TÜRKİYE’DE GÖÇ YAŞAMIŞ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER

Yüksel Kaştan
10.130 2.089

Öz


Dünya’da 20.Yüzyılda siyasi, ekonomik, dini, eğitim, sağlık, terör ve doğal afetler nedenleriyle bölge içinde, bölgeler arasında bazen de ülkeler arasında göç hareketleri yaşanmaktadır. Toplumsal oluşumlarla birlikte çocukların eğitimi üzerinde ailesi, toplumun kuralları ve çevre, din ve meslek kuruluşları etkin olur. Doğal olarak aileyle beraber göç yaşayan çocuk, çevresel, mesleki ve bazen de inanış açısından farklı eğitimlerle karşılaşmışlardır. Devlet kendi okullarında kendi vatandaşlarını yetiştirecek, onlara dil, tarih, ülkü birliği sağlarken aynı zamanda kendi geçimini sağlayacak meslek bilgisine sahip olması ve okulda aldıkları diplomaların önce ülkesi içinde sonra diğer ülkelerde geçerli olacak şekilde verecektir. Bu anlamda Türkiye’de erkek ve kız çocuklarının önce ilkokul, sonra ortaokul ve lise öğrenimleri yasal zorunluluk haline gelmiştir. Ülkede öğrenciler kendilerine iyi bir gelecek sağlayabilmek için iyi bir eğitim sürecinden geçmeleri gerekmektedir.

Türkiye’de 1923-1950 arasında nüfus yavaş artar ve ancak başkent olması nedeniyle Ankara ve daha sonra Kamu İktisadi Teşekkülleri’nin kurulduğu yerlere doğru bir göç yaşanır. Ülkede 1950 sonrasında başlayan kırsal alandan kent merkezlerine göç, 1990 sonrasında giderek artmıştır. Göç yaşayan öğrencilerin bu bağlamda göç yaşamayanlara göre avantaj ve dez avantajları öne çıkmaktadır.

Bu çalışmada Türkiye’de göç yaşamış ailelerin çocuklarının eğitim sürecinde karşılaştıkları problemleri ile göçün çocukların eğitimi üzerindeki etkisi araştırılacaktır.


Anahtar kelimeler


Türkiye, Göç, göç yaşayan çocuk, eğitim, problem.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20860/ijoses.22228

Referanslar


ASLAN, Cahit, Göç-Eğitim-Batman ve Çocuk: Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Göçün Aile ve Çocuk Eğitimi Üzerindeki Etkisi. https://www.google. com.tr/webhp?hl=tr#hl=tr&q= egitim.cu.edu.tr%2Fmyfiles%2Fopen.aspx%3Ffile%3D942.doc%E2%80%8E adresinden 18 Mayıs 2013’te alınmıştır.

BAŞTAYMAZ, Tahir, Çocuk Hakları, Çalışan Çocuklar ve Eğitim Sorunları. Milli Eğitim Dergisi,

(151), 2001 Ankara

BAYRAKTAR, Emin Bülent, Köyden Kente Göç Olgusuna Bağlı Olarak Diyarbakır İl Merkezindeki İlköğretim Okullarında Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Öğretmen Algıları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 1999 İzmir.

BİLGEN, İbrahim ,Göçün Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adana 2001.

BİLGİLİ, Ahmet, Doğu Anadolu Bölgesinde Göçe Maruz Bırakılan Çocuklar, İstanbul: Çocuk Vakfı

Yayınları, İstanbul 1996.

BİNBAŞIOĞLU, Cavit, Ailede Ve Okulda Eğitim Sorunları. (2. Baskı) İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara 2004.

DİNÇER, Meral, Göç – Doğal Kaynaklar İlişkisine Çevre Güvenliği Açısından Bir Bakış. Toplum Ve Göç Bildiriler Kitabı, DİE Yayınları, Ankara 1997.

DOĞANAY, Hayati, Türkiye Beşeri Coğrafyası, Gazi Büro Yayınevi, Ankara,1994.

ERGÜN, Mustafa, Eğitim Sosyolojisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi., Afyonkarahisar 1997, http://www.egitim.aku.edu.tr/egsos. adresinden 8 Haziran 2013 tarihinde alınmıştır.

GÜN, Z.,Çocuk ve Göç. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü, 2002 İzmir.

GÜNDÜZ, Mustafa ve YETİM, Nalan ,Toplum ve Göç (1. baskıBBDİE ve Sosyoloji Derneği Yayınları, ). Ankara 1997.

HERGENHAHN, B.R., An Introduction to Theories of Learning(9th ed.), Prentice-Hall.Inc,1988 New Jersey.

KAZGAN, Gülten, Kuştepe Araştırması (1. baskı). İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1999 İstanbul.

KIRAY, Mübeccel Belik ,Toplum Bilim Yazıları. Gazi Üniversitesi Yayını, Ankara 1982.

KÖKNEL, Özcan, Bireysel ve Toplumsal Şiddet. İstanbul: Altın Kitaplar,1989, İstanbul.

ÖZTÜRK, Mustafa ve ALTUNTEPE, Nihat, Türkiye’de Kentsel Alanlara Göç Edenlerin Kent ve Çalışma Hayatına Uyum Durumları: Bir Alan Araştırması. Journal of Yaşar University, 3(11), 1587-1625, İstanbul,2008.

SARI, Derya, Okul Yönetimi ve Halkla İlişkiler,2003, mebk12.meb.gov.tr/.../ 16013611_ deryasarokulynetimivehalklailikiler adresinden 5 Haziran 2013’te alınmıştır.

SENEMOĞLU, Nuray Çocuk Hakları Çalışan Çocuklar Ve Eğitim Sorunları. Milli Eğitim Dergisi, 2001 Ankara.

TATLIDİL, Ercan, Kentleşme ve Gecekondu. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınevi,1989 İzmir.

TEZCAN, Mahmut, Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları,Ankara 1997.

TUFAN, Beril, Türkiye’ye Dönen İkinci Kuşak Göçmen İşçi Çocuklarının Psiko-Sosyal Durumları.

Ankara: D.P.T. Sosyal Planlama Başkanlığı, Planlama Dairesi Yayınları, Ankara 1987.

ULUOCAK, Gonca Polat, İç Göç Yaşamış Ve Yaşamamış Çocukların Okulda Uyumu. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009 İzmir.

YASA,İbrahim, Gecekondu Ailesi: Geçiş Halinde Bir Aile Tipolojisi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 25, Ankara 1970.
....................................................................................................................................................................................................................

İndekslendiği Kaynaklar:

       

.................................................................................................................................................................................................................                                 

ISSN :  2148-8673

 

İletişim

Yildiz Technical University

Department of Social Education

Davutpasa Campus 34220 Esenler / İstanbul, TURKEY

Tel: +9(0212) 3834864

E-mail: ijoses@hotmail.com

www.ijoses.com