TÜRKİYE’DE SEKİZ YILLIK KESİNTİSİZ İLKÖĞRETİM KURUMUNDAN İLKOKUL VE ORTAOKUL ŞEKLİNDE 4+4+4 UYGULAMASINA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

Yüksel Kaştan, Yücel Kaştan
2.975 653

Öz


Bu araştırma ile Türkiye’de Sekiz Yıllık Kesintisiz İlköğretim Kurumundan İlkokul ve Ortaokul Şeklinde 4+4 Uygulamasına Geçiş Sürecinde Yaşanan Sorunlar Ve Çözümlerine İlişkin Yönetici Görüşleri tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma için Antalya Muratpaşa İlçesinde sondajlama yöntemiyle belirlenmiş olan İlkokul ve Ortaokullar seçilmiştir. Araştırma bütüncül çoklu durum deseninde nitel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, Antalya Muratpaşa İlçesi’nde İlkokul ve Ortaokullarda görev yapan müdür ve müdür yardımcıları oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu bu ölçüte uyan ve gönüllülük esasına göre seçilen 35 yönetici (15 müdür ve 20 müdür yardımcısı) oluşturmaktadır.

Bu çalışmada veri toplama yöntemi olarak bireysel görüşme kullanılmıştır. Veri toplama araçları olarak açık uçlu sorulara dayanan yarı yapılandırılmış bireysel görüşme formları kullanılmıştır. Veri toplama araçlarının da özellikleri dikkate alınarak veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Bu veri analizine dayanarak araştırmanın bulgu ve yorumları oluşturulmuştur. Araştırmanın sonucuna dayalı olarak önerilerde bulunulmuştur. Araştırmadan elde edilen en önemli sonuç yöneticilerin genel anlamda 4+4 kademeler arası geçiş sisteminden memnun olmamalarıdır. Ancak bazı düzenlemelerle sistemlerin daha işlevsel olacağı düşünülmektedir.


Anahtar kelimeler


İlköğretim; İlkokul; Ortaokul; Muratpaşa; idareci; sorun; çözüm; gelişim

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20860/ijoses.46180

Referanslar


AKÇA, Şafak, Ailelerin İlköğretim Kademesinde Yaptıkları Eğitim Harcamaları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002.

AKKAN, Eray, 4+4+4 Eğitim Modelinin Değişim Yönetimi Bakımından İncelenmesi. Yüksek lisans tezi. Uşak Üniversitesi,2013.

AKYÜZ, Y. K., Türk Eğitim Tarihi, Pegem A Yayıncılık, Ankara,2005.

AKYÜZ, Yahya, Türk Eğitim Tarihi M.Ö.1000-M.S.2009, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2009.

BAŞARAN, İbrahim Ethem, Eğitim Yönetimi, Kadıoğlu Matbaası, Ankara, 1983.

……………………………., Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ekinoks Yayınevi, Siyasal Basın Yayın Dağıtım, Ankara, 2008.

CİCİOĞLU, Hasan, “Türkiye Cumhuriyetinde İlk ve Ortaöğretim (Tarihi Gelişimi)”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Sayı:140, Ankara, 1985.

ÇELİK, V., Kesintili-kesintisiz eğitim politikasının değerlendirilmesi, Eğitime Bakış, 7 (21),2011. 47-50.

ÇELİK, Z., Politika ve uygulama bağlamında Türk eğitim sisteminde yaşanan dönüşümler: 2004 ilköğretim müfredat reformu örneği. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2012.

DPT, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara,1996.

DEMİRTAŞ, Z., Gelişim dönemleri ve özellikleri açısından 25 zorunlu eğitim, Eğitime Bakış, 7 (21), 2011.25- 30.

DOĞAN, S. UĞURLU, T.C, DEMİR, A. (2014) Gaziantep University Journal of Social Sciences. 2014 13(1):115-138.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Journal of Research in Education and Teaching Mayıs 2013 Cilt:2 Sayı:2 Makale No:02 ISSN: 2146-9199.

EĞİTİM REFORMU GİRİŞİMİ, 4+4<8: Bilgi notu. Kesintisiz temel eğitim nedir? http://erg. sabanciuniv. edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/ERG_KesintiliEgitim_BilgiNotu.pdf,2012

EĞİTİM BİR-SEN, Birinci Yılını Dolduran 4+4+4 Eğitim Sistemine İlişkin En Kapsamlı izleme ve

Değerlendirme Çalışması, www.egitimbirsen.org.tr.

EĞİTİM BİR-SEN, 4+4+4 Eğitim Reformunu İzleme Raporu,2013, www.egitimbirsen. org.tr

EĞİTİM-BİR-SEN, 4+4+4 Yeni eğitim sistemi ne getiriyor? neler olmalı?.http://www.egitimbirsen. org.tr/ yayinlarimiz/121-egitimbirsen.org.tr-121.pdf,2012.

ERDEN, Münire, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Alkım Yayınları, İstanbul, 2001.

GÜLCAN, M., TÜRKELİ, Y., PARABAKAN, F., ŞÖLEN, A. ve ALBAYRAK, F., Türkiye’de İlköğretim (Dünü, Bugünü, Yarını), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 2003.

GÜR, B.S. ve diğerleri, 2012’de eğitim. Ankara: Siyaset Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı, 2012.

GÜR, B.S.ve ÇELİK, Z., Türkiye’de millî eğitim sistemi: Yapısal sorunlar ve öneriler, (Rapor no 1), Ankara:

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı,2012.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU, Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi’nin Görüşü. http://www.uzeyirhoca.net/2012/03/egitim-fakultelerinin-444-sistemi.html,2012.

http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/444.ArastirmaRaporu.04.03.14.WEB_0_0_0.pdf (Erişim Tarihi; 06.06.2014).

HUCZYNSKI, A. And BUCHANAN, Organizational Behaviour. Prentice Hall International (UK) Ltd. New York,1991.

KAŞTAN, Yüksel, “Çorum’da Eğitimin Cumhuriyet Dönemi Tarihi Gelişimi”, Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, Çorum Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt:1, Çorum,2007.

KAVAK, Yüksel, Dünyada ve Türkiye’de İlköğretim, Pegem Yayınları, Ankara, 1997.

KAYA, A., Kesintisiz eğitimin okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler üzerindeki sosyo-psikolojik etkilerine ilişkin bir değerlendirme. Eğitime Bakış,7 (21),2011. 11-18.

MEB. 1996 Yılı Bütçe Raporu. Ders Aletleri Yapım Merkezi, Ankara, 1996.

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, 2011.

MEB Genelge,Ankara,2012.

MEB, Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2012-2013, Ankara: MEB, Pedagoji Derneği. (2012),

Pedagoglardan 4+4+4’e eleştirel bakış. http://pedagojidernegi, com/ 2012/03/09/4-4-4-e-pedagojik-bakis/,2012.

MEMİŞOĞLU, S.Paşa ve İSMETOĞLU, Mehmet, Zorunlu Eğitimde 4+4+4 Uygulamasına İlişkin Okul

Yöneticilerinin Görüşleri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Mayıs 2013 Cilt:2 Sayı:2 Makale No:02 ISSN: 2146-9199,2013.

ÖZÇELİK, Erol, YILDIRIM, Soner, “Web Destekli Öğrenme Ortamlarında Bilişsel Araçların Kullanımı: Bir

Durum Çalışması”, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Uluslararası Açıktan ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, 23-25 Mayıs, Eskişehir, 2002.

ÖZER, M.A., 21. Yüzyılda Yönetim ve Yöneticiler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara ,2011.

ÖZDEN, Y., Eğitimde Yeni Değerler, Pegem A Yayıncılık, Ankara,2010.

SABUNCUOĞLU, Z. Tüz, M. Örgütsel Psikoloji, Ezgi, Bursa,1995.

ÜSTÜN, Ahmet, “Eğitim Tarihimiz İçinde Bir Yolculuk”, Eğitim Araştırmaları, Sayı:1, 2000.

YALÇIN, N. ve Diğerleri, “Hacettepe Üniversitesindeki Makalelerin Niteliği: İçerik Analizi,” I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildirileri Kitabı, 1-3 Mayıs, Çanakkale, 2009.

YILDIRIM, Ali, ŞİMŞEK, Hasan, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık,

Ankara, 2005.
....................................................................................................................................................................................................................

İndekslendiği Kaynaklar:

       

.................................................................................................................................................................................................................                                 

ISSN :  2148-8673

 

İletişim

Yildiz Technical University

Department of Social Education

Davutpasa Campus 34220 Esenler / İstanbul, TURKEY

Tel: +9(0212) 3834864

E-mail: ijoses@hotmail.com

www.ijoses.com