İlkokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Noktalama İşaretlerini Kullanma Becerisi

Zekerya Batur, Cüneyit Akar, Betül Sezgin Tufan, Nazmiye Topaloğlu
2.226 3.215

Öz


 Bu çalışmanın temel amacı, ilköğretim 2. sınıf öğrencilerinin İlköğretim Türkçe Dersinin Öğretim Programında (1-8 Sınıf)  yer alan noktalama işaretleri kazanımlarını kullanma becerilerini uygulama düzeylerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda programda yer alan noktalama işaretleri kazanımlarını kullanma becerilerini uygulama düzeyleri ile yönlendirme yapılarak ve yönlendirilme yapılmadan yazma,  cinsiyet, yazmayı sevme durumu, “İnternet Kullanımı”, “Baba ve Anne Eğitim Durumu”, “Baba ve Anne Gelir Durumu” değişenleriyle arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Uşak İli merkezinde ilkokulda okuyan 2. sınıf 44 kız, 36 erkek öğrenciden oluşmaktadır. Bu çalışma betimsel bir alan araştırmasıdır. Araştırmada veriler, serbest yazma tekniği ile toplanmış ve betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda nokta,  virgül ve soru işareti kullanma durumları dikkate alındığında yazma çalışmasında yönlendirme yapılan ve yönlendirme yapılmayan grup arasında anlamlı bir fark görülmüştür. Bu farklılık yönlendirme yapılan grubun lehine olmuştur. Ayrıca kesme işareti ile ilgili anlamlı bir fark bulunamamıştır.       Noktalama işaretlerinin kullanımı ile katılımcıların cinsiyetleri arasındaki ilişki incelendiğinde yönlendirme yapılmayan grupta nokta ve virgül kullanımında kızlar lehine anlamlı bir fark olduğu, yönlendirme yapılan grupta ise anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Ayrıca yazı yazmayı sevenlerin noktalama işaretlerini kullanma becerilerinin sevmeyenlere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. “İnternet Kullanımı”, “Baba ve Anne Eğitim Durumu”, “Baba ve Anne Gelir Durumu” değişkenleri dikkate alındığında ise iki grup arasında fark olmadığı görülmüştür.


Tam metin:

PDF