2004 İlköğretim Programının “Ölçme-Değerlendirme” Boyutu İle İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi

Hilal Kazu, Serkan Aslan
3.803 936

Öz


Bu araştırmada, 2004 ilköğretim programının “ölçme-değerlendirme” boyutu ile ilgili yapılan araştırmaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaların analizinde ise meta-analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma kapsamını, 2004-2011 yılları arasında yeni ilköğretim programlarının değerlendirilmesi ile tamamlayıcı ölçme-değerlendirme yaklaşımlarına yönelik yapılmış olan ve araştırmacılar tarafından ulaşılabilen 49 bildiri ve 40 makale oluşturmaktadır. Yapılan değerlendirme sonucunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: Araştırmaların, 2006-2010 yılları arasında yoğunlaştığı, araştırma modeli olarak nitel ve betimsel tarama modellerinin kullanıldığı, veri toplama aracı olarak en fazla anket ve görüşmenin seçildiği, hedef gruplar olarak daha çok öğretmenlerin belirlendiği, yapılan araştırmaların daha çok iç ve batı bölgelerde uygulandığı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada ayrıca yapılan araştırmaların sonuç ve önerilerine de yer verilmiştir. En son olarak da araştırmalara dayalı olarak yapılan değerlendirmeler ve araştırmaların sonuç ve önerileri de göz önüne alınarak öneriler geliştirilmiştir

Anahtar kelimeler


2004 İlköğretim Programı, Ölçme-Değerlendirme Boyutu, Yapılandırmacılık.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Arslan, A., Kaymakçı, Y. ve Arslan, S. (2009). Alternatif Ölçme-Değerlendirme Etkinliklerinde Karşılaşılan Problemler: Fen ve Teknoloji Öğretmenleri Örneği. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1-12.

Arslan, M. (2007). Eğitimde Yapılandırmacı Yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40 (1), 41-61.

Balcı, A. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Baykan, A.K., Ercan, U. ve Erdoğan, M. (2011). Yeni Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerinin Kullanılması ile İlgili İhtiyaçlar ve Engeller: 2005-2010 Yıllarında Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (5-8 Ekim 2011), Eskişehir.

Birgin, O. ve Tutak, T. (2006). Yeni İlköğretim Matematik Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri. 1. Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu, İzmir.

Çalık, S. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenen İlköğretim Programlarının Ölçme ve Değerlendirme Süreci Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (5-7 Eylül 2007), Tokat.

Durmuş, S. (2007). Oluşturmacılık: Teori Perspektifler ve Uygulama. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Erdal, H. (2007). 2005 İlköğretim Matematik Programı Ölçme-Değerlendirme Kısmının İncelenmesi (Afyonkarahisar İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Erdoğan, M., Kayır, Ç., Kaplan, H., Aşık, Ü. ve Akbunar, Ş. (2011). Yeni Geliştirilen Öğretim Programları ile İlgili Öğretmen Görüşleri: 2005-2011 Yılları Arasında Yapılan Araştırmaların İçerik Analizi. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (5-8 Ekim 2011), Eskişehir.

Gömleksiz, M.N., ve Bulut, İ. (2007). Yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 76-88.

Gözütok, D., Akgün, Ö. ve Karacaoğlu, Ö.C. (2005). İlköğretim Programlarının Öğretmen Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri.

Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Koç, G. ve Demirel, M. (2004). Davranışçılıktan Yapılandırmacılığa: Eğitimde Yeni Bir Paradigma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 174-180.

Lipsey, M. And Wilson, D. (2000). Practical Meta-analysis. Londra: Sage Publications.

M.E.B. (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4-5.Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Milles, M.B. and Huberman, A.M. (2002). The Qualitative Researcher’s Companion. California: Sage Publications.

Özcan, Ş. (2008). Eğitim Yöneticisinin Cinsiyet ve Hizmetiçi Eğitim Durumunun Göreve Etkisi: Bir Meta Analitik Etki Analizi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Richardson, V. (2003). Constructivist Pedagogy. Teachers College Record. 105 (9), 1623-1640.

Sağlam, M. ve Yüksel, İ. (2007). Program Değerlendirmede Meta-Analiz ve MetaDeğerlendirme Yöntemleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 1-14.

Şahin, M.C. (2005). İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitimin Etkiliği: Bir Meta Analiz. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ek 1: Çalışma Kapsamında İncelenen Bildiri ve Makaleler Sıra No Yazar(lar) Araştırmanın Türü Araştırmanın Adı Araştırmanın Modeli Veri Toplama Aracı Araştırmanın Hedef Grubu Araştırmanın Yapıldığı İl M. ÇAKAN (2004) Makale Öğretmenlerin Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları ve Yeterlik Düzeyleri: İlk ve Orta Öğretim Betimsel Anket Öğretmen Bolu

Ş.YAŞAR,M.GÜLTEKİN, B.TÜRKKAN, N. YILDIZ, P.GİRMEN (2005) Bildiri Yeni İlköğretim Programlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Hazırbulunuşluk Düzeylerinin ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi (Eskişehir İli Örneği) Betimsel Anket Öğretmen Eskişehir

A. BAŞ COLLİNS(2005) Bildiri İlköğretim Türkçe Programları Pilot Uygulama Değerlendirmesi Nitel Görüşme Öğretmen, Öğrenci, Yönetici, Veli Ankara

M. ERDOĞAN (2005) Bildiri Yeni Geliştirilen Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Müfredatı: Pilot Uygulama Yansımaları Nitel Görüşme Öğretmen, Öğrenci Ankara

F. ERCAN, S. ALTUN (2005) Bildiri İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 4. ve 5. Sınıflar Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri Nitel Görüşme Öğretmen Bolu

N. AYKAÇ, E. BAŞAR (2005) Bildiri İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Eğitim Programının Değerlendirilmesi Nitel Görüşme Öğretmen Samsun, Ankara

A.ÖZDAŞ, D. TANIŞLI, N. KÖSE, Ç. KILIÇ (2005) Bildiri Yeni İlköğretim Matematik Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Nitel Görüşme Öğretmen Eskişehir

Y. ÖZDEN (2005) Bildiri 2004 Yeni Hayat Bilgisi Programının, Öğretmen Görüşleri Esas Alınarak Değerlendirilmesi (Samsun İli Örneği) Nitel Görüşme Öğretmen Samsun

H. BAYRAM (2005) Bildiri 1998 Hayat Bilgisi Dersi Programı ile 2004 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Adayı Görüşleri Betimsel Anket Öğretmen Adayı Bolu

O. ÇINAR, E. TEYFUR ve M. TEYFUR (2006) Makale İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticilerinin Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımı ve Programı Hakkındaki Görüşleri Betimsel Anket Öğretmen, Yönetici Ağrı

C. ÖZTÜRK ve G. TUNCEL (2006) Bildiri Yeni Ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ile İlgili Öğretmen Betimsel Anket Öğretmen İstanbul Görüşleri R. ÖZBEK, B. ORAL ve M. SEVGİ (2006)

E. İZCİ, M. ÖZDEN ve A. TEKİN (2006) Bildiri Yeni İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi (Adıyaman İli Örneği) Betimsel Anket Öğretmen Adıyaman

K. SELVİ (2006) Bildiri İlköğretim Programlarının Sınıf Öğretmeni Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi Nitel Görüşme Öğretmen Eskişehir

C.YÜCEL, M.K. KARAMAN, Z. BATUR, A. BAŞER ve A. KARATAŞ (2006) Bildiri Yeni Öğretim Programlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri Ve Programın Değerlendirilmesi Nitel Görüşme Öğretmen İstanbul, Uşak

G. BATDAL (2006) Bildiri Ölçme ve Değerlendirme Konusunda İlköğretim 4. Sınıf Öğretmenlerinin Programa Bakış Açıları Betimsel Anket Öğretmen İstanbul G. TUNCEL ve C. ÖZTÜRK (2006) Bildiri Sosyal Bilgiler Dersinde Rubriklerin Etkili Kullanımı Deneysel Değ. Araç. Öğrenci İstanbul A. PALA ve S. EROL Bildir Manisa İli İlköğretim Okulları Öğretmenlerinin Yeni Program Hakkındaki Görüşleri Nitel Görüşme Öğretmen Manisa S.KİLMEN, M.AKIN ve İ.KÖSTERİLİOĞLU (2007)

S. GELBAL ve H. KELECİOĞLU (2007) Makale Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Hakkındaki Yeterlik Algıları ve Karşılaştıkları Sorunlar Betimsel Anket Öğretmen Ankara

M. ERDOĞAN (2007) Makale Yeni Geliştirilen 4. Ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Analizi; Nitel Bir Çalışma Nitel Görüşme Akademisyen, Öğretmen, Öğrenci İzmir, Ankara

A.R.ÖZPOLAT, F. SEZER, İ.Y. İŞGÖR, M. SEZER (2007) Makale Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Programına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Betimsel Anket Öğretmen Erzurum

M. N. GÖMLEKSİZ ve İ. BULUT (2007) Makale Yeni İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Betimsel Anket Öğretmen İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Van, Değerlendirilmesi Hatay, Samsun, Bolu, Diyarbakır H. KAZU ve M.

YORULMAZ (2007) Sınıf Öğretmenlerinin Portfolyolara İlişkin Görüşleri ve Uygulamaları Betimsel Anket Öğretmen Diyarbakır

M. YAPICI ve N. H. LEBLEBİCİER (2007) Makale Öğretmenlerin Yeni İlköğretim Programına İlişkin Görüşleri Betimsel Anket Öğretmen Afyon

Ö. KORAY ve G. C. PEHLİVAN (2007) Bildiri İlköğretim 1. Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Yeni Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma Nitel Görüşme Öğretmen Zonguldak

T. UĞUR (2007) Bildiri 2005 İlköğretim 1,2 Ve 3. Sınıflar Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri Betimsel Anket Öğretmen Uşak

A. TAŞ (2007) Bildiri Öğretmen Adaylarının Yeni İlköğretim Programına Ve İlköğretim Okullarında Uygulanmasına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi Nitel Görüşme Öğretmen Adayı Konya

P. ARTUT ve A. P. BAL (2007) Bildiri İlköğretim 1. Kademe Matematik Öğretim Programının Değerlendirilmesi Nitel Görüşme Öğretmen Adana

S. ORUÇ ve B. N. ALTIN (2007) Bildiri Sosyal Bilgiler Dersi Yeni Öğretim Programı İle İlgili Öğretmen Adaylarının Görüşleri Betimsel Anket Öğretmen Adayı Ankara, Niğde M. METİN, G. DEMİRYÜREK ve Ö. KALIN (2007) Bildiri Türkçe Öğretmenlerinin Yenilenen İlköğretim Programlarının ÖlçmeDeğerlendirme Anlayışı Hakkındaki Düşünceleri Nitel Görüşme Öğretmen Artvin

F. KARAKUŞ (2007) Bildiri Sosyal Bilgilerde Öğrenci Ürün Dosyalarının Değerlendirmesi ve Bu Sürece Yönelik Öğrenci Algıları Deneysel Değerlendirme Aracı Öğrenci M. B. ACAT (2007) Yeni İlköğretim Programlarının Değerlendirme Süreçlerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Betimsel Anket Öğretmen Eskişehir

B. GÜVEN ve M. ESKİTÜRK (2007) Bildiri Sınıf Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri Nitel Görüşme Öğretmen Tekirdağ

D. ATİK ve İ. Z. ÖNEAY (2007) Bildiri Öğretmen Adaylarının Portfolyo Dosyası Kullanımına İlişkin Görüşleri Nitel Görüşme Öğretmen Adayı Eskişehir

A.P. BAL (2008) Makale Yeni İlköğretim Matematik Öğretim Nitel Görüşme Öğretmen Hatay

Programının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi İ.GÖRGEN, S. KARAÇELİK, N. KAPUCU, İ. KAYA (2008)

M.C. YILDIRIM (2008) Makale Yeni İlköğretim Programının Değerlendirilmesi Betimsel Alanyazın D. ANIL ve M. ACAR (2008) Makale Sınıf Öğretmenlerinin ÖlçmeDeğerlendirme Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri Betimsel Anket Öğretmen Ankara, İstanbul, Kütahya

S. GÜVEN (2008) Makale Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Ders Programlarının Uygulanmasına İlişkin Görüşleri Nitel Görüşme Öğretmen Ankara

C. EPÇAÇAN ve M. ERZEN (2008) Makale İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi Betimsel Anket Öğretmen Ankara, Siirt

O. BİRGİN ve R. GÜRBÜZ (2008) Makale Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ölçme Değerlendirme Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi Betimsel Anket Öğretmen Adayı Samsun

N. DUBAN ve E.A. KÜÇÜKYILMAZ (2008) Makale Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Uygulama Okullarında Kullanımına İlişkin Görüşleri Nitel Görüşme Öğretmen Adayı Eskişehir H. H. AKSU (2008) Makale Öğretmenlerin Yeni İlköğretim Matematik Programına İlişkin Görüşleri Betimsel Anket Öğretmen İzmir

S. UYGUN ve S. Z. GENÇ (2008) Bildiri Yeni İlköğretim Programlarının Kuramsal Temelleri Açısından Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Betimsel Anket Öğretmen Çanakkale M. TAHİROĞLU, M. KARASU, V. AKTEPE (2008)

H. KAZU, S. PULLU ve D. DEMİRALP(2008) Bildiri Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme Ve Değerlendirmeye Yönelik Görüşleri ve Uygulamaları Nitel Görüşme Öğretmen Elazığ

Ç. ÇETİNKAYA (2008) Bildiri İlköğretim 1. Sınıf Ebeveynlerin 2004 Nitel Görüşme Veli Ankara

İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Programına İlişkin Görüşleri R. KARADAĞ (2008) Bildiri Türkçe Öğretim Programının Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Nitel Görüşme Öğretmen Adıyaman

G. OCAK vd. (2008) Bildiri

Ç. ŞAHİN, E. ERSOY ve I. KIRAN (2008) Bildiri İlköğretim 1. Kademe Matematik Öğretiminde Alternatif ÖlçmeDeğerlendirme Yöntemlerinin Kullanılma Düzeylerinin Değerlendirilmesi Betimsel Anket Öğretmen Çanakkale

T. SELANİK, R. KARADAĞ ve T. ÇENGELCİ (2008) Bildiri İlköğretim 1. Basamakta Gerçekleştirilen Performans Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri Nitel Görüşme Öğretmen Eskişehir

N. TÜFEKÇİOĞLU ve S. TURGUT (2008) Bildiri Yenilenen İlköğretim Programı Çerçevesinde Değişen Ölçme Değerlendirme Uygulamalarına Sınıf Öğretmenlerinin Bakış Açıları ve Karşılaştıkları Zorluklar

A.SAĞLAM, Y.DEVECİOĞLU ve S.ARSLAN (2009) Makale Alternatif Ölçme-Değerlendirme Etkinliklerinde Karşılaşılan Problemler: Fen ve Teknoloji Öğretmenleri Örneği Nitel Görüşme Öğretmen Trabzon

N. TATAR ve F. ÖREN (2009) Makale İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Yaklaşımlarına İlişkin Görüşleri II Betimsel Anket Öğretmen Ankara, Sivas, Manisa, Eskişehir

F. KARAKUŞ ve T. KÖSA (2009) Makale İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Yeni Ölçme Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Görüşleri Nitel Görüşme Öğretmen Trabzon

Ç. ŞAHİN ve E. ERSOY (2009) Makale Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yeni İlköğretim Programındaki ÖlçmeDeğerlendirme Konusundaki Yeterlik Düzeylerine İlişkin Algıları Betimsel Anket Öğretmen Adayı Çanakkale

K. KURAN ve F. Makale Alternatif Ölçme-Değerlendirme Betimsel Anket Öğretmen Hatay KANATLI (2009) Teknikleri Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi O. AYDIN ve Z. ÖZMEN

(2009) Yeni İlköğretim Programı İle İlgili Öğretmen Görüşleri Betimsel Anket Öğretmen İstanbul

A. ADIGÜZEL (2009) Makale Yenilenen İlköğretim Programının Uygulanması Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar Betimsel Anket Öğretmen, Yönetici Şanlıurfa

A. ALAZ ve S. YARAR (2009) Makale Ölçme-Değerlendirmede Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Tercihleri ve Sebepleri Betimsel Anket Öğretmen Rize

M.S. BAL ve G. ÖZKÜLEKÇİ (2009) Bildiri Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme-Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Nitel Görüşme Öğretmen Gaziantep, Giresun F. YILDIRIM ve B. KARAKOÇ (2009) Makale Türkçe Dersi Öğretim Programının Ölçme-Değerlendirme Ögesi Hakkında Öğretmen Görüşleri Betimsel Anket Öğretmen Adana B. GÖK ve T. ERDOĞAN (2009) Makale Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yeni Türkçe Öğretim Programındaki ÖlçmeDeğerlendirme Yöntemlerini Kullanma Düzeyleri Betimsel Görüşme Öğretmen Adayı Ankara

Ö.Cem KARACAOĞLU ve Esin ACAR (2010) Makale Yenilenen Programların Uygulanmasında Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar Betimsel Alanyazın (Kartopu) Öğretmen Aydın

T.GÜNEŞ, N.ŞENER, M.HOPLAN, M.ÇELİKOĞLU, E.S DEMİR (2010) Makale Öğretmenlerin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri ve Yaptıkları Uygulamalar Nitel Görüşme Öğretmen Samsun

Y. DOĞAN (2010) Makale Fen Ve Teknoloji Dersi Programının Uygulanması Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar Betimsel Anket Öğretmen 14 farklı il M.B. ACAT ve E. DEMİR (2010) Makale İlköğretim Programlarındaki Alternatif Değerlendirme Yöntemlerinin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Nitel Görüşme Öğretmen Eskişehir M.B. ACAT ve E. DEMİR (2010) Makale Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Programlarındaki Değerlendirme Sürecine İlişkin Görüşleri Betimsel Anket Öğretmen Eskişehir K. ADANALI ve A.

DOĞANAY (2010) Makale Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminin Alternatif Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi Betimsel Anket ve Görüşme Öğretmen, Öğrenci Adana

A. ESKİCUMALİ, D. ERDOĞAN ve S.ARSLAN (2010) Bildiri Öğrenci Velilerinin Yeni İlköğretim Programlarına İlişkin Görüş ve Düşüncelerinin Belirlenmesi Betimsel Anket Veli Sakarya

H. KAZU ve S. PULLU (2010) Bildiri Sınıf Öğretmenlerinin Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Yöntem Tekniklerini Bilme Düzeyleri Betimsel Anket Öğretmen Elazığ

N. GÜÇLÜ ve T. KARTAL (2010) Bildiri İlköğretim Fen ve Teknoloji Programında Değerlendirme Boyutuna İlişkin Öğretmen Görüşleri Betimsel Anket Öğretmen Kırşehir

S. UNAYAĞYOL (2010) Bildiri Öğretmenlerin Fen Ve Teknoloji Programının Uygulanması Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Yozgat İlli Örneği) Betimsel Anket Öğretmen Yozgat

T. TOPAL ve H. H. AKSU (2010) Bildiri İlköğretim Birinci Kademe (1-5.sınıf ) Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Programının Değerlendirme Boyutuna İlişkin Görüşleri Nitel Görüşme Öğretmen Giresun

R. KETE, Ç. DEDE ve V. ÖZ (2010) Bildiri İzmir Buca İlçesinde 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Yeni Ders Programlarına Ait Öğretmen Görüşleri Nitel Görüşme Öğretmen İzmir

M. S. BAL ve G. ÖZKÜLEKÇİ (2010) Bildiri Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme-Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Nitel Görüşme Öğretmen Gaziantep, Giresun D. BELET (2010) Bildiri Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Dersinde Yapılan Değerlendirme Etkinliklerine İlişkin Görüşleri Betimsel Anket Öğretmen Adayı Eskişehir U. BAŞBOĞAOĞLU ve M. DEMİR (2010) Bildiri İlköğretim (1-5) Birinci Kademede Gerçekleştirilen Performans Ödevlerini Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri Betimsel Anket Öğretmen Malatya Ç. AKIN ve M. ULUMAN (2010) Bildiri Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri Betimsel Anket Öğretmen Tunceli

B. AKPINAR ve İ. BAHŞİ (2010) Bildiri 2004 Yılı İlköğretim Programlarının Ölçme-Değerlendirme Boyutunun Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar Nitel Görüşme Öğretmen Elazığ

T. AKÇADAĞ (2010) Makale Öğretmenlerin İlköğretim Programındaki Yöntem, Teknik, Ölçme-Değerlendirme Konularına İlişkin Eğitim İhtiyaçları Betimsel Anket Öğretmen Samsun

V. TOPTAŞ (2011) Makale Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersinde Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerinin Kullanımı İle Algıları Betimsel Anket Öğretmen S. YAMAN (2011) Makale Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Dersinde Ölçme Ve Değerlendirme Uygulamalarına Yönelik Algıları Betimsel Anket Öğretmen Zonguldak

N.GÖMLEKSİZ, F.YILDIRIM ve A.YETKİNER (2011) Makale Hayat Bilgisi Dersinde ÖlçmeDeğerlendirme Tekniklerinin Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri Betimsel Görüşme Öğretmen Elazığ

E. BOZKURT ve R. DEMİR (2011) Bildiri Öğrenci Görüşleriyle Akran Değerlendirme: Örnek Bir Uygulama Nitel Görüşme Öğrenci Konya

S. YALÇIN ve S. YALÇIN (2011) Makale Yeni İlköğretim Müfredatının Uygulanmasına İlişkin İlköğretim Öğretmenlerinin Görüşleri Betimsel Anket Öğretmen Bayburt M. YILMAZ, N.BENLİ Makale İlköğretim 1. Kademede Verilen Performans Görevlerinin Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi Betimsel Anket Öğretmen Hatay M. OKUR ve A. AZAR (2011) Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanılan Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri Betimsel Anket, Görüşme Öğretmen Zonguldak