Mekanik Ventilaston Desteğinde Olan Hastalarda Müzik Terapinin Sedasyon Düzeyi Ve Yaşamsal Belirtiler Üzerine Etkisi: Bir Pilot Çalişma

Derya UZELLİ YILMAZ
3.073 1.086

Öz


Amaç: Araştırma, mekanik ventilasyon desteğinde olan hastalarda müzik terapinin sedasyon düzeyi ve yaşamsal belirtiler üzerine etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Araştırma, deneysel desende tasarlanmış, randomize kontrollü bir pilot çalışmadır. Araştırmanın örneklemini, bir eğitim ve araştırma hastanesinin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinde yatmakta olan, mekanik ventilasyon  desteğinde olan, yetişkin yaş grubu, nörolojik ve psikiyatrik hastalık tanısı almamış, sedasyon tedavisi uygulanan, nöromüsküler bloker ilaç tedavisi almayan, yüksek doz inotrop desteğinde olmayan, hemodinamik stabilliği olan, mekanik ventilatör modları aynı, Glaskow koma skalası puanı 9 ve üstünde olan, sedasyon tedavisi uygulanan, işitme problemi olmayan hastalar oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Hasta Tanıtım Formu”, “Yaşamsal Belirtiler İzlem Formu” ve “Amerikan Yoğun Bakım Hemşireler Birliğinin Sedasyon Değerlendirme Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Deney grubunda yer alan hastalara 60 dakika süre ile Klasik Batı Müziği eserleri (Barok Dönemi) kulaklık ile dinlettirilmiştir. Müzik terapinin 0., 30. ve 60. dakikalarında ölçümlere ilişkin veriler ilgili formlara kaydedilmiştir. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, The Friedman ve Wilcoxon testleri kullanılmıştır. Bulgular: Deney grubundaki hastaların müzik terapinin 0., 30. ve 60. dakikalarında ölçülen sistolik ve diyastolik kan basıncı ile oksijen satürasyonu değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fak bulunurken, kontrol grubunun aynı dakikalarda ölçülen değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Deney grubunun müzik terapinin 0. ve 60. dakikalarında Amerikan Yoğun Bakım Hemşireler Birliğinin Sedasyon Değerlendirme Ölçeği alt ölçeklerinden aldıkları puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Sonuç: Araştırmamızın sonuçları, müzik terapinin mekanik ventilasyon desteğinde olan hastalarda sedasyon ihtiyacını azalttığını, yaşam bulgular değerlerini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir.

 

 


Anahtar kelimeler


Müzik Terapi, Sedasyon Düzeyi, Yaşamsal Belirtiler

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akgül, A. (2003). Tıbbi arastırmalarda istatistiksel analiz teknikleri. İçinde SPSS uygulamaları. Ankara: Emek Ofset Yayınevi.

Akın Korhan, E., Khorshid, L., & Uyar, M. (2011). The effect of music therapy on physiological signs of anxiety in patients receiving mechanical ventilatory support. Journal of Clinical Nursing, 20(7-8), 1026-1034.

Akın Korhan, E., Khorshid, L., Uyar, M., & Çankaya, G. (2013). Amerikan Yoğun Bakım Hemşireler Birliği’nin Sedasyon Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe çevirisinin güvenirlik çalışması. İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 21(1), 40-48.

Akıncı, SB., Kanbak, M., Güler, A., Canbay, M., & Aypar, Ü. (2007). Mekanik ventilasyondaki hastalarda stres yaratan deneyimler. Türk Anestiyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, 35(5), 320-328.

Alasad, J., & Ahmad, M. (2005). Communication with critically ill patients. Journal of Advanced Nursing, 50(4), 356-362.

Aldridge, D., Gustorff, D., & Hannich, H.J. (1990). Where am i? Music therapy applied to coma patients. Journal of the Royal Society of Medicine, 83, 345-346.

Allen, K., et all (2001). Normalization of hypertensive responses during ambulatory surgical stres by perioperative music. Psychosomatic Medicine, 63, 487-492.

Almerud, S., & Peterson, K. (2003). Music therapy a comolementary treatment for mechanically ventilated intensive care patients. Intensive and Critical Care Nursing, 19(1), 21-30.

Alpar, R. (2003). Uygulamalı çok degiskenli istatistiksel yöntemlere giriş I. Ankara: Bağırgan Yayınevi.

Angela O., Chang Y., Chan M. & Chan W. (2005) Music and its effect on the physiologial responses and anxiety levels of patients receiving mechanical ventilation: a pilot study. Journal of Clinical Nursing, 14(5), 609-622.

Chlan, L. (1998) Effectiveness of a music therapy intervention on relaxation and anxiety for patients receiving ventilatory assistance. Heart&Lung, 27(3), 169-175.

Chlan, L. (1999). A single session of music therapy decreased anxiety and improved relaxation in adults who required mechanical ventilation. Evidence-Based Nursing, 2:49.

Chlan, LL. (2004). Relationship between two anxiety instruments in patients receiving mechanical ventilatory support. Journal of Advanced Nursing, 48(5) :493-499.

Cooke, M., Chaboyer, W., & Hiratos, MA. (2005). Music and its effect on anxiety in short waiting periods: a critical appraisal. Journal of Clinical Nursing, 14, 145-155.

Daykin, N., Bunt L., & McClean S. (2006). Music and healing in cancer care: a survey of supportive care providers. The Arts in Psychotherapy, 10, 1016.

De Jong, MJ., et al (2005). Development of the American Association of Critical- Care Nurses’ Sedation Assessment Scale for critically ill patients. American Journal of Critical Care, 14(6), 531-544.

Dijkstra, BM., Gamel, C., van der Bijl, JJ., Bots, ML., & Kesecioğlu J. (2010). The effects of music on physiological responses and sedation scores in sedated, mechanically ventilated patients. Journal of Clinical Nursing; 19, 1030–1039.

Edwards, J. (2005). Possibilities and problems for evidence-based practice in music therapy. The Arts in Psychotherapy, 32(4), 293-301.

Egerod, I. (2002). Uncertain terms of sedation in ICU. How nurses and physicians manage and describe sedation for mechanically ventilated patients. Journal of Clinical Nursing, 11(6), 831-840.

Fontaine, DK. (1994). Nonpharmacologic management of patient distress during mechanical ventilation. Critial Care Clinics, 10(4), 695-708.

Guttormson, JL., Chlan, L., Weinert, C., & Savik, K. (2010). Factors influencing nurse sedation practices with mechanically ventilated patients: A U.S. national survey. Intensive and Critical Care Nursing, 26, 44-50.

Kaygusuz, K., Gürsoy, S., Kunt, N., & Kafalı, H. (2004). Yoğun bakımda kullanılan sedatif ajanların hemodinami ve oksijen transportu üzerine etkileri. Erciyes Tıp Dergisi, 26(4): 165-177.

Kress, JP., & Hall, JB. (2006). Sedation in the mechanically ventilated patients. Critical Care Medicine, 34(10), 2542-2546.

Lee, OKA., Chung YFL., Chan MF. & Chan WM. (2005). Music and its effect on the physilogical responses and anxiety levels of patients receiving mechanical ventilation: a pilot study. Journal of Clinical Nursing, 14, 609-620.

Nieuwenhuijs, D., Coleman, EL., Douglas, NJ., Drummond, GB., & Dahan, A. (2002). Bispectral index values and spectral edge frequency at different stages of physiologic sleep. Anesthesia and Analgesia, 94, 125-129.

Ostermann, ME., Keenan, SP., Seiferling, RA., & Sibbald, WJ. (2000). Sedation in the intensive care unit: A systematic review. JAMA, 283, 1451-1459.

Pudas-Tähkä, SM., Axelin, A., Aantaa, R., Lund, V., & Salanterä, S. (2009). Pain assessment tools for unconscious or sedated intensive care patients: a systematic review. Journal of Advanced Nursing, 65(5), 946-56.

Roteta, I. (2003) Music therapy effectiveness to decrease anxiety in mechanically ventilated patients. Enferm Intensiva, 14(2), 43-48.

Samuelson, K., Lundberg, D., & Fridlund, B. (2006). Memory in relation to depth of sedation in adult mechanically ventilated intensive care patients. Journal of Intensive Care Medicine, 32, 660-667.

Sarıcaoğlu, F., Akıncı, SB., Dal, D., & Aypar, Ü. (2005). Yoğun bakım hastalarında analjezi ve sedasyon. Hacettepe Tıp Dergisi, 36, 86-90.

Seyhan, TÖ. (2006). Yoğun bakımda kullanılan sedatif ve analjezik ajanlar. Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 4(1), 45-49.

Tsay, SL., Wang, JC., & Chung, UL. (2005). Effects of Acupressure Therapy for Patients Having Prolonged Mechanical Ventilation Support. Journal of Advanced Nursing, 52(2), 142-150).

Uyar, M., & Akın Korhan, E. (2011). Yoğun bakım hastalarında müzik terapinin ağrı ve anksiyete üzerine etkisi. Ağrı Dergisi, 23(4), 139-146.

Uyar, M. (2006). Mekanik ventilasyonda sedasyon. Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 4(1), 65-70.

Van Dishoeck, AM., Van der Hooft, T., Simoons, ML., Van der Ent, M., & Scholte op Reimer W JM. (2009). Reliable assessment of sedation level in routine clinical practice by adding an instruction to the ramsay scale. European Journal of Cardiovascular Nursing, 8, 25-128.

Yaman Aktaş, Y., & Karabulut N. (2015). The effects of usic therapy in endotracheal suctioning of mechanically ventilated patients. Nursing Critical Care, 21(1), 44-52.

Wong HL., Lopez-Nahas V., & Molassiotis A. (2001) Effects of music therapy on anxiety in ventilator dependent patients. Heart & Lung, 30(5), 376-387.