Türkçe Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerine Yönelik Bir Değerlendirme

Tazegül Demir Atalay, Berna Ürün Karahan
2.546 641

Öz


Özet

Araştırmanın temel amacı, Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerileri eğilimleri açısından sürekli ve amaçlı düşünme, açık fikirlilik, sorgulayıcı ve etkili öğretim, öğretim sorumluluğu ve bilimsellik, araştırmacı, öngörülü ve içten olma, mesleğe bakış düzeylerinde cinsiyet, sınıf düzeyi, mezun olunan lise, ailenin ekonomik düzeyi, anne ve baba mesleği ile adayın okuduğu ortalama kitap sayısı arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırma Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde eğitim gören 1-2-3-4. sınıf öğrencilerinden toplam 263 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak çalışma grubundaki öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerileri eğilimlerini belirlemek amacıyla Semerci tarafından geliştirilen “Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Yansıtıcı Düşünme Eğilimi Ölçeği (YANDE)” kullanılmıştır. Araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Türkçe öğretmen adaylarının YANDE puanlarının cinsiyet değişkenine göre ölçeğin bütün alt boyutlarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Türkçe öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleriyle sınıf düzeyleri, mezun olunan lise, ailenin ekonomik düzeyi arasında istatistiki bir fark tespit edilmemiştir.

Anahtar kelimeler: Türkçe öğretmeni, yansıtıcı düşünme, beceri, Türkçe eğitimi.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Aydın, M., ve Çelik, T. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 169-131.

Duban, N., ve Yelken, T. Y. (2010). Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ve yansıtıcı öğretmen özellikleriyle ilgili görüşleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2).

Gedik, H., Akhan, N. E., & Kılıçoğlu, G. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri. Mediterranean Journal of Humanities, 4(2), 113-130.

Hasırcı, Ö. K., ve Sadık, F. (2011). Sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimlerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(2).

Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları

MEB. (2005). İlköğretim Türkçe dersi (1-5. sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Ders Kitapları Müdürlüğü Basımevi.

Norton, J. L. (1997). Locus control and reflective thinking in preservice teachers. Education Chula Vista, 117 (3), 401-410.

Roskos, K., Vukelich, C. & Risko, V. (2001). Reflection and learning to teach reading: a critical review of literacy and general teacher education studies. Journal of Literacy Research, 33 (4), 595.

Semerci, Ç. (2007). Öğretmen ve öğretmen adayları için yansıtıcı düşünme eğilimi (YANDE) ölçeğinin geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,7(3), 729-754.

Tümkaya, S., ve Hurioğlu, A. G. L. (2013). Öğretim elemanlarının yansıtıcı düşünme eğilimleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,22(1).

Ünver, G. (2003). Yansıtıcı Düşünme. Ankara: Pegem Yayınevi.