ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN KAVRAMLARA İLİŞKİN ALGILARI

Kamil Uygun, Zekerya Batur
3.624 934

Öz


Öğretmen adayları, farklı düzey ve programlarla eğitim-öğretim sürecinden geçmektedir. Bu süreçte öğretmen adayları aldıkları eğitim-öğretim sayesinde alanla ilgili birçok kavramla karşılaşmaktadırlar. Bu çalışmada, farklı programlarda okuyan öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan bazı kavramlara ilişkin algıları ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıfta okuyan 5 Türkçe, 5 Sosyal Bilgiler ve 5 Sınıf Öğretmenliği programı öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yönteminin desenlerinden olan olgubilim/fenomenoloji araştırma deseni uygulanmıştır. Kavramlar, uzman görüşleri alınarak araştırmacılar tarafından belirlenmiştir.  Araştırma verileri, görüşme yoluyla toplanmıştır. Veriler analiz edilirken betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda programlar arasında kavramlara ilişkin algılarda farklılıkların olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının kavramları tanımlamakta zorlandıkları, tanımlanan kavramların ise genelde sözlükte verilen ilk anlamlarıyla algılandığı görülmektedir.

 


Anahtar kelimeler


Sosyal Bilgiler, Kavram, Algı, Öğretmen Adayları.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20860/ijoses.93721

Referanslar


Alım, M., Özdemir, Ü. ve Yılar, B. (2008). 5. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Coğrafya

Kavramlarını Anlama Düzeyleri Ve Kavram Yanılgıları. Atatürk Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (1), 151-162.

Alkış, S. (2012). Sosyal Bilgilerde Kavram Öğretimi. (Ed: M. Safran) Sosyal Bilgiler

Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi, 69-92.

Aktaş, Ö. ve Safran, M. (2013).Ortaöğretim Öğrencilerinin Savaş Ve Barış Kavramı İle

İlgili Düşüncelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi, Turkish

Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or

Turkic, 8 (8), 1587-1619.

Ay, T. ve Fidan, N. (2013).Öğretmen Adaylarının ‚Kültürel Miras‛ Kavramına İlişkin

Metaforları, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and

History of Turkish or Turkic, 8 (12), 1135-1152.

Batur, Z.,Uygun, K. (2012) İki Neslin Bir Kavram Algısı: Teknoloji. Uşak Üniversitesi

Sosyal Bilimler Dergisi, (5) 1, 74-88.

Bıyıklı, C.,Başbay, M. ve Başbay, A. (2013) Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Bilim

Kavramına İlişkin Metaforları, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

(1), 413-437.

Ceran, D., Yıldız, D. (2015). Türkçe Öğretmenlerinin Metin Kavramına Yükledikleri

Anlamlar Ve Metinlerin Taşıması Gereken Özellikler İle İlgili Görüşleri. Route

Educational and Social Science Journal, 2 (4), 26-40.

Çepni, S., Bacanak, A. ve Küçük, M. (2004). İlköğretim Öğrencilerinin Fotosentez ve

Solunum Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi: Trabzon Örneklemi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 67-80.

Doğanay, A. (2005). Öğretimde Kavram ve Genellemelerin Geliştirilmesi. (Ed: C.

Öztürk ve D. Dilek) Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem A

Yayıncılık, 265-296.

Dündar, H. (2011). Sosyal Bilgilerde Kavram Öğretimi. (Ed: B. Tay ve A. Öcal) Özel

Öğretim Yöntemleriyle- Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi, 309-342.

Erden, M. (Tarihsiz). Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Alkım Yayınları.

Eroğlu, E. (1996).İletişim Sürecinde Medya-Mesaj-Yöntem İlişkisi ve Geleneksel

Eğitimden Uzaktan Öğretim Sistemlerine Geçiş Süreci, Kurgu Dergisi, 14, 275-294.

Fidan, M. (2014).Öğretmen Adaylarının Teknoloji ve Sosyal Ağ Kavramlarına İlişkin

Metaforik Algıları, International Journal of SocialScience, 25(1), 483-496.

Gülçiçek, Ç. (2002). Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Mekanik Enerjinin Korunumu Konusundaki

Kavram Yanılgıları. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim

Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN

KAVRAMLARA İLİŞKİN ALGILARI

www.ijoses.com

Gürbüz, G. ve Gündüz, S. ( 2011).İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Demokrasi

Unsurları İle İlgili Görüşleri: (Bolu İli Gazipaşa İlköğretim Okulu Örneği), Turan

Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, 3(12),18-30.

Göçer, A. (2013). Türkçe Öğretmeni Adaylarının ‘Kültür Dil İlişkisi’ne Yönelik

Metaforik Algıları, TurkishStudies - International Periodical For The Languages,

Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (9), 253-263.

Gömleksiz, M. N. (2013).Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Kavramına İlişkin

Metaforik Algıları, Turkish Studies - International Periodical For The Languages,

Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 649-664.

Freeman, A. L. (2004). ThePowerAndBenefits of ConceptMapping: MeasuringUse,

Usefulness, Easy of UseandSatisfaction. International Journal of ScienceEducation, 26

(2), 151-169.

Girgin, M. (2006). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kavram İlke ve

Genellemeler. (Ed: A. Tanrıöğen) Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. İstanbul:

Lisans Yayıncılık, 23-54.

Herdem, K., Aygün, H. ve Çinici, A. (2014).Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Teknoloji

Algılarının Çizdikleri Karikatürler Yoluyla İncelenmesi, Amasya Üniversitesi Eğitim

Fakültesi Dergisi 3(2), 232-258

İmamoğlu, H. V. ve Bayraktar G. (2014). Türk ve Macar Üniversite Öğrencilerinin Barış

Kavramına İlişkin Algılarının Karşılaştırılması, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü Dergisi, 4 (1), 20-44.

Kamaraj, I ve Aktan Erdem, E. (2006). Erken Çocukluk Dönemi ‘Barış’ Değerine

Evrensel Bir Bakışı I, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 87-96.

Keçe, M. (2014). Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bazı Tarih

Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi, Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (4), 143-156.

Köksal, M. S. (2006). Kavram Öğretimi ve Çoklu Zeka Teorisi. Kastamonu Eğitim Dergisi,

(2), 473–480.

Kurt, H. (2013). Biyoloyi Öğretmenlerinin Öğrenci Başarısından Sorumluluk

Algılarının Sınıf Yönetimi Profillerine Göre Analizi, Turkish Studies -International

Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (6), 473-490.

Öcal, A. ve Kemerkaya, G. (2011). Yetiştirme Yurdunda Kalmış Yetişkinlerin Devlet ve

Vatandaşlık Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma, OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 62-

Sadık, F. ve Sarı, M. (2011). Öğretmen Adaylarının Demokrasi Algıları (Çukurova

Üniversitesi Örneği), Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi,

(2), 67-82.

Kamil UYGUN & Zekerya BATUR

www.ijoses.com

Sadık, F. ve Sarı, M. (2012). Çocuk ve Demokrasi: İlköğretim Öğrencilerinin Demokrasi

Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi, Uluslararası Cumhuriyet Eğitim

Dergisi, 1(1), 48-62.

Sarı, M. ve Sadık, F (2011). Öğretmen Adaylarının Demokrasi Algıları (Çukurova

Üniversitesi Örneği), Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi,

(2), 67-82.

Sarp, F.(2013). İşitme Engelli Bireylerde Görsel Algı. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.

İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul..

Selvi, M., Yakışan, M. (2004). Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Enzimler Konusu

İle İlgili Kavram Yanılgıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2), 173-182.

Senemoğlu, N. (2002). Gelişim Öğrenme ve Öğretim –Kuramdan Uygulamaya. Ankara:

Gazi Kitabevi.

Şeker, M. ve Yılmaz, K.(2011). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğrenme Stillerinin

Kullanılmasının Öğrencilerin Öğrenme Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi,

Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 251-266.

Şenel, T. ve Aslan, O. (2014). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilim ve Bilim İnsanı

Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

(2), 76-95.

Tural, S. K. (2002). Kavramlar ve Terimler Ortak Düşünüşün Ürünü ve Anahtarlarıdır.

Özel Sayı: TDK'nin 70. Yılı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, LXXXIV-84 (607), 59-66.

Türkcan, B. ve Bozkurt, M. (2015). İlkokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi

Bağlamında Kimlik, Kültür ve Yurttaşlık Algıları, International Periodical for the

Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (11), 1501-1526.

Ülgen, G. (2001). Kavram Geliştirme -Kuramlar ve Uygulamalar. Ankara: Pegem A

Yayıncılık.

Ünlü, İ. (2012).İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Kültür Algılarının İncelenmesi. Ahi

Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13 (1), 77-92.

Vendryes, J. (1968). Dil ve Düşünce (Çev. Vardar, Berke).İstanbul: Yeni İnsan Yayınları.

Yel, S. (2006). Kavram Geliştirme ve Öğretimi. (Ed: C. Öztürk) Hayat Bilgisi ve Sosyal

Bilgiler Öğretimi –Yapılandırmacı Bir Yaklaşım. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 147-178.

Yılar, B. (2007). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Coğrafya Kavramlarını Anlama

Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Yıldırım, A, Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara:

Seçkin Yayıncılık.
....................................................................................................................................................................................................................

İndekslendiği Kaynaklar:

       

.................................................................................................................................................................................................................                                 

ISSN :  2148-8673

 

İletişim

Yildiz Technical University

Department of Social Education

Davutpasa Campus 34220 Esenler / İstanbul, TURKEY

Tel: +9(0212) 3834864

E-mail: ijoses@hotmail.com

www.ijoses.com