TÜRK DÜNYASININ UNSURLARINDAN ÇUVAŞ TÜRKLERİ VE HALK İNANIŞLARI İLE İLGİLİ TESPİTLER

Orhan Çeltikci
2.795 905

Öz


Türk Dünyası günümüzde yaklaşık 250 milyon nüfusu ile dünyada önemli bir sayısal büyüklüğe sahiptir. Bu nüfus bağımsız, özerk yada azınlık şeklinde siyasi otoriteler bünyesinde yaşamaktadır. Özerk şeklinde yaşayan gruplardan biri de özerk Çuvaşistan Cumhuriyetidir.  Yaklaşık iki milyon nüfusa sahip özerk cumhuriyetin nüfusunun %67 si Çuvaş Türklerinden oluşmaktadır. Çuvaş Türklerinin en önemli özelliği dini inanç olarak Hıristiyan olmalarıdır.

Çalışmada büyük oranda Hıristiyan dinine mensup Çuvaş Türklerinin Halk İnançları doğum, evlenme, ölüm ve ölüm sonraları açısından değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler; Türk Dünyası, Çuvaş Türkleri, Halk İnançları

Abstract

With a population of about 250 million Turkish World today in the world significant numerical size. This population lives autonomously or within the political authorities in the form of minority live. Chuvash Autonomous Republicasan autonomous living is one of the groups. Autonomous republic with a population of about two million of the population consists of 67% of the Chuvash Turks. The most important feature of the Chuvash Turks as religious belief is that they are Christians.

In this study, largely belonging to the Christian religion, the Chuvash Turkish Folk Beliefs are evaluated in terms of birth, marriage, death and afterdeath.

Key words: Turkish World, ChuvashTurks, Folk Beliefs
Anahtar kelimeler


Türk Dünyası, Çuvaş Türkleri, Halk İnançları

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20860/ijoses.67211

Referanslar


ARIK, Durmuş, “Rusya federasyonundaki Müslüman Olmayan Türk Topluluklarının Dini Yaşamında İslamiyet’in Etki ve İzleri”, Uluslar arası Türk Dünyasının İslamiyet’e Katkıları Sempozyumu, 31 Mayıs-1 Haziran 2007, Isparta, s. 525-532.

ARIK, Durmuş, Hıristiyan Türkler (Çuvaşlar), Aziz Andaç Yayınları, Ankara, 2005.

AŞMARİN, N. İ., Çuvaş Halk Kültürü Derslerine Giriş, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, C. 6, S. 2, İzmir, 2006.s. 485-520.

BAYRAM, Bülent, “Çuvaş Edebiyatında Folklor-Edebiyat İlişkisine Bir Örnek: Mihail Federov’un “Arşuri” Manzumesi ve Aşuriler”, Türk Dünyası Araştırmaları, Y.34, C. 99, S. 197, s. 207-226.

BAYRAM, Bülent, “Çuvaş Halk Edebiyatında Alp Anlatmaları”, Akademi Günlüğü, C. 1, S. III, Güz, 2006, s. 118-141.

BAYRAM, Bülent, “Çuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir, 2008.

BAYRAM, Bülent, “Halk Kültüründen Modernizme Çuvaş Türklerinde Yupa”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Haziran , 2009, S. 270, s. 45-50.

BAYRAM, Bülent, “Konstantin İvanov’un “Narpsi” Manzumesinde Geleneksel Çuvaş İnanışları”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, C. 8. S. 2, Haziran, 2001, s. 63- 84.

BAYRAM, Bülent, “Macar Türkoloji Araştırmalarında Çuvaş Folkloru”, TÜRKBİLİG, 2011/22, Ankara, 87-120.

ÇELTİKCİ, Orhan, Yaşar Kalafat’ın Eserlerinde Türk Dünyası Kültürü ve Halk İnançları, IQ, İstanbul, 2006.

DİKİCİ, Mehmet, Türklerde İnançlar ve Din, Akçağ yayınları, Ankara, 2005.

EREN, Metin, Türk Kültüründe Ölüm ve toprakla ilgili İnanış ve Ritüeller, ACTA TURCİCA, Y. 4, S. 1, Ocak 2012, s. 259-271.

KALAFAT, Yaşar, Altaylardan Anadolu’ya Kamizm, Şamanizm, Yeditepe yayınları, İstanbul, 2004.

KALAFAT, Yaşar, Balkanlardan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları I., Ankara, 2002.

KALAFAT, Yaşar, Balkanlardan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları II., Babil Yayınları, Ankara, 2005.

KALAFAT, Yaşar, Çuvaşistan, Başkurdistan, Tataristan, Türk Dünyası Araştırmaları, Nisan, 1998, S. 113, s. 69-88.

KAYA, Öznur Geleneksel Çuvaş Dini Üzerine, (Yayımlanmamış Tebliğ), I. Halk Bilim Kongresi, 9-11 Kasım 2012, Balıkesir.

Kratkaya Çuvaşskaya Ensiklopediya, Çoboksarı, 2001, s. 464-465.

MEMİŞ, Ekrem ve KÖSTÜKLÜ Nuri, Yeni ve Yakınçağ’da Türk Dünyası, Çizgi Yayınevi, Konya, 2000.

TAS, Andras Rona, (Çev. Durmuş ARIK) Chuvash Religion”, The Encylopedia of Religion, Ed. Mircea Eliade, New York 1987, C. III, s. 495-498.

ÖZBAY, Ekrem, Türkmenistandan Anadolu’ya Örf, Adet ve Halk İnanışları, I Yayınları, İstanbul, 2007.

YILMAZLAR, Emine, “Çuvaşlar ve Çuvaşça”, TÜRKLER, C. 20, s. 110-118, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002.

YİĞİT, Ali, Rusya Federasyonunda Türk Topluluklarının Yaşadığı Bölgelerdeki Nüfus Hareketleri ve Değişen Etnik Yapı, Ülkümüz, Y. 3, S. 6, Aralık, 2006, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Celalabat/ Kırgızistan, Aralık, 2006., s.69-88.
....................................................................................................................................................................................................................

İndekslendiği Kaynaklar:

       

.................................................................................................................................................................................................................                                 

ISSN :  2148-8673

 

İletişim

Yildiz Technical University

Department of Social Education

Davutpasa Campus 34220 Esenler / İstanbul, TURKEY

Tel: +9(0212) 3834864

E-mail: ijoses@hotmail.com

www.ijoses.com