The effect of pedagogic formation training on vocational attitudes of mathematics teacher candidates

Ayten Pınar Bal
881 177

Abstract


The purpose of this study is to identify the changes in the attitudes of teacher candidates continuing pedagogic formation training certification programme, towards profession starting from the first stage within the process and to address the effect of this change on gender and type of school they graduated variables. This study was figured according to longitudinal panel searching model of developmental research which is one of the descriptive research method. As the population of study was formed by teacher candidates of different branches continuing pedagogic formation training certification programme of a public university, the sample was formed by 114 mathematics teacher candidates continuing this programme. In conclusion, with this study done to obtain the changes in attitudes of teacher candidates continuing pedagogic formation training programme, towards profession in period starting from the first stage and to address the effect of this change on gender and high school type variables, a conclusion was reached that a positive change occurred in attitudes of teacher candidates towards profession. Also, another important result obtained from the study is that gender and high school variables do not affect the attitude points of teacher candidates towards profession.

Keywords: Attitudes, Pedagogic formation training programme, Teacher candidate, Longitudinal panel searching model.

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Açışlı, S. ve Kolomuç, A. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Journal of Research in Education and Teaching, 1(2), 266-271.

Akbulut, O. E. & Karakuş, F. (2011). The Investigation Of Secondary School Science And Mathematics Pre-Service Teachers` Attitude Towards Teaching Profession. Educational Research And Reviews, 6(6), 489-496.

Akyüz, Y. (2009). Türk Eğitim Tarihi (14. Baskı). Ankara: Pegema Akademi

Ayık, A. ve Ataş, Ö. (2013). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Öğretme Motivasyonları Arasındaki İlişki. Journal Of Educational Sciences Research, 4 (1), 25-43.

Başbay, M., Ünver, G. ve Bümen, N. T. (2009). Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları: Boylamsal Bir Çalışma. Educational Administration: Theory and Practice, 15(59), 345-366.

Başçiftçi, F., Yanpınar, O. Ve Ergül, M. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi: Selçuk üniversitesi örneği. 11. International educational technology conference IETC, 25-27 Mayıs 2011, İstanbul.< http://www.iet-c.net/publications/ietc2011-2.pdf> (2014, Kasım 14)

Baykara Pehlivan, K. (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-Kültürel Özellikleri Ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2).151-168.

Bümen, N. T. & Ercan Özaydın, T. (2013). Changes on Teacher Self-Efficacy and Attitudes towards Teaching Profession from Candidacy to Induction. Education and Science,38(169), 109-125.

Can, Ş. (2010). Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 13-28.

Chacraborty, A. ve Mondal, B. C. (2015). Attitude Of Prospective Teachers Towards Teaching Profession. International Journal of Secondary Education, 3(1), 8-13.

Çakır, Ö., Kan, A., Sünbül, Ö. (2006). Öğretmenlik Meslek Bilgisi Ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum Ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 36-47.

Çapri, B. & Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ve Mesleki Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Program Ve Fakültelerine Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(159, 33-53.

Erdem, A. R., Gezer, K. ve Çokadar, H. (2005). Ortaöğretim Fen –Matematik ve Sosyal Alanlar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları (Pamukkale Üniversitesi Örneği). XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (28–30 Eylül 2005), Pamukkale Üniversitesi, Kongre Kitabı I. Cilt, 471–477.

Erden, M. (2005). Öğretmenlik Mesleğine giriş. İstanbul: Epsilon Yayınevi.

Eşme, İ. (2007). Sunuş. (Ed. Y. Kavak, M. Aydın ve S. Altun). Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları. Yayın No: 2007/5

Fraenkel, J. R. Ve Wallen, N. E. (2009). How To Design And Evaluate Research İn Education (6th ed.) Newyork: Mcgraw Hill International Edition.

Gourneau, B. (2005). Five Attitudes Of Effective Teachers: Implications For Teacher Training. Essays In Education, 13, 1-8.

Hacıömerlioğlu, G. ve Şahin Taşkın, Ç. (2010). Fen Bilgisi Öğretmenliği Ve Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanları (OFMA) Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 77–90.

Hussain, S., Ali, R., Khan, M. S., Ramzan, M. & Qadeer, M. Z. (2011). Attitude of Secondary School Teachers Towards Teaching Profession. International Journal of Academic Research, 3 (1), 985-990.

İlğan, A., Sevinç, Ö. S. Ve Arı, E. (2013). Pedagojik Formasyon Programı Öğretmen Adaylarının Mesleki Tutum Ve Çağdaş Öğretmen Algıları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 175-195.

Kahyaoğlu, M., Tan, Ç. Ve Kaya, F. (2013). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri Ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,10(21), 225-236.

Kara, A. (2012). Öğretmenlik Mesleği (218-242). (Ed. M. Taşpınar) Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Elhan Kitap Yayın Dağıtım.

Kartal, T. & Afacan, Ö. (2012). Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 76 – 96.

Maliki, A. E. (2013). Attitudes Towards The Teaching Profession Of Students From The Faculty Of Education Niger Delta University. International Journal of Social Science Research , 1(1), 11-18.

Merdessa, A. B. (2012). Assessment of the Attitude Of Prospective Teachers Enrolled In Postgraduate Diploma İn Teaching: The Case Of Wollega University. Science, Technology And Arts Research Journal, 1(4), 65-73.

Myers, D. S. (2010). Social Psychology (10th edition). New York: McGraw-Hill.

O’Sullivan, B. (2014). Becoming a Teacher in the United States: Are Attitudes of Incoming Candidates Malleable?. Athens Journal of Education, 1(1), 45-56.

Oğuz, A. ve Topkaya, N. (2008). Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmen Özyeterlik İnançları İle Öğretmenliğe İlişkin Tutumları. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi,14, 1-20. (2014, Temmuz 14)

Oruc, N. (2011). The Perception Of Teaching As A Profession By Turkish Trainee Teachers: Attitude Towards Being A Teacher. International Journal of Humanities and Social Science, 1(4), 83-87.

Osunde, A. U. ve Izevbigie, T. U. (2006). An Assessment Of Teachers' Attitude Towards Teaching Profession In Midwestern Nigeria. Education, 126(3), 462-467.

Pigge, F. L. & Marso, R. N. (1986). Relationships between student characteristics and changes in attitudes, concerns, anxieties andconfidence about teaching during teacher preparation. A paper presented at the AERA Annual Meeting San Francisco, California.

Rimm-Kaufman, S. E. ve Sawyer, B. E. (2004). Primary-grade Teachers' Self-Efficacy Beliefs, Attitudes Toward Teaching, And Discipline And Teaching Practice Priorities In Relation To The "Responsive Classroom" Approach. The Elementary School Journal, 104(4), 321-341.

Tatto, M. T., & Coupland, D. B. (2003). Teacher Education And Teachers' Beliefs: Theoretical And Measurement Concerns. (pp. 123-181). In J. Rath & A. C. McAninch (Eds.), Advances In Teacher Education Series, 6 Greenwich, CT: Information Age.

Tekerlek, M. ve Polat, S. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium. (2014, Kasım 11)

Terzi, A. R. ve Tezci, E. (2007). Necatibey Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Educational Administration: Theory and Practice, 52, 593-614.

Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu (2. Baskı). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları

Teziç, E. (2007). Önsöz. Öğretmen Yetiştirme Ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007). (Ed. Y. Kavak, M. Aydın ve S. Altun). Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları. Yayın No: 2007/5.

Tural, G. ve Kabadayı, Ö. (2014). Pedagogical Formation Program Teacher Candidates’ Attitudes Towards The Teaching Profession. Anadolu Journal Of Educational Sciences International, 4(1), 1-12.

Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Educational Administration: Theory and Practice, 45, 109-127.

Yükseköğretim Kurulu [YÖK] (1998). Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Prog¬ramlarının Yeniden Düzenlenmesi. Ankara: Yükseköğretim Kurulu.

Yükseköğretim Kurulu [YÖK] (2014). Pedagojik Formasyon sertifika programına ilişkin usul ve esaslar. http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/7052802 (2014, Kasım 20)

Yüksel, S. (2004). Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XVII (2), 355-379.