COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKİYE’NİN YAKIN GELECEKTEKİ ULUSLARARASI İLİŞKİLERİNE BAKIŞI: BİR COĞRAFYA OKURYAZARLIĞI ANALİZİ

Hilmi Demirkaya
3.186 877

Öz


ÖZET

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin çizdikleri taslak dünya haritalarının niteliğine bakılarak Türkiye’nin uluslararası ilişkileri bağlamında coğrafya okuryazarlıkları incelenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin coğrafya okuryazarlıklarını etkileyen faktörler de incelenmiştir. Çalışmaya Marmara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakülteleri Coğrafya Öğretmenliği Anabilim Dallarında öğrenim gören 147 öğrenci katılmıştır. Öğrencilere demografik bilgiler ve coğrafya okuryazarlığına ilişkin bazı sorular sorulduktan sonra, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerini temel alan bir Dünya haritası çizmeleri istenmiştir. Elde edilen veriler, nitel ve nicel veri analizi teknikleriyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğrenciler Türkiye’nin komşu ülkeler ve dünya güç dengeleri bakımından önemli bir konuma sahip olduğunu düşünmektedirler. Siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerine bağlı olarak farklı ülke ve ülke gruplarıyla ilişkiler olduğuna vurgu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Coğrafya eğitimi, coğrafya okuryazarlığı, dünya taslak haritası, uluslararası ilişkiler, zihin haritası


Anahtar kelimeler


Coğrafya eğitimi, coğrafya okuryazarlığı, dünya taslak haritası, uluslararası ilişkiler, zihin haritası

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20860/ijoses.99930

Referanslar


Andressen C. & Maude, A. (1994). Perception of Asia: A geographical perspective. Asian Studies Review, 17 (3), 145-152.

Backler, A. & Stoltman, J. (1986). The nature of geographic literacy. ERIC Digest No: 35.

Balcı, A. (2015). Coğrafya öğretmen adaylarının coğrafi arazi uygulamalarındaki harita okuryazarlıklarını tespite yönelik bir araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(10), 16-35.

Bein, F. L. (1990). Baseline geography competency test: Administered in Indiana Universities. Journal of Geography, 89(6), 260-265.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Cassidy, T. (1997). Environmental Design in Environmental Psychology, Behaviour And Experience In Context. Northanton: Psychology Press.

Demirkaya, H. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Coğrafya Okuryazarlığı (Burdur Örneği). Ankara: Pegem Akademi.

Donovan, I. (1993). Geographic literacy and ignorance: A survey of Dublin adults and schoolchildren. Geographical Viewpoints, 21, 73-92.

Eve, R. A., Price, B. & Counts, M. (1994). Geographic illiteracy among college students. Youth and Society, 25(3), 408-427.

Geography Education Standards Project. (1994). Geography for Life: National Geography Standards 1994. Washington, D.C.: National Geographic Society.

Harwell, M.R. (2011). “Research Design in Qualitative/Quantitative/Mixed Methods”. In The SAGE Handbook for Research in Education: Pursuing Ideas as the Keystone of Exemplary Inquiry, edited by Clifton F. Conrad and Ronald C. Serlin: 147-163.

Henrie, R., Aron, R., Nelson, B. & Poole, D. (1997). Gender-related knowledge variations within geography. Sex Roles, 36(9/10), 605-623.

Henrikson, A. K. (1980). The geographical mental maps of American foreign policy makers. International Political Science Review, 1(4), 495-530.

Huntington, S. P. (1993). The clash of civizilations? Foreign Affairs, 72(3), 22-49.

Johnston, R. J. (1972). Activity spaces and residential preferences: Some tests of the hypothesis of sectoral mental maps. Economic Geography, 48 (2), 199-211.

Karaman, M. K., & Karataş, A. (2009). Media literacy levels of the candidate teachers. Elementary Education Online, 8(3), 798-808.

Kitchin, R. M. (1996). Are there sex differences in geographic knowledge and understanding? The Geographical Journal, 162(3), 273-286.

Kong, L., Savage, V., Saarinen T. F. & MacCabe C. L. (1994). Mental Maps of the world: The case of Singapore students. Journal of Geography, 93 (6), 258-263.

Lynch, K. (1960). The image of the city. Cambridge, Mass: M. I. T. Press.

Milgram, S. (1972). A psychological map of New York City. American Scientist, 60, 194-204.

Mishimoto, S. (2012). Evaluating Mental Maps. (Unpublished Master Thesis), University of Oregon.

Oandasan, I. F., Ghosh, I., Byrne, P. N. & Shafir, M. S. (2000). Measuring community-oriented attitudes towards medical practice. Family Practice, 17(3), 243-247.

Öcal, A. (2007). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde 6. Sınıf Öğrencilerinin Mekansal Biliş Becerilerinin İncelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Redei, M., Kincses, A. & Jacobi, A. (2011). The world seen by Hungarian students: a mental map analysis. Hungarian Geographical Bulletin, 60(2), 135-159.

Rengert, G.F. & Pelfrey, W.V. (1997). “Cognitive mapping of the city center: Comparative perceptions of dangerous places.” In D. Weisburd & J.T. McEwen (Eds.). Crime Mapping and Crime Prevention (pp. 193–218). Monsey, NY: Criminal Justice Press.

Saarinen, T. F. (1973). ‘Student Views of the World’ in R.M. Downs & D. Stea (Eds), Image and Environment: Cognitive Mapping and Spatial Behavior, Chicago: Aldine Press.

Saarinen, T. F. (1988). Centring of mental maps of the world. National Geographic Research, 4 (1), 112-127.

Saarinen, T. F. & MacCabe, C. L. (1995). World patterns of geographic literacy based on sketch map quality. The Professional Geographer, 47(2), 196-204.

Sağdıç, M. (2014). Coğrafya öğretmen adaylarının Istanbul’a ilişkin algılarının şehir imajı açısından analizi. Turkish Studies, 9(2), 1267-1283.

Son, A. (2005). The measurement of tourist destination image: Applying a sketch map technique. International Journal of Tourism Research, 7, 279-294.

Sprout, H. H. & Sprout, M. (1956). Man-Milieu Relationship Hypothesis in the Contest of International Politics. Princeton, NJ: Center of International Studies.

Südaş, İ. & Gökten, C. (2012). Cognitive maps of Europe: Geographical knowledge of Turkish Geography Students. European Journal of Geography, 3(1), 41-56.

Tunçel, H. (2002). Türk öğrencilerin zihin haritalarında islam ülkeleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 83-103.

Winship, J. M. (2004). Geographic Literacy and World Knowledge Among Undergraduate College Students. (Unpublished Master Thesis), Virginia Polytechnic Institute and State University, Blackburg, Virginia.
....................................................................................................................................................................................................................

İndekslendiği Kaynaklar:

       

.................................................................................................................................................................................................................                                 

ISSN :  2148-8673

 

İletişim

Yildiz Technical University

Department of Social Education

Davutpasa Campus 34220 Esenler / İstanbul, TURKEY

Tel: +9(0212) 3834864

E-mail: ijoses@hotmail.com

www.ijoses.com