İlköğretim Online

1.154.411 1.187.490

İlköğretim Online hakemli, erişimi ücretsiz bir dergidir.

Elementary Education Online, EEO is An Open Access Journal.

 

İOO İlköğretim -Online Dergisi SCOPUS, IndexCopernicus ve ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir. Ayrıca DOAJ, AERA dergiler listesi ve EBSCO veri tabanında erişilebilir olarak bulunmaktadır.

EEO, Elementary Education Online is indexed with SCOPUS, IndexCopernicus, and Ulakbim . It is also available through DOAJ, AERA journal list, and EBSCO database

 

Duyurular

 

İlköğretim Online artık yeni adresinde

 
http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io  
Yayın tarihi: 2017-03-11 Daha fazla...
 
Diğer duyurular

Cilt 16, Sayı 3 (2017): UPCOMINGS

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

5. Sınıf Öğrencilerinin ‘Besinleri Tanıyalım’ Konusundaki Kavramsal Anlamalarına Bağlam Temelli Yaklaşımın Etkisi DOCX
Fethiye Karslı, Ülkü Saka
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Kavramının Yakından İncelenmesi: İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının TPAB’ ının Modellemesi DOCX (English)
Sevgi Aydın Günbatar, Sevda Yerdelen Damar, Yezdan Boz
Öğretim Programlarımızda Finansal Okuryazarlık docx
Hülya Güvenç
Sosyal Bilgiler Dersi Sınav Sorularının Yenilenen Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi docx
Cennet Şanlı, Adnan Pınar
Yaratıcı Dramanın Öfke Denetimi Becerilerine Etkisi DOCX
Gülnihal Kaçıra Çapacıoğlu, Vesile Yıldız Demirtaş
Müdür Yetkili Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Ekonomik ve Okul İşletmesiyle İlgili Sorunlar DOCX
Figen Çam Tosun, Tunahan Filiz
Hayat Bilgisi Öğretimi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması docx
İsmail Sarikaya, Mustafa Özgöl, Rabia Yılar
Okul Yöneticilerinin Atanmasında Kaotik Dönem ve Etkileri docx
İdris Şahin, FATMA Kesik, Kadir Beycioğlu
Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Anne-Babaların Kaygı Durumlarına Göre Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi docx
Selahattin Avşaroğlu, Ayşe Gilik
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ölçeğinin (TCEÖ) Geliştirilmesi DOCX
Fatma Dilek Gözütok, Çetin Toraman, Tuba Acar-Erdol
Grup Çalışması Ortamlarına Karşı Öğrenci Tutumları Ölçeğinin (GÇOÖT) Türkçeye Uyarlanması DOCX
Turkan Karakus Yılmaz, Özlem Baydaş, Memnune Kokoç
Okul Psikolojik Danışmanlarının Genel Öz-Yeterlik İnancı ve Örgütsel Özdeşleşme Algısı DOCX
Serdal Özgözgü, Mahmut Bektaş, Faruk Arıkan, Hamdi Şimşek
Self-Development As a Predictor Of The School Administrators’ Managerial Effectiveness DOCX (English)
Hülya Kasapoğlu, Temel Çalık
PISA 2012 Türkiye Örnekleminde Okul Özelliklerinin Matematik Okuryazarlığına Etkisi docx
Yıldız Yıldırım, Melek Gülşah Şahin, Elif Sezer
Disiplinler Arası Modelleme Problemi Yoluyla Kavram Öğretimi: Enerji Tasarrufu Problemi docx (English)
Yunus Güder, Ramazan Gürbüz
İlkokul Öğrencilerinin Okuma Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi docx
Çiğdem Şahin Taşkın, Hanife Esen Aygün
Öğrenme ve Öğretme Süreci Değişkenleri ile PISA 2012 Matematik Okuryazarlığı Arasındaki İlişkiler DOCX (English)
Münevver İlgün Dibek, Rahime Nükhet Demirtaşlı
Matematik Öğrenme Güçlüğünü Tanılamada Yeni Bir Model Önerisi: Çoklu Süzgeç Modeli DOCX
Yılmaz Mutlu, Levent Akgün
Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci ve Çevresel Duyarlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi DOCX
Süleyman Akçay, Feyzi Osman Pekel
Matematikte Akran Öğretimi Sırasında Öğretici Görevi Üstlenen Öğrencilerde Üstbiliş DOCX (English)
Fatma Acar, Engin Ader
Modelleme Yeterlikleri ile Sınıf Düzeyi ve Matematik Başarısı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi docx
Ayşe Tekin Dede
Pre-service English Teachers’ Perceptions of Computer Assisted Language Learning DOCX (English)
Sedat Akayoğlu
Ortaokul Öğrencilerinin Şiddet Eğilimleri İle Okula Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi docx
Akif Sağlam, F. Ebru İkiz
Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Dinledikleri Müzik Türü Arasındaki İlişki docx
Elif Güven
Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti ve Bazı Sosyo- Demografik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılığı Yordama Düzeylerinin İncelenmesi Predictors of Primary School Teachers’ Organizational Commitment and Detecting Teachers’ Organization docx
Hasan Uştu, Songül Tümkaya
Öğretmenlerin Sosyal Beceri Öğretimine Yönelik Bilgi Düzeyleri ile Öğrencilerin Sosyal Becerileri Arasındaki İlişki DOCX
Nevin Güner Yıldız
İlkokul Öğrencilerinin Meslek Seçimlerine Yönelik Tutumlarında Toplumsal Cinsiyetin Etkisi DOCX
Hicran Çetin Gündüz, Sinem Tarhan
Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Ders İçeriklerinde “Eğitim Programı” Kavramı docx
Gülçin Tan Şişman
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Özyeterliklerinin Üstbilişsel Öğrenme Yönelimleri ve Üstbilişsel Özdüzenleme ile Yordanması DOCX
Zübeyde Demet Kırbulut, Esen Uzuntiryaki-Kondakçı
Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayar Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi ve Ölçme – Değerlendirme Araçlarının Yapısı docx
Serkan Dinçer
Mizahla Başa Çıkma ve İyilik Hali: Psikolojik Sağlamlık ve İyimserliğin Aracılık Rolünün İncelenmesi
Seydi Ahmet Satıcı, Mehmet Engin Deniz

Kitap inceleme

Eğitim Bilimlerinin Gelişimi DOCX
Sibel GÜVEN


ISSN: 1305-3515