İlköğretim Online

1.261.266 1.211.948

İlköğretim Online hakemli, erişimi ücretsiz bir dergidir.

Elementary Education Online, EEO is An Open Access Journal.

 

İOO İlköğretim -Online Dergisi SCOPUS, IndexCopernicus ve ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir. Ayrıca DOAJ, AERA dergiler listesi ve EBSCO veri tabanında erişilebilir olarak bulunmaktadır.

EEO, Elementary Education Online is indexed with SCOPUS, IndexCopernicus, and Ulakbim . It is also available through DOAJ, AERA journal list, and EBSCO database

 

Duyurular

 

İlköğretim Online artık yeni adresinde

 
http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io  
Yayın tarihi: 2017-03-11 Daha fazla...
 
Diğer duyurular

Cilt 16, Sayı 4 (2017): UPCOMINGS

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Matematik Öğretmen Adaylarının Bazı Geometrik Kavramlara Ait Jestlerinin İncelenmesi DOCX
Mustafa Akıncı
Sosyal Hizmet Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemiyle İletişim Becerisi Geliştirme: Ders Uygulaması Örneği DOCX
Elif Gökçearslan Çifci, Hasan Hüseyin Altınova
Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar: Psikolojik Danışmanların Görüşleri DOCX
Gökçe Çokamay, Emine Gül Kapçı, Mustafa Sever
Özdüzenleyici Öğrenmenin Desteklenmesi: Bir Dijital Öyküleme Uygulaması docx
Tulin Haşlaman
Çocuklar İçin Benlik Algısı Profilinin Uyarlanması ve Farklı Değişkenlere Göre Ölçme Değişmezliğinin Test Edilmesi XML
Güçlü Şekercioğlu, Nizamettin Koç
Eğitim Örgütlerinde Örgüt Kültürü Ve Öğretmen Liderliği: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü
Necati Öztürk
Sınıf Öğretmenlerinin Erken Cebir Düşüncelerinin Belirlenmesi
Sedat Turgut, Özlem Doğan Temur
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitesi Algısının İşle Bütünleşmeleri Üzerindeki Etkisi
Yener Akman, Gülşah İmamoğlu Akman
Sosyal Oluşturmacı Öğretimin Öğretmen Adaylarının Öğrenme ve Öğretmeye Yönelik İnançlarının ve Pratiklerinin Üzerine Etkisi: Bir Durum Çalışması
Yılmaz Soysal, Somayyeh Radmard
Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Görevlerine Yönelik Ders Dışı Zaman Kullanımları
Cennet Göloğlu Demir, Yücel Gelişli
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Vatanseverlik Değerinin Kazandırılmasına Yönelik Görüşleri
Ahmet Ali Avcı, Bilgin Ünal İbret, Emine Karasu Avcı
Farklı Bakış Açılarına Göre Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi
Sevda Gülşah Yıldırım, Sabri Becerikli, Muammer Demirel
The Impact of Qualified Children’s Books on Students’ Ability to Use Cognitive Functions
Zeynel Hayran, H.Ömer Beydoğan
Eko-Okullar Etiketi Bulunan ve Eko-Okullar Etiketi Bulunmayan Anaokullarının Bahçe Özellikleri
Çiğdem Huz, Nilgün Kalburan
Preservice Elementary School Teachers’ Opinions Related to Oral History as a Teaching Method in Social Studies
Şahin Dündar
Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Akranlarıyla Fen Bilimlerini Öğrenmede Zihinsel Risk Alma Davranışları Açısından Karşılaştırılması
Emine Münevver Akdağ, Mustafa Serdar Köksal
Okuma Performası Düşük Olan ve Olmayan İlkokul Öğrencilerinin Okuma Akıcılıkları
Şaziye Seçkin Yılmaz, Berrin Baydık
Öğretmen Eğitimi Programları ve Paradigmalarının Karşılaştırmalı Analizi
Erdem Aksoy, F. Dilek Gözütok
İşitme Yetersizliği Olan Ve Olmayan Bireylerin Okuma Motivasyonunun İncelenmesi
Ayşegül İşlekeller Bozca
Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Modellemede Oluşturdukları Gerçek Yaşam Problem Durumu Modelleri
Çağlar Naci Hıdıroğlu, Yeliz Özkan Hıdıroğlu
Erken Çocukluk Eğitiminde Alan Tasarımı ve Kullanımı: Kültürler arası Karşılaştırma
Mine Göl-Güven
İlköğretim Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançları
Tuğçe Kaçar, Kadir Beycioğlu
Suriyeli Mülteci Çocukların Kültürel Uyum Sürecinde Okul Psikolojik Danışmanlarına Düşen Rol ve Sorumluluklar
Dilek Yelda Kağnıcı
Sayı ve İşlemlerle İlgili Eğitim Materyallerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerisine Etkisi
Serap Erdoğan, Nurbanu Parpucu, Menekşe Boz
Üstün yetenekli öğrencilerin bilimsel yaratıcılık düzeyleri, cinsiyet ve bilimsel tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi
Esra Kanlı
Bilinçli-Farkındalık Temelli Öz-yeterlik Ölçeği-Yenilenmiş: Türkiye Uyarlama Çalışması (BFÖÖ-Y)
Zümra Atalay, Utkun Aydın, Gökçe Bulgan, Rukiye Didem Taylan
Farklı Geçmiş Yaşantılardan Gelen Çocukların Mutluluk ve Gelecek ile İlgili Görüşleri
Şakire Ocak Karabay, Damla Güzeldere Aydın
Supporting the Professional Development of Early Childhood Teachers in Head Start: A Case of Acquiring Technology Proficiency
Arzu Arıkan, David E. Fernie, Rebecca Kantor

Düşünce Yazısı- Opinion paper

Sürdürülebilir Gelişme odaklı Eğitim: Kuramsal Çerçeve, Tarihsel Gelişim ve Uygulamaya Dönük Öneriler
Mustafa Öztürk


ISSN: 1305-3515