Aday öğretmenlerin Türkiye’deki aday öğretmenlik eğitim süreci ile ilgili görüşleri

Aytül Gökulu
1.163 175

Abstract


Bu araştırmanın temel amacı yeni uygulamaya konulmuş olan aday öğretmenlik eğitim süreci ile ilgili aday öğretmenlerin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda aday öğretmenlerin aday öğretmenlik süreci içinde yapılan faaliyetleri, kendilerine olan katkısını, danışman öğretmenleri, okul idaresini nasıl değerlendirdiklerine ilişkin görüşleri saptanmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu Çanakkale ilinde aday öğretmenlik sürecini geçirme talebinde bulunan 100 aday öğretmenden oluşmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen bir anket aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde maddeleri her biri için yüzde ve frekans hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucu aday öğretmenlerin aday öğretmenlik eğitim süreci ile ilgili olumlu görüşe sahip oldukları tespit edilmiştir. Verilerin analizinde sorulara verilen ifadelerin yüzdeleri hesaplanmıştır. Ayrıca SPSS paket programı kullanılarak karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu karşılaştırmalar sonucunda kız ve erkek aday öğretmenlerin aday öğretmenlik süreci ile ilgili görüşleri arasında ve branş ve sınıf öğretmeni aday öğretmenlerin aday öğretmenlik süreci ile ilgili görüşleri arasında anlamlı bir fark gözlemlenememiştir. Ancak, yeni mezun olan ve daha önce mezun olan aday öğretmenlerin aday öğretmenlik süreci ile ilgili görüşleri arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir. 2010’dan önce mezun olan aday öğretmenlerin süreçle ilgili görüşleri yeni mezun olanlara göre farklılık göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Aday Öğretmen, Aday Öğretmenlik Eğitim Süreci


Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Ashton, D.N., (2004). The impact of organisational structure and practices on learning in the workplace. International Journal of Training and Development, 8(1), pp. 43-53.

Balcı, A. (2004). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem teknik ve ilkeler. (4. Baskı) Ankara, Pegem Yayıncılık.

Darling-Hammond, L., Newton, S.P., & Wei, R.C. (2013). Developing and assessing beginning teacher effectiveness: The potential of performance assessments. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 25(3), 179-204.

Eraslan, A. (2008). Fakülte-okul işbirliği programı: matematik öğretmeni adaylarının okul uygulama dersi üzerine görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34).

Erdemir, N. (2007). Mesleğine yeni başlayan fen bilgisi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve şikâyetleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 22(22).

Gökçe, E. ve Demirhan, C. (2005). Öğretmen Eğitiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım mı Yoksa Geleneksel Bir Anlayış mı? Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 38(2),187-195.

Gülşen, C., ve Gündüz, H. Ç. (2016). Teacher Candidate’s Opinions, Who are Pedagogical Formation Students, toward Teacher Profession and Practicing This Profession. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(3), 1077-1092.

Gündoğdu, C., Çoban, B., ve Ağırbaş, Ö. (2010). The opinions of teachers and teacher candidates of physical education and sports about the sufficiency of formation courses. Journal of Education Faculty, 12(2), 97-114.

Hall, E . & Hall, C., (1988). Human Relations in Education. London; Routledge.

Hasher, T., Cocard, Y. Ve Moser, P. (2004). Forget about theory-practice is all? Student teachers’ learning in practicum. Teachers and Teaching: Theory and Practice. 10(6): 623-637.

Hussain, I. and Mahmood, S.T. (2008). Teaching practice to ınternship: A paradigm shift in professional development of teachers. A paper Presented at International Conference on Transforming Teacher Education: Improving Practicum and Internship; Organized by the Canada Pakistan Basic Education Project in Collaboration with University of Education Lahore; at Pearl Continental Hotel Lahore, March 26-28.

Haydn, T. A., & Barton, R. (2007). Common needs and different agendas: How trainee teachers make progress in their ability to use ICT in subject teaching. Some lessons from the UK. Computers & Education, 49(4), 1018-1036.

Hergüner, G., Arslan, Ö. G. S., ve Dündar, A. G. H. (2002). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin okul deneyimi dersini algılama düzeyleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(11), 44-58.

Hoy, W.K. & Woolfolk, A. E. (1990). “Socialization of Student Teachers.” American Educational Research Journal, 27(2): 279-300.

Karamustafaoğlu, O., ve Akdeniz, A. R. (2002). Fizik öğretmen adaylarının kazanmaları beklenen davranışları uygulama okullarında yansıtabilme olanakları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 1, 456-769.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaya, A., & Büyükkasap, E. (2005). Fizik öğretmenliği programı öğrencilerinin profilleri, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve endişeleri: Erzurum örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12, (2), s. 367–380.

Kelchtermans, G. & Ballet, K., (2002) The micropolitics of teacher induction. A narrative-biographical study on teacher socialisation. Teaching and Teacher Education, 18(1), pp. 105-120.

Kiraz, E. (2002). Öğretmen adaylarının hizmet öncesi mesleki gelişiminde uygulama öğretmenlerinin işlevi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(1), 183-196.

Kösterelioğlu, M. A., ve Argon, T. (2010). Okul yöneticilerinin iletişim sürecindeki etkililiğine ilişkin öğretmen algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-17.

Liaw, E. C. (2009). Teacher efficacy of pre-service teachers in Taiwan: The influence of classroom teaching and group discussions. Teaching and Teacher Education, 25(1), 176-180.

MEB (1995) “Aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin yönetmelik ”Tebliğler Dergisi, 2423.

MEB (2016) “Aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin yönerge”Tebliğler Dergisi, 2456947.

Özbek, N., (1997). Fizik dersine ilginin artırılması ve lise fizik öğretmenlerinin yetiştirilmesinin geliştirilmesi. Anadolu Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 7 (1-2), ss. 85-95.

Özkılıç, R., Bilgin, A., ve Kartal, H. (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 7(3), 726-737.

Özonay, İ. Z. (2004). Öğretmenlerin adaylık eğitimi programının değerlendirmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6–9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.

Skule, S. (2004). Learning conditions at work: A framework to understand and assess informal learning in the workplace. International Journal of Training and Development, 8(1), 8–20.

Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlilikleri: Modern bir söylem ve retorik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3). 63-82.

Üstüner, M., (2004). Geçmisten günümüze Türk egitim sisteminde ögretmen yetistirme ve günümüz sorunları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 5 (7).

Mete, Y. A. (2013). Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda ve Finlandiya’da öğretmen yetiştirme ve atama politikaları. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8, 12.