HÜSEYİN SÎRET’İN “LEYÂL-İ GİRÎZÂN” ADLI ŞİİRİ

Arif Yılmaz, Nergiz Gümüş Özdemir
6.089 1.952

Öz


Servet-i Fünûn Dönemi kuşkusuz edebiyat tarihimiz içerisinde süresi kısa, fakat etkisi derin ve uzun bir dönemdir. Bu kısa sürede şairler lügatlerin bir köşesinde kalmış sözcüklerle, ağır, ağdalı, melankoli yüklü, realiteden uzak bir şiir üslubu oluşturmuşlardır. Dilde bu denli gerçek hayattan uzaklaşan şairler konu ve tema seçiminde de devrin siyasî ve sosyal realitelerinden uzaklaşıp dönem tablosu yerine hayal dünyalarında yarattıkları tabloyu tasvir etmeyi yeğlemiştir. Siyasî otoritenin oluşturduğu baskının etkisiyle ve daha birtakım bireysel nedenlerle, gerçeklerden kaçıp hayal âlemine sığınan şairler aşk, yalnızlık, tabiat gibi bireysel konularda yoğunlaşırken, her şeyin daha güzel olduğunu düşündükleri bir yerlere kaçmayı istemişlerdir. Tabiat tasvirleri de dönemin özelliklerini taşımaktadır. Servet-i Fünûn şiirinde tabiat arka planda kalan, şiir yazılırken bir araç olarak görülen bir unsur değildir. Şairin ruh haline göre değişen canlı bir varlıktır. Servet-i Fünûn şiirinin bu karakteristik özelliklerini şiirlerine yansıtan isimlerden biri ise Hüseyin Sîret’tir. Ömrünün büyük bir kısmını sürgünlerde geçiren şairin şiirlerinde hüzün, melankoli, tabiat tasvirleri, kaçış ve ağır bir dil ilk göze çarpan unsurlardır. Bu çalışma Hüseyin Sîret’in Servet-i Fünûn dönemi şiirlerinden Leyâl-i Girîzân isimli eserini Prof. Dr. Nurullah Çetin’in teklifi olan metoda uygun bir şekilde tahlil etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmamıza konu olan Leyâl-i Girîzân, şairin en tanınmış şiiridir. Şiir hem Servet-i Fünûn dönemi şiirinin genel özelliklerini hem de şairin hayat öyküsünün izlerini taşıması yönünden önemlidir. Bu amaçla şiir; içerik, nazım şekli, dil ve üslup, ahenk ana başlıkları altında incelenerek yorumlanmıştır.

 


Anahtar kelimeler


Leyâl-i Girîzân, Hüseyin Sîret (Özsever), Servet-i Fünûn, Nurullah Çetin

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20860/ijoses.51448

Referanslar


Atay, Oğuz. (2005). Korkuyu Beklerken. İstanbul: İletişim Yayınları.

Akay, Hasan. (1998). Cenab Şahabeddin'in Şiirleri Üzerinde Stilistik Bir

Araştırma. İstanbul: Kitabevi Yayınları.

Banarlı, Nihat Sami. (1997). Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Çetin, Nurullah. (2014). Şiir Çözümleme Yöntemi. Ankara: Öncü Kitap.

Çıkla, Selçuk. (2009). Hüseyin Sîret ve Leyâl-i Girîzân. Erzurum: Salkımsöğüt Yayınları.

Karaca, Alaattin. (2011). “Hüseyin Sîret Özsever”, Servet-i Fünûn Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları.

Karacan, Turgut . (1991). Bosnalı Alaeddin Sabit, Divan. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları.

Karasu, Bilge. (2004). Gece. İstanbul: Metis Yayınları.

Karataş, Turan. (2011). Hüseyin Sîret, Bedbaht Bir Muhalif Kırgın Bir Şair Sırlı Bir Derviş. İstanbul: Timaş Yayınları.

Kısakürek, Necip Fazıl. (2008). Çile. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları

Kolcu, Ali İhsan (2005). Servet-i Fünûn Edebiyatı. İstanbul: Salkımsöğüt Yayınları.

Kurdakul, Şükran. (1994). Çağdaş Türk Edebiyatı I. Ankara: Bilgi Yayınları.

Özkırımlı, Atilla (2004). Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Pala, İskender. (2005). Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. İstanbul: Kapı Yayınları.

Parlatır, İsmail. (2014). Osmanlı Türkçesi Sözlüğü. Ankara: Yargı Yayınları.
....................................................................................................................................................................................................................

İndekslendiği Kaynaklar:

       

.................................................................................................................................................................................................................                                 

ISSN :  2148-8673

 

İletişim

Yildiz Technical University

Department of Social Education

Davutpasa Campus 34220 Esenler / İstanbul, TURKEY

Tel: +9(0212) 3834864

E-mail: ijoses@hotmail.com

www.ijoses.com