ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARİH EĞİTİMİNDE POPÜLER OLAN TARİH YAPIMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Nurgül Bozkurt, Nida Bayındır
2.947 784

Öz


Ülkemizde son yıllarda tarihi olay ve kişileri ele alan popüler tarih yapımlarında sayı olarak bir artış görülmektedir. Özellikle devletin resmi tarih anlayışı ve akademik tarih öğretimi kişilere ulaşmada yetersiz kalmakta ve tarih konuları sıkıcı geçmiş konular olarak algılanmaktadır. Popüler tarih yayınları ise resmi tarihin bıraktığı boşluğu, aksiyonu kullanarak doldurmaktadır. Popüler tarih dergileri, TV programları, TV dizileri, filmler, romanlar, belgeseller, tarih internet siteleri, gazetelerdeki eleştirel incelemeler, radyo programları vb. yapımlar bunlara örnek olarak verilebilir. Bunların içinden en çok TV, toplulukları en yüksek düzeyde etkileme özelliğine sahiptir. Ülkemizde insanlar tarihi bilgiyi en çok ve en sık kullanılan TV kanalı ile edinmektedir. Bu araştırmada Sınıf Öğretmeni adayları ile Sosyal Bilgiler Öğretmen adayları ve Formasyon Tarih Öğretmen adaylarının popüler tarih yapımlarının eğitim üzerindeki yerine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırma, 2014-15 akademik yılında Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 87 Sınıf Öğretmeni, 208 Sosyal Bilgiler Öğretmeni, 41 Formasyon Tarih Öğretmeni toplam 336 öğretmen adayı ile yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda adayların %64,9 unun tarihi yapımları takip ettiği, bu yapımların tarih öğretimine katkısı olduğu ve okullarda öğretim materyali olarak kullanılabileceği, adayların toplumun tarihi gerçekleri bu yapımlardan öğrendiği ve bu yapımların kesinlikle akademik destek ile vizyona konması gerektiği konusunda görüş bildirmişlerdir. 


Anahtar kelimeler


Eğitim, Tarih Öğretimi, Tarih Dersi, Popüler Tarih Yapımları, Filmler.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20860/ijoses.57794

Referanslar


KAYNAKLAR

AKBABA, Bülent (2005). “Tarih Öğretiminde Fotoğraf Kullanımı”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 6, Sayı 1, s. 185-197.

AKBABA, Bülent (2010). “Tarih Öğretiminde Görsel Kaynaklardan Yararlanma”, Tarih Nasıl Öğretilir?, Yeni İnsan Yayınları, s.170-183.

Aktekin, Semih & Çoban, Zeynep (2012). “Tarih Derslerinde Tarihi Film Ve Dizilerin Kullanımına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri: Trabzon Örneği”, Karadeniz İnceleme Dergisi, Sayı 13, 141-160.

Aktaş, Özgür (2015). “Tarih Derslerinde Yararlanılabilecek Savaş Filmleri Üzerine Değerlendirme”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 43, s. 126-132.

BEKTAŞ-ÖZTAŞKIN, Özlem (2013). “Sosyal Bilgiler Derslerinde Belgesel Film Kullanımının Akademik Başarıya ve Bilinçli Farkındalık Düzeylerine Etkisi”, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of Educational Sciences Research, Cilt 3, Sayı 2, s. 147-162,

Demir, Özcan & Çencen Namık (2015). “Tarih Sinema Etkileşiminin Popüler Kültürdeki Yeri”, Kafkas Üniversitesi e- Kafkas Araştırmaları Dergisi, 2(1), s. 13-18.

Demircioğlu, İsmail Hakkı (2007). “Tarih Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi”, Bilig, 42, s.77-93.

DEMİREL, Özcan (2002). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı, (4. Baskı), Ankara: Pegem A. Yayınları.

DİLEK, Dursun (2001). Tarih Derslerinde Öğrenme ve Düşünce Gelişimi, Ankara: Pegem A Yayınları.

GÜVEN, İsmail & BIKMAZ Fatma & İŞCAN Canay Demirhan & KELEŞOĞLU Serkan (2014). Tarih Öğretimi Kuram ve Uygulama, (2. Baskı), Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

ÖZTAŞ, Sezai (2008). “Tarih Öğretimi ve Filmler”, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2), s. 543-556.

ÖZTAŞ Sezai & ANIL Nihat Kamil & KILIÇ Bülent (2013). “Tarihi Film veya Tarihi Dizilerin Tarihe İlgiyi Arttırmada Etkisine İlişkin MYO Öğrencilerinin Görüşleri”, Electronic Journal of Vocational Colleges, UMYOS Özel Sayı, s.107-120.

SAVAŞ, Behsat & ARSLAN, Özgür (2014). “Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin Öğretiminde Filmlerin Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri”, 21.Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, Cilt 3, Sayı 8, s.129-147.

ŞİMŞEK, Ahmet (2003). “Tarih Öğretiminde Görsel Materyal Kullanımı”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 4, Sayı 1, s. 143-157.

Öztaş, Sezai (2008). “Tarih Öğretimi ve Filmler”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (2), s. 543-556.
....................................................................................................................................................................................................................

İndekslendiği Kaynaklar:

       

.................................................................................................................................................................................................................                                 

ISSN :  2148-8673

 

İletişim

Yildiz Technical University

Department of Social Education

Davutpasa Campus 34220 Esenler / İstanbul, TURKEY

Tel: +9(0212) 3834864

E-mail: ijoses@hotmail.com

www.ijoses.com