YÖNETİCİLER AÇISINDAN GÖÇÜN EĞİTİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

Yüksel Kaştan, İbrahim Bozan
3.117 586

Öz


Türkiye’de cumhuriyetin başlarında nüfusun % 80’i kırsal alanlarda yaşamaktadır. I.Dünya Savaşı ve Milli Mücadele dönemlerinde ülke önemli ölçüde nüfus kaybeder. Lozan Antlaşması gereği 1924 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında uygulamaya geçirilen nüfus mübadelesi özellikle Türkiye’de kentlerde yaşayan Rum nüfusun Yunanistan’a göç etmesi ile kent nüfusu biraz daha azalır. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ekonomik kalkınmada 1929 dünya ekonomik buhranı sonrası ılımlı devletçilik modelini seçmesi ve bu kapsamda 1933 yılında hazırlanan ve 1934 yılında uygulamaya konulan I.Beşyıllık Sanayi Kalkınma Planı çerçevesinde devlet eliyle kurulmaya başlayan sanayi kuruluşları çevresine kırsal alandan bir göç hareketi başlar. Ülkede kırsal alandan kent merkezlerine doğru başkent olma avantajı ile Ankara ve diğer sanayi kuruluş yerlerine doğru bir göç başlar.

Türkiye’de kırsal alandan kent merkezlerine ikinci göç dalgası 1950 yılı sonrası DP Hükümetleri dönemlerinde gerçekleşir. Ülkede 1960 ile 1990 yıllarına kadar hızlı bir şekilde kırsal alandan kent merkezlerine, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kentlerden ve kırsal alanlardan ülkenin batı bölgelerine doğru göç hareketi başlar. Göç yaşayan kırsal aileler gecekondu bölgelerinde çocuklarını daha çok meslek edinebilecekleri eğitim kurumlarına ve alaylı olarak tabir edilen ilkokul sonrası meslek dallarına yönlendirmekteydiler. Ülkede 1990 sonrası turizm faaliyetlerinin giderek artması, turfanda sebzecilik ve diğer sektörlerde iş bulabilmek amacıyla Antalya iline de giderek artan bir göç hareketi başlar. Esasen Antalya’ya emekliler, sermaye sahipleri, meslek sahipleri, tahsilli aileler çocuklarına daha iyi bir eğitim sağlamak amacıyla da göç ederler.

Bu araştırmada Antalya ili Kepez ilçesine göç etmiş ailelerin çocuklarının ve yöneticilerinin yaşadıkları sorunlar belirlenmiştir. Araştırma bütüncül çoklu durum deseninde nitel bir çalışma olmuştur. Buna uygun olarak araştırma İsmail Hakkı Kaya İlkokulu, Demirgül İlkokulu, Baraj İlkokulu, Şehit Kahraman Çelikbaş İlkokulu ve 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda geçmiştir. Araştırmanın evrenini, Antalya’nın Kepez ilçesindeki okullarda görevli yöneticileri, araştırmanın çalışma grubunu ise bu ölçüte uyan ve gönüllülük esasına göre seçilen 5 yönetici oluşturmuştur. Bu çalışmada veri toplama yöntemi olarak bireysel görüşme kullanılmıştır. Veri toplama araçları olarak, açık uçlu sorulara dayanan yarı yapılandırılmış bireysel görüşme formları kullanılmıştır. Veri toplama araçlarının da özellikleri dikkate alınarak veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Bu veri analizine dayanarak araştırmanın bulgu ve yorumları oluşturulmuştur. Araştırmanın sonucuna dayalı olarak önerilerde bulunulmuştur.


Anahtar kelimeler


Göç; eğitim; yönetici; göç yaşamış öğrenci

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20860/ijoses.14505

Referanslar


Aslan, C. (2001) Göç-Eğitim-Batman ve Çocuk: Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Göçün Aile ve Çocuk Eğitimi ÜzerindekiEtkisi.https://www.google.com.tr/webhp?hl=tr#hl=tr&q=egitim.cu.edu.tr%2Fmyfiles%2 Fopen.aspx%3Ffile%3D942.doc%E2%80%8E adresinden 18 Mayıs 2013’te alınmıştır.

CHIMHOWU Admos, Jenifer PIESSE ve Caroline PINDER (2005). “The Socioeconomic Impact of

Remittances on Poverty Reduction”, Remittances: Development Impact And Future Prospects, Samuel

Munzele Maimbo ve Dilip Ratha (ed.), The World Bank, Washington DC.

Balcıoğlu, İ. (2001) Şiddet ve Toplum (1. baskı). İstanbul: Bilgi Yayınları.

Binbaşıoğlu, C. (2004) Ailede Ve Okulda Eğitim Sorunları. (2. Baskı) İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Birinci, N. (2003) Cumhuriyetin 80. Yılında Milli Eğitim Üzerine Bir Bakış http://yayim.meb. gov.tr/dergiler/sayi44/birinci.html adresinden 23 Şubat 2012 tarihinde alınmıştır.

Dinçer, M. (1997) Göç – Doğal Kaynaklar İlişkisine Çevre Güvenliği Açısından Bir Bakış. Toplum Ve Göç Bildiriler Kitabı, s.54-67, Ankara: DİE Yayınları.

DİE, 1927, Nüfus Sayımı Verileri.

DİE,1970, Nüfus Sayımı Verileri.

DİE,1980, Nüfus Sayımı Verileri.

DİE,1990, Nüfus Sayımı Verileri.

DİE,2000, Nüfus Sayımı Verileri.

Castles, S. ve Miller, M. J. (1998), The Age of Migration, Mcmillan, London.

Gün, Z. (2000) Kültürler Arası Gelişimsel Psikoloji. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Semineri. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Karakuş, E. (2006) Göç Olgusu ve Eğitime Olumsuz Etkileri (Sultanbeyli örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Keely, Charles B. (2000). “Demography and International Migration” Migration Theory Talking Across Discipline, Brettel and Hollifield (ed.). Newyork and London: Routledge.

Kılıçkaya, N. (1988) Yurt Dışı Deneyimi Geçiren Ve Geçirmeyen Lise Öğrencilerinin Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Kıray, M. (1982) Toplum Bilim Yazıları. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayını.

Köknel, Ö. (1989) Bireysel ve Toplumsal Şiddet. İstanbul: Altın Kitaplar.

Kuo, Wen. “Theories of Migicition and Mental Healt An Empericial Testing on Chinese Americans” Social Science and Medicine 10:297-336. 1976.

Nar, B. (2008) Göçün Eğitime ve Eğitim Yönetimine Etkileri(Dilovası Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Petersen, W. (1958), “A General Typology of Migration”, Amerikan Sociological Review, Vol: 23.

Özçelik, E. ve Yıldırım, S. (2002, 23-25 Mayıs). Web Destekli Öğrenme Ortamlarında Bilişsel Araçların Kullanımı: Bir Durum Çalışması. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Uluslararası Açıktan ve Uzaktan Eğitim Sempozyumunda sunulmuştur, Eskişehir.

Sarı, D. (2004). Okul Yönetimi ve Halkla İlişkiler. mebk12.meb.gov.tr/.../ 16013611_deryasarokulynetimivehalklailikiler adresinden 5 Haziran 2013’te alınmıştır.

Şensoy, S. E. (2005) Kent ve Göç Van İline Çevre İl ve İlçelerden Göç Edenlerin Sorunlarına Sosyolojik Bir Yaklaşım. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.

TUİK, 2011,Adrese Dayalı Genel Nüfus Verileri.

TUİK,2013, Adrese Dayalı Genel Nüfus Verileri.

Tufan, B. (1987) Türkiye’ye Dönen İkinci Kuşak Göçmen İşçi Çocuklarının Psiko-Sosyal Durumları. Ankara: D.P.T. Sosyal Planlama Başkanlığı, Planlama Dairesi Yayınları.

Türkiye Odalar ev Borsalar Birliği 2010,Ankara.

Yalçın, N. Ve diğerleri,(2009) “Hacettepe Üniversitesindeki Makalelerin Niteliği: İçerik Analizi,” I.

Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildirileri Kitabı, 1-3 Mayıs, Çanakkale,s.3.

Yin, R.. K. (1984). Case study research: Design and methods. Beverly Hills, CA: Sage.

Yıldırım, A. Ve Şimşek, H.(2005), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Wallerstein, Immanuel (2003), “Dünya-Sistemleri Kavramına Karşı Dünya-Sistemi Kavramı: Bir Eleştiri”,

Dünya Sistemi, Der. Frank, G. Gills, B. İmge, Ankara.

Zolberg, A. R. (1983), “International Migrations in Political Perspective”, Global Trends in Migration: Theory

and Research on International Population Movements, Der. Krtiz, M. M. Keely, C. B. Tomasi, S. M. Center for Migration Studies, N.Y.
....................................................................................................................................................................................................................

İndekslendiği Kaynaklar:

       

.................................................................................................................................................................................................................                                 

ISSN :  2148-8673

 

İletişim

Yildiz Technical University

Department of Social Education

Davutpasa Campus 34220 Esenler / İstanbul, TURKEY

Tel: +9(0212) 3834864

E-mail: ijoses@hotmail.com

www.ijoses.com