Yoğun Bakımda Hasta ve Ailesiyle İletişim

Yeliz AKTAŞ
4.373 5.166

Öz


Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalar yaşam fonksiyonları için destek gereken, kendi gereksinimlerini karşılayamayan ve özel bakım gerektiren hastalardır.  Özel bakım gerektiren bu hastaların yabancı bir ortamda olmaları, bilinci kapalı ya da entübe olmaları nedeniyle iletişim güçlükleri çekmektedirler. Ne yazık ki yoğun bakımlardaki iş ve teknik ekipmanların yoğunluğu nedeniyle çoğunlukla cihazlarla ve hastaların fiziksel yönüyle ilgilenilmektedir. Yoğun bakımda çalışan hemşireler, hastaların iletişim ihtiyacını gözardı etmemeli ve iletişim kurmak için zaman ayırmalıdır.


Anahtar kelimeler


İletişim; Yoğun bakım; Yoğun bakım hastası.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akdemir N.B. (2013) Hastaların yoğun bakım deneyimleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi, Hemşirelik Programı Yüksek Lisans Tezi,Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara, Türkiye.

Akıncı S. B, Kanbak B, Güler A, Canbay Ö, Aypar Ü. (2007) Mekanik ventilasyondaki hastalarda stres yaratan deneyimler, Türk Anestezi Reanimasyon Derneği Dergisi, 35(5):320-328.

Ay F, Gençtürk N. (2013) Ebe öğrencilerin ölüm, terminal dönem ve palyatif bakım ile ilgili görüşleri: odak grup çalışması, F.N. Hemşirelik Dergisi, 21(3): 164-171.

Aykin Ç. (2013) Reanimasyon yoğun bakım ünitesinde hasta ailelerin gereksinimleri, Hemşirelik Programı Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul, Türkiye.

Bahar A. (2007) Ölüm sürecinde olan hasta: terminal bakım ve hospis, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(6): 147-158.

Bahçıvan G, Sütçüçiçek H, Tangül Özcan C. (2011) Yoğun bakımda yatan hasta ve yakınlarıyla iletişim, İç Hastalıkları Dergisi, 18: 117-122.

Broyles L.M, Tate J.A, Happ M.B. (2012) Use of augmentative and alternative communication strategies by family members in the ıntensive care unit.American Association of Critical-Care Nurses, 21(2):20-32.

Chaitin E, Wood G.J, Arnold R.M, Parsons P.E, Schwenk T.L, Finlay G. Communication in the ICU: Holding a family meeting, Up To Date: 2007 May, 11.

Çam O, Engin E. (2014) Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği bakım sanatı, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul.

Çavdar I. (2011) Kanserli hastanın terminal dönemdeki bakımı, Türk Onkoloji Dergisi, 26(3):142-147.

Çınar Ş, Khorshid L. (2003) Yoğun bakım hastasında terapötik dokunma, Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 7(1):15-18.

Çınar-Yücel Ş. (2011) Bilinci kapalı hastanın psikososyal gereksinimlerini karşılamada hemşirenin rolü, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 4 (1): 174-181.

Dedeli Ö, Durmaz-Akyol A. (2008) Yoğun Bakım Hastalarında Psikososyal Sorunlar, Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 12(1-2):26-32.

Geraghty M. (2005) Nursing theunconscious patient. Nursing Standard, 20(1):54-64.

Grossbach I, Stranberg S, Chlan L (2011) Promoting effective communication for patients receiving mechanical ventilation,Critical Care Nurse, 31(3): 46-63.

Gündöndü D. (2014) Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan hastalarda ağrı yönetimiyle anksiyete düzeyi arasındaki ilişki, Hemşirelik Programı Yüksek Lisans Tezi,Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul, Türkiye.

Gürkan A. (2009) Bütüncül yaklaşım: yoğun bakımda hastası olan aile üyeleri, Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 13(1):1-5

Happ M. B, Tuite P, Dobbin K, Divirgilio Thomas D, Kititu J.(2004) Communıcatıon ability, method, and content among nonspeaking nonsurviving patients treated with mechanical ventilation in the intensive care unit, American Journal of Critical Care, 13(3):210-220.

Hintistan S, Nural N, Öztürk H. (2009) Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların deneyimleri, Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 13(1):40-46.

https://www.stgeorges.nhs.uk/gps-and-clinicians/clinical-resources/tracheostomy-guidelines/communication/ erişim tarihi: 06/12/2014.

Işıl Ö, Karaca S. (2009) Ölüm yaklaşırken yaşananlar ve söylenebilecekler: bir gözden geçirme, Maltepe Üniversitesi Dergisi, 2(1): 82-87.

Jesus L. M. T, Simoes J. F. F. L, Voegeli D. (2013) Verbal communication with unconscious patients, Escola Paulista de Enfermagem, 26(5):506-513.

Johansson Wojnicki G. (2001) Communication between nurse and patient during ventilator treatment: patient reports and rn evaluations, Intensive and Critical CareNursing, 17:29–39.

Kahraman Bayrak B, Bostanoğlu H. (2012) İç hastalıkları yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin hasta iletişiminde yaşadıkları güçlüklerin saptanması, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(4):236-243.

Kaptan G, Dedeli Ö. (2012) Temel İç Hastalıkları Hemşireliği, Medikal Yayıncılık, İstanbul.

Karadakovan A, Eti Aslan F. (2009) Dahili-Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Nobel Kitabevi, İzmir.

Karlsson V, Forsberg A, Bergbom I. Communication (2012) When patients are conscious during respirator treatment - a hermeneutic observation study, Intensive and Critical Care Nursing, 28:197-207.

Khalaila R, Zbidat W, Anwar K, Bayya A, Linton D. M, Sviri S. (2011) Communication difficulties and psychoemotional distress in patients receiving mechanical ventilation, American Journal Critical Care, 20:470-479.

Kutlu L. Yoğun Bakım Ünitelerinde Sağlık Ekibi Üyeleri, Hasta ve Yakınları ile İletişim, http://www.cayd.org.tr/tr/images/UserFiles/Documents/Gallery/Yogun_Bakim_Unitelerinde_Saglik_Ekibi_Uyeleri.pdf erişim tarihi:05/11/2014.

Leigh K. (2001) Communicating with unconscious patients, Nursing Times, 97(48):35-40.

Otuzoğlu M. (2010) Bir yoğun bakım ünitesinde entübe hastalarla iletişimde resimli iletişim materyalinin etkinliğinin belirlenmesi, Hemşirelik Programı Yüksek Lisans TeziBaşkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Önsöz S. B. (2013) Yoğun bakım hemşirelerinin ölüme karşı tutumları ile ruhsal durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Hemşirelik Programı Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İzmir, Türkiye.

Öz F. (2010) Sağlık alanında temel kavramlar, Mattek Matbaacılık Bas. Yay. Tic. Ltd. Şti, Ankara.

Öz H, Köksal G. M. (2006) Mekanik ventilasyon, Solunum Dergisi, 8 (1): 37-46.

Özcan A. (2006) Hemşire-hasta ilişkisi ve iletişim Sistem Ofset Baskı, Ankara.

Özdemir D. (2012) Yoğun bakımda yatan hasta yakınlarının memnuniyeti, Tıp Programı Uzmanlık Tezi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi . İstanbul, Türkiye.

Özgürsoy B. N, Durmaz Akyol A. (2008) Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların ailelerinin gereksinimleri, Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 12(1-2):33-38.

Sabuncu N. Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar, Alter Yayıncılık 2011, İstanbul.

Spiers C, Creed F. (2010) Care of the acutely ıll adult : an essential guide for nurses , Oxford University Press.

Taşdemir N, Özşaker E. (2007) Yoğun bakım ünitesinde ziyaret uygulaması: ziyaretin hasta, hasta ailesi ve hemşire üzerine etkileri, C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11 (1):27-31.

Terakye G. (1998) Hasta hemşire ilişkileri, Zirve Ofset Ltd. Şti Ankara.

Toktemir Tükel H. (2006) Hemşirelerin bilinci kapalı hasta ile iletişime ilişkin algıları ve deneyimleri, Hemşirelik Programı Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.

Uzelli D, Akın Korhan E. (2014) Yoğun bakım hastalarında duyusal girdi sorunları ve hemşirelik yaklaşımı, F.N. Hemşirelik Dergisi, 22(2): 120-128.

Üstün B., Akgün E, Partlak N. (2005) Hemşirelikte iletişim becerileri öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir.

Wurz J, Rothen H. U, Blok G, Kiss A. (2010) Communication; Professionalism, European Society of Intensive Care Medicine, October, Switzerland.

Yalamoğlu M. (2012) Yoğun bakım ünitesinde hasta yakınlarının farklı kişilerce bilgilendirilmesinin ve bilgilendirme sıklığının aile memnuniyeti üzerine etkisi, Tıp Programı Uzmanlık Tezi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin.

Yava A, Koyuncu A.(2006) Entübe hastalar ile iletişim deneyimlerimiz: olgu sunumları, Gülhane Tıp Dergisi, 48: 175-179.