald V. Clarke (Eds.), The Reasoning Criminal, New York: Springer-Verlag.

Cowling, M., (2012), Marksizm ve Kriminoloji Teorisi: Kavramsal Araçlar ve Eleştirel Bir Değerlendirme, (Çev. Defne Yeşilsu), İstanbul: Nato Bene Yayınları.

Cullen, F. T., Agnew, R., (2003), Criminological Theory: Past to Present (Essential Readings), 2nd Ed., Los Angeles, CA: Roxbury Publishing Company.

Dolu, O., (2011), Suç Teorileri: Teori, Araştırma ve Uygulamada Kriminoloji, 3. Baskı, Ankara: Seçkin.

Dolu, O., Büker, H., (2009), “Caydırıcılığın Sınırları: Caydırıcılık Eksenli Suç Önleme ve Mücadele Politikalarına Eleştirel Bir Yaklaşım”, Polis Bilimleri Dergisi, C. 11, S. 3, ss. 1–22.

Dönmezer, S., (1994), Kriminoloji, 8. Baskı, İstanbul: Beta.

Durkheim, E., (1986), İntihar: Toplum Bilimsel İnceleme, (Çev. Özer Ozankaya), Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Durkheim, E., (2003), Sosyolojik Yöntemin Kuralları, (Çev. Cenk Saraçoğlu), İstanbul: Bordo Siyah Yayınevi.

Ehrlich, I., (1973), “Participation in Illegitimate Activities; A Theoretical and Emprical Investigation”, Journal of Political Economy, Vol.81, No.3, pp. 521-565.

Einstadter, W., Henry, S., (2006), Criminological Theory: An Analysis of Its Underlying Assumptions. New Boulder, CO: Rowman and Littlefield.

Erdoğan, İ., (2007), “Karl Marx İnsan, Toplum ve İletişim”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, S. 25, ss. 199-228f.

Fleisher, B. M., (1966), “The Effect of Income on Delinquency”, The Americen Economic Review, Vol. 56, No.1/2, pp. 118-137.

Frank, B., (1978), “Crime and Punishment”, pp. 13-20., In Edward E. Peoples (Eds.), Reading in Criminal Justice: An Introduction to The System, Santa Monica, CA: Goodyear Publishing Company.

Gibbons, D. C., (1968), Society, Crime, and Criminal Careers: An Introduction to Criminology, New Jersey: Prentice-Hall.

Giddens A., (2005), Sosyoloji, (Haz. Cemal Güzel), Ankara: Ayraç Yayınevi.

Gider, H., (1961), Genel Kriminoloji ve Adalet Psikolojisi: Suç, Suçlu ve Cezalandırma, Ankara: Devrim Matbaası.

Glick, L., (2005), Criminology, Boston, MA: Allyn&Bacon Incorporated.

Hagan, F. E., (2011), Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior, 7th Ed., Los Angeles: Sage Publications.

Humphrey J. A., Schmalleger, F., (2012), Deviant Behaior, 2nd Ed., Sudbury, MA: Jones & Barlett Learning.

Işıktaç, Y., (2013), “Ceza Adaleti Açısından Hapis Cezası ve Rehabilitasyon İlişkisi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 71, S. 1, s. 625-638.

Itashiki, M. R., (2011), Explaining Everyday Crime: A Test Of Anomie and Relative Deprivatıon Theory, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), University of North Texas.

İbn-i Haldun, (2005), Mukaddime II, Gözden Geçirilmiş Yeni Baskı, Hazırlayan, Süleyman Uludağ, İstanbul: Dergah Yayınları.

İçli, T. G., (2004), Kriminoloji, Ankara: Martı Kitap ve Yayınevi.

Kauzlarich, D., Barlow, H. D., (2009), Introduction to Criminology, 9th Ed., . New York: Rowman & Littlefield Publishers.

Kızmaz, Z., (2005), “Sosyolojik Suç Kuramlarının Suç Olgusunu Açıklama Potansiyelleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Cumhuriyet Üniversitesi. Sosyal Bilimler Dergisi, C. 29, No. 2, ss. 149-174.

Kızmaz, Z., (2006), “Suçun Siyasal doğası Üzerine Odaklaşan Kuramlar ve Bu Kuramların Eleştirisi”, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 2006-1, S. 12, ss. 97-114.

Kirmanoğlu, H., (2009), Kamu Ekonomisi Analizi, 2. Baskı, İstanbul: Beta.

Korkmaz, A., Kocadaş, B., (2006), Toplumsal Sapma: Sapmanın Teorik Temelleri, İstanbul: Doğu Kütüphanesi.

Lilly, J. R., Cullen, F. T., Ball, R. A., (2002), Criminological Theory: Context and Consequences, 3rd Ed., Thousand Oaks, CA: Sage.

Macionis, J. J., Plummer, K., (1998), Sociology: A Global Introduction, New York: Prentice Hall Europa.

Matthews, R., A, (2003), “Marxist Criminology”, pp. 1-14., In Martin D. Schwarts & Suzanne E. Hatty (Eds.), Controversies in Critical Criminology, Cincinnati, OH: Anderson.

Maxim, P. S., Whitehead, P. C., (1998), Explaining Crime, 4th Ed., Woburn, MA: Butterworth-Heinemann.

McCaghy, C. H., (1976), Deviant Behavior: Crime, Conflict and Interest Groups, New York: Macmillan.

Merton, R. K., (1938), “Social Structure and Anomie”, American Sociological Review, Vol. 3, Iss. 5, pp. 672-682.

Merton, R. K., (1968), Social Theory and Social Structure, New York: Free Press.

Merton, R. K., (1973), The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations, Chicago, IL: University of Chicago Press.

Messner, S. F., Rosenfeld, R., (2013), Crime and American Dream, 5th, Belmont, CA: Wadsworth Inc.

Miller, J. M., Schreck, C. J., Tewksburty, R., (2006), Criminological Theory: A Brief Introduction, Boston, MA: Allyn&Bacon Incorporated.

Nietzel, M. T., (1979), Crime and Its Modification - A Social Learning Perspective, Elmsford, NY: Pergamon Press Inc.

Özbay, Ö., Özcan, Y., Z., (2006), “Classic Strain Theory and Gender: The Case of Turkey”, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, Vol. 50, No. 1, pp. 21-38.

Pontell, H. N., (1999), Social Deviance: Readings in Theory and Research, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Quinney, R., (1974), Critique of Legal Order: Crime Controlin Capitalist Society, Boston, MA: Little, Brown and Company.

Quinney, R., (1980), Class, State and Crime, 2nd Ed., New York: Longman.

Ratner, R. S., (1989), “Critical Criminology: A Splendid Oxymoron”, Journal of Human Justice, Vol. 1, No. 1, pp. 3-8.

Reid, T. S., (1982), Crime and Criminology, New York: Holt Rinehart and Winston.

Reid, T. S., (1993), Criminal Justice, 3rd Ed., New York: Macmillan.

Reiman, J., (2005), The Rich Get Richer and the Poor Get Prison: Ideology, Class and Criminal Justice, Boston, MA: Allyn&Bacon Inc.

Schmalleger, F., (2004), Criminology Today: An Integrative Introduction, 3rd. Ed., Upper Saddle River, NJ: Pearson-Prentice Hall.

Selçuk, S., (2010) , “Suçun Sınırları”, TAAD, C. 1, S. 3, ss.1-42.

Sheley, J. F., (1995), Criminology: A Contemporary Handbook, 2nd Ed., Belmoont, CA: Wadsworth Publishing Company.

Sheng, C. L., (2004), A Defense of Utilitarianism, Dallas, TX: University Press of America.

Siegel, L. J., (2006), Criminology, 9th Ed., Toronto: Thomson Wadsworth.

Sokullu-Akıncı, F., (2009), Kriminoloji, 6.baskı, İstanbul: Beta.

Soyaslan, D., (2003), Kriminoloji (Suç ve Ceza Bilimleri), 3. Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları.

Stiglitz, J. E., (1994), Kamu Kesimi Ekonomisi, (Çev. Ömer Faruk Batırel), İstanbul: Marmara Üniversitesi İİBF Yayın.

Sutherland, E. H., Cressey, D. R., (1966), Principles of Criminology, 7. Baskı, New York: J. B. Lippincott Company.

Thio, A., (2006), Deviant Behavior, 8th Ed., New York: Pearson.

Tierney, J., (2010), Criminology: Theory and Context, 3rd Ed., London: Pearson Longman.

Udehn, L., (2003), “The Methodology of Rational Choice”, pp. 143-165. In Stephen P. Turner & Paul A. Roth (Eds), The Blacwell Guide to the Philosophy of the Social Sciences, Malde, MA: Blackwell Publishing Ltd.

Vito, G. F., Maahs, J. R., (2012), Criminology: Theory, Research and Policy, 3rd Ed., Sudbury, MA: Jones & Barttlet Learning.

Vold, G. B., (1979), Theoretical Criminology, 2nd Ed., New York: Oxford University Press.

Walsh, A., Hemmens, C., (2011), Introduction to Criminology, 2nd Ed., Thousand Oaks, CA: SAGE.

Yücel, M. T., (2003), Kriminoloji, 2. Baskı, Ankara: Başkent Matbaası.