İlköğretim Online

1.058.259 1.162.396

İlköğretim Online hakemli, erişimi ücretsiz bir dergidir.

Elementary Education Online, EEO is An Open Access Journal.

 

İOO İlköğretim -Online Dergisi SCOPUS, IndexCopernicus ve ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir. Ayrıca DOAJ, AERA dergiler listesi ve EBSCO veri tabanında erişilebilir olarak bulunmaktadır.

EEO, Elementary Education Online is indexed with SCOPUS, IndexCopernicus, and Ulakbim . It is also available through DOAJ, AERA journal list, and EBSCO database

 

Duyurular

 

İlköğretim Online artık yeni adresinde

 
http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io  
Yayın tarihi: 2017-03-11 Daha fazla...
 
Diğer duyurular

Cilt 16, Sayı 3 (2017): UPCOMINGS

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

5. Sınıf Öğrencilerinin ‘Besinleri Tanıyalım’ Konusundaki Kavramsal Anlamalarına Bağlam Temelli Yaklaşımın Etkisi DOCX
Fethiye Karslı, Ülkü Saka
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Kavramının Yakından İncelenmesi: İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının TPAB’ ının Modellemesi DOCX (English)
Sevgi Aydın Günbatar, Sevda Yerdelen Damar, Yezdan Boz
Öğretim Programlarımızda Finansal Okuryazarlık DOCX
Hülya Güvenç
Fen ve Teknoloji Dersinde Örnek Olay Yöntemi: Öğrencilerin Dersteki Başarıları ve Görüşleri Üzerindeki Etkisi
Tuba Büyük
Yaratıcı Dramanın Öfke Denetimi Becerilerine Etkisi
Gülnihal Kaçıra Çapacıoğlu, Vesile Yıldız Demirtaş
Müdür Yetkili Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Ekonomik ve Okul İşletmesiyle İlgili Sorunlar
Figen Çam Tosun, Tunahan Filiz
Hayat Bilgisi Öğretimi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
İsmail Sarikaya, Mustafa Özgöl, Rabia Yılar
Okul Yöneticilerinin Atanmasında Kaotik Dönem ve Etkileri
İdris Şahin, FATMA Kesik, Kadir Beycioğlu
Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Anne-Babaların Kaygı Durumlarına Göre Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi
Ayşe Gilik
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ölçeğinin (TCEÖ) Geliştirilmesi
Fatma Dilek Gözütok, Çetin Toraman, Tuba Acar-Erdol
Grup Çalışması Ortamlarına Karşı Öğrenci Tutumları Ölçeğinin (GÇOÖT) Türkçeye Uyarlanması
Turkan Karakus Yılmaz, Özlem Baydaş, Memnune Kokoç
Okul Psikolojik Danışmanlarının Genel Öz-Yeterlik İnancı ve Örgütsel Özdeşleşme Algısı
Serdal Özgözgü, Mahmut Bektaş, Faruk Arıkan, Hamdi Şimşek
Self-Development As a Predictor Of The School Administrators’ Managerial Effectiveness
Hülya Kasapoğlu, Temel Çalık
PISA 2012 Türkiye Örnekleminde Okul Özelliklerinin Matematik Okuryazarlığına Etkisi
Yıldız Yıldırım
Disiplinler Arası Modelleme Problemi Yoluyla Kavram Öğretimi: Enerji Tasarrufu Problemi
Yunus Güder, Ramazan Gürbüz
İlkokul Öğrencilerinin Okuma Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Çiğdem Şahin Taşkın, Hanife Esen Aygün
Öğrenme ve Öğretme Süreci Değişkenleri ile PISA 2012 Matematik Okuryazarlığı Arasındaki İlişkiler
Münevver İlgün Dibek, Rahime Nükhet Demirtaşlı
Matematik Öğrenme Güçlüğünü Tanılamada Yeni Bir Model Önerisi: Çoklu Süzgeç Modeli
Yılmaz Mutlu, Levent Akgün
Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci ve Çevresel Duyarlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Süleyman Akçay, Feyzi Osman Pekel
Matematikte Akran Öğretimi Sırasında Öğretici Görevi Üstlenen Öğrencilerde Üstbiliş
Fatma Acar, Engin Ader
Modelleme Yeterlikleri ile Sınıf Düzeyi ve Matematik Başarısı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Ayşe Tekin Dede
Pre-service English Teachers’ Perceptions of Computer Assisted Language Learning
Sedat Akayoğlu
Ortaokul Öğrencilerinin Şiddet Eğilimleri İle Okula Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Akif Sağlam, F. Ebru IKIZ
Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Dinledikleri Müzik Türü Arasındaki İlişki
Elif Güven
Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti ve Bazı Sosyo- Demografik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılığı Yordama Düzeylerinin İncelenmesi Predictors of Primary School Teachers’ Organizational Commitment and Detecting Teachers’ Organization
Hasan Uştu, Songül Tümkaya
Öğretmenlerin Sosyal Beceri Öğretimine Yönelik Bilgi Düzeyleri ile Öğrencilerin Sosyal Becerileri Arasındaki İlişki
Nevin Güner Yıldız
İlkokul Öğrencilerinin Meslek Seçimlerine Yönelik Tutumlarında Toplumsal Cinsiyetin Etkisi
Hicran Çetin Gündüz, Sinem Tarhan
Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Ders İçeriklerinde “Eğitim Programı” Kavramı
Gülçin TAN ŞİŞMAN
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Özyeterliklerinin Üstbilişsel Öğrenme Yönelimleri ve Üstbilişsel Özdüzenleme ile Yordanması
Zübeyde Demet KIRBULUT, Esen UZUNTİRYAKİ-KONDAKÇI

Kitap inceleme

Eğitim Bilimlerinin Gelişimi
Sibel GÜVEN


ISSN: 1305-3515