İNGİLTERE’DEKİ İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETEN ÖĞRETMENLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ: SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ

Havva Yaman, Abdullah Dağtaş
3.329 1.041

Öz


Bu araştırmanın amacı, İngiltere’deki iki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğreten öğretmenlerin ihtiyaçlarını belirlemektir. Araştırmaya İngiltere’deki 43 Türkçe öğretmeni katılmıştır. Betimsel nitelikteki bu araştırma, nitel araştırma desenlerinden olgubilim desenine göre tasarlanmıştır. Araştırmanın verileri, swot analizi çerçevesinde toplanmış ve içerik analizine göre analiz edilmiştir. Öğretmenlerin kendileri açısından ve kendileri dışında kuvvetli, eksik ve fırsat olarak gördükleri yönler ile endişe duydukları noktaların neler olduğu ayrı ayrı gösterilmiştir. Araştırmanın sonucunda İngiltere’deki Türkçe öğretmenlerinin ihtiyaçlarının ya da eksiklerinin ders kitabı, öğretim programı, materyalleri eksiklikleri; meslekî bilgi, donanım, tecrübe yetersizlikleri ve bunları giderebilecek meslekî gelişim imkânlarının kısıtlı olması; maddî ve kurumsal destek ile imkânların yeterli olmadığı; okullarda araç-gereç eksiklikleri ya da yaş ve seviyeye göre sınıf oluşturamama gibi çeşitli zorluklar ile aile ve çocuklardan kaynaklanan farklı sorunlar etrafında toplandığı sonucuna varılmıştır.


Anahtar kelimeler


İki dillilik, İngiltere’de Türkçe öğretimi, İngiltere’de görev yapan Türkçe öğretmenlerinin ihtiyaçları

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20860/ijoses.53160

Referanslar


Achmet, İ. K. (2005). Yunanistan’da (Batı Trakya’da) İkidilli Eğitim Veren Azınlık

Okullarında Türkçe ve Yunanca Öğrenim Gören Öğrencilerin Okuduğunu Anlama ve Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Akıncı, M. A. (5-6 Mayıs 2007). Fransa’da Türkçe Ana Dili Eğitimi ve İki Dilli Türk

Çocuklarının Dil Becerileri. II. Avrupa Türk Dili Şöleni. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Söğütözü, Ankara.

Appel, R. and Muysken, P. (1987/2005). Language Contact and Bilingualism. Amsterdam:

Amsterdam University Press.

Aşçı, U. D. (2013). İngiltere’deki Türkçe Konuşan Toplumda İki Dillilik (Bilingualism) ve Dil

Karışması (Interference). Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 101-107.

Baker, C. (2011). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. (5th Edition).

Bristol: Tonawanda: Multilingual Matters.

Baker, C. and Jones, S. P. (1998). Encyclopedia of Bilingualism and Bilingual Education.

Philadelphia, PA: Multilingual Matters.

Belet, Ş. D. (2009). İki Dilli Türk Öğrencilerin Ana Dili Türkçeyi Öğrenme

Durumlarına İlişkin Öğrenci, Veli ve Öğretmen Görüşleri (Fjell İlköğretim Okulu

Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 71-85.

Chermack, T. J. and Kasshanna, B. K. (2007). The Use and Misuse of Swot Analysis

and Implications for HRD Professional. Human Resource Development International,

(4), 383-399.DOI: 10.1080/13678860701718760

Cummins, J. (1981). Bilingualism and Minority-Language Children.

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED215557.pdf, E. T. 21.01.2015.

Çakır, M. (2002-2003). Almanya’daki Çok Kültürlü Ortamlarda Türkçenin Anadili

Olarak Kullanımı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 39-57.

Dyson, R. G. (2004). Strategic Development and SWOT Analysis at the University of

Warnick. European Journal of Operational Research, 152, 631-640. doi:10.1016/S0377-

(03)00062-6

Glesne, A. (2012). Öykünüzü Keşfetmek: Veri Analizi. Nitel Araştırmaya Giriş (Çev. Ed.

Ali Ersoy ve Pelin Yağcıoğlu) İçinde. Ankara: Anı Yayınları.

Gözaydın, N. (2005a). AB Tarama Sürecinde Türk Dili–I. Türk Dili, 638, 100-107.

Gözaydın, N. (2005b). AB Tarama Sürecinde Türk Dili–II. Türk Dili, 639, 195-200.

Güleç, Ş. ve Yaman, H. (12 Haziran 2014). İki Dillilere Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminin

Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: İngiltere Örneği. III. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi. Sakarya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Sakarya.

İnce, B. (2011). Yurtdışındaki Türk Çocuklarının Anadilleri Türkçede Yaşadıkları Anlatım

Sorunları: Fransa Örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Küçük, S. (2006). Kültürler Arası Konumda İki Dilli Öğrenciler İçin Öğretmen

Yetiştirme ve Erasmus Programı. Ayfon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

(1), 231-251.

Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Türleri. Nitel Araştırma (Çev. Ed. Selahattin

Turan) İçinde. Ankara: Nobel Yayınları.

Robson, C. (2001). Real World Research. USA: Blackwell Publishers.

Skutnabb-Kangas, T. (1988). Multilingualism and the Education of Minnority

Children. From Minnority Education: From Shame to Struggle. T. Skutnabb-

Kangas and J. Cummins (Eds.). pp. 9-44. Clevedon: Multilingual Matters. In Policiy

and Practice in Bilingual Education: Extended the Foundations. O. Garciaand C. Baker.

(Eds.). pp. 40-62. Clevedon: Multilingual Matters. (1995).

Skutnabb-Kangas, T. and McCarty, T. L. (2008). Key Concepts In Bilingual

Education: Ideological, Historical, Epistemological, And Empirical Foundations.

In Volume 5, Bilingual Education. Jim Cummins and Nancy Hornberger (Eds.).

pp. 3-17. Encyclopedia of Language and Education. (2nd Edition). New York: Springer.

Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller İçin İçerik Analizi ve

Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınları.

Temel, Z. F. ve Yazıcı, Z. (2014). İki Dilli ve Çok Kültürlü Ortamlarda Yetişen

Çocuklar İçin Anadilinin Gerekliliği. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 622, 495-505.

http://www.ilkokuma.com/okul_oncesi/iki_dilli.htm, E. T. 11.04.2015.

Tözün, İ. (2014). İngiltere’de Azınlık Gruplar ve Eğitim: ‘Türkçe Konuşan

Göçmenler’. Die Gaste, 30, 4.

URL1: http://www.yvdk.gov.tr/ulke-3-birlesik-krallik.html, E. T. 08.04.2015.

Yağmur, K. (2006). Batı Avrupa’da Türkçe Öğretiminin Sorunları Ve Çözüm

Önerileri. Dil Dergisi, 134, 26-41. DOI: 10.1501/Dilder_0000000061

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8. baskı).

Ankara: Seçkin Yayınları.

Yıldız, C. (2012). Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi (Almanya

Örneği). Ankara: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Daire Başkanlığı.

Avrupalı Türkler Anadili Eğitimi Çalıştayı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. (6 Haziran 2013). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

İngiltere Türk Toplumu Eğitim Çalıştayı. (15-16 Ekim 2011). Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Londra.
....................................................................................................................................................................................................................

İndekslendiği Kaynaklar:

       

.................................................................................................................................................................................................................                                 

ISSN :  2148-8673

 

İletişim

Yildiz Technical University

Department of Social Education

Davutpasa Campus 34220 Esenler / İstanbul, TURKEY

Tel: +9(0212) 3834864

E-mail: ijoses@hotmail.com

www.ijoses.com