Avrupa ve Türkiye’de Yeni Kamu Yönetimi Kavramı

Mehmet Fatih Kılıç
2.685 815

Abstract


Özet

Ortaya çıkışı sanayi devrimine kadar götürülebilen yeni kamu yönetimi; geleneksel kamu yönetimde olmayan şeffaflık, hesap verebilirlik, toplam kalite yönetimi, performans yönetimi gibi yenilikçi ilkeleriyle birçok ülkenin kendine çeki düzen vererek kamu alanlarında reformlar yapmalarını sağlamıştır. İngiltere’de ortaya çıkan yeni kamu yönetimi anlayışı, tüm dünyada yankı uyandırmıştır ve uyandırmaya devam etmektedir. Bu çalışmada geleneksel kamu yönetimine modern bir bakış açısı getiren yeni kamu yönetimi incelenmektedir. Ayrıca bu anlayışın dayandığı iddia edilen yeni sağ düşüncesi de bu inceleme içerisinde ele alınmaktadır. Çalışmada yeni kamu yönetimi anlayışının ortaya çıktığı İngiltere ve İngiltere’deki sistemi kopyalayan Hollanda ile birlikte Türkiye’de bu anlayışın uygulama alanlarını ve bu uygulamalardan elde edilen sonuçlar da yer almaktadır. Çalışma sonucunda gerek ülkedeki siyasilerin tavırları gerek ülke şartlarından dolayı uygulama da çok daha farklı sonuçlar elde edildiği ortaya konmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Kamu Yönetimi, Yeni Kamu Yönetimi, Avrupa, Türkiye, Yeni Sağ


Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Arslan, N. T. (2010). Klasik-Neoklasik Dönüşüm Süreci: Yeni Kamu Yönetimi. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, s.21-38.

Balcı, A. (2006). Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar ve Kamu Hizmet Sunumuna Etkileri, Kamu Yönetiminde ve Kamu Hizmetlerinde Kalite içinde, C.C. Aktan ve U. Saran (editörler) s.19-38, Ankara: Hizmet-İş.

Memişoğlu, D. (2006). Yeni Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler Reformu (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, s.33.

Kurt M. ve Uğurlu, Ö. Y. (2007). Yeni Kamu Yönetimi ve Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımının Gelişiminde Avrupa Birliği’nin Rolü: İlerleme Raporları İçerik Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, s.81-109.

Lamba, M. (2014). Yeni Kamu Yönetimi Perspektifinden Türkiye’de Kamu Yönetimi Reformları: Genel Gerekçeler Üzerinden Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 3, s.s.135-152.

Meşe, O. (2010). Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Çerçevesinde Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Konusundan Sayıştay Denetimi. Dış Denetim Dergisi s.s. 64-77.

Pollitt, C., Thiel, S. V., Homburg, V. (2007). Vincent Hamburg, New Public Management in Europe October, http://www.morexpertise.com/view.php?id=78 .(29.08.2015).