İlköğretim Okullarında Kurum Denetiminin İncelenmesi

Behiye Ertaş
746

Öz


Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında gerçekleştirilen denetimlerde yönetici görüşlerine göre “kurum denetim boyutlarının” ne düzeyde denetlendiğini ortaya koymaktır. Araştırma betimsel bir araştırma olup, veri toplama tekniği olarak nicel ve nitel boyutları içeren karma yöntem kullanılmıştır Araştırma kapsamında, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Sivas il merkezinde görev yapan 285 ilköğretim okulu yöneticisinden 203 ilköğretim okulu yöneticisi çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Ayrıca nitel boyut için, çalışma grubu içerisinden maksimum çeşitlilik örneklemesi‟ esas alınarak 37 ilköğretim okulu müdürü seçilmiştir. Araştırmanın nicel boyutuyla ilgili toplanan verilerde, kıdem, görev unvanı ve kurum tipi bağımsız değişkenlerine göre algı düzeyinde bir ilişki olup olmadığına bakmak için, SPSS veri analiz programı kullanılarak Cramer‟s V analizleri yapılmıştır.Araştırmanın nitel boyutuyla ilgili görüşme formları kullanılarak elde edilen yazılı veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir.