"La Fonten Orman Mahkemesinde" Adlı Eserin Çocuk Edebiyatı Açısından Uygunluğunun İncelenmesi

Gülşen Oran, Fahri Temizyürek
3.153 1.268

Öz


Bu çalışmada, çocuk edebiyatı yazarlarından biri olan Yalvaç Ural'ın örneklem olarak ele aldığımız "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı eserinin, çocuk edebiyatı açısından uygunluğu incelenmiştir. Yapılan bu çalışma, betimsel nitelikte bir araştırma olup, tarama modellerinden doküman incelemesi metodu esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu eserlerde işlenen konular, içerik ve verilmek istenen düşünceler, çocuk eğitimi ve edebiyatı açısından dış yapı ve içyapı özellikleri bakımından incelenmiştir. Dış yapı özellikleri olarak; kitabın boyutları, kağıt, sayfa düzeni, resim, kapak-cilt ve harfler açısından incelenmiştir. İç yapı özellikleri olarak da; İzlek (tema), konu, dil ve anlatım, kahramanlar bakımından incelenmiştir. Ayrıca eser, çocuk kitabında uyulması gereken eğitsel ilkeler açısından da değerlendirilmiştir. Yazarın eserde dili özgün kullanımı, deyim ve ikileme gruplarını yoğun bir şekilde işlediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla eserin çocuklar üzerinde dil gelişimine de katkısı bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bütün bu veriler ışığında Yalvaç Ural’ın incelenen "La Fonten Orman Mahkemesi" adlı eserinde birtakım değer yargılarının işlendiği ve bu eserin çocuk edebiyatı açısından yararlanılması gereken kaynaklar arasında olduğu sonucuna varılmıştır. 


Tam metin:

PDF

Referanslar


Aksoy, Ö. A. (1988). Atasözleri ve deyimler sözlüğü. İstanbul: İnkılâp Yayınevi.

Akyalçın, N. (2007). Türkçe ikilemeler sözlüğü, Ankara: Anı Yayıncılık.

Çağlayan, A. (2005). Ahlak Pusulası-Ahlak ve Değerler Eğitimi, İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.

Dursunoğlu, H. vd. (2013). Ed. Kaymakcan, R. Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı 4. Baskı Ankara. Pegem Akademi.

Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi (18. baskı) Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.

Korkmaz, Z. (2007). Gramer terimleri sözlüğü, Türk Dil Kurum Yayınları, Ankara.

Kul, N. (2009). Ahmet Midhat Efendi'nin roman ve hikayelerinde eğitim aracı olarak edebiyat:kadın ve kız çocuklarının eğitimi. Yayınlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.

Özyar, G. S. (2012). Okuma becerisinin geliştirilmesi ve çocuğun dil-kavram gelişmesi bağlamında Yalvaç Ural'ın çocuk kitapları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Parlatır, İ. (2008). Atasözleri ve deyimler sözlüğü 1-2. Ankara: Yargı Yayınevi.

Sever, S. (2003). Çocuk ve Edebiyat. Ankara: Kök Yayıncılık.

Sever, S. (2004). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme, Ankara, Anı Yayıncılık.

Şimşek, T. (2006). Çocuk Edebiyatı, Talât Sait Halman. (Ed.). Türk Edebiyatı Tarihi, (c.4:543-564). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Türk Dil Kurumu. (2005). (10. Bs.). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Ural, Y. (2013). La Fonten Orman Mahkemesinde. İstanbul: Marsık Yayıncılık.

Yurtbaşı, M. (2012). Sınıflandırılmış Deyimler Sözlüğü (3. bs.), İstanbul: Excellence Publishing Yay.