5., 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Aritmetik Sözel Problemleri Çözme Sürecinin İncelenmesi

Derya Çelik, Duygu Taşkın
2.247 846

Öz


Bu çalışmanın amacı, karşılaştırma türünden aritmetik sözel problemlerin genel ifade ediliş şeklinin (tutarlı, tutarsız) 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin problemi çözme sürecini nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Trabzon il merkezinde rastgele seçilen üç okuldaki toplam 297 5., 6. ve 7. sınıf öğrenci bu araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışmada veriler karşılaştırma türünden sekiz aritmetik sözel problemlerden oluşan bir test ve dokuz öğrenci ile yapılan klinik mülakatlardan elde edilmiştir.  Araştırmadan elde edilen sonuçlar tüm sınıf seviyesinde öğrencilerin tutarlı dil problemlerini çözmede daha başarılı olduğunu göstermiştir. Tutarsız dil problemleri ile ilgili öğrenci yanlışları genellikle uygun olmayan işlem seçimi etrafında toplanmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin anahtar kelimelere odaklandıkları ve bu doğrultuda çözümlerini planladıkları söylenebilir.


Anahtar kelimeler


Problem çözme, aritmetik sözel problemler, karşılaştırma türünden problemler, öğrencilerin problem çözme becerileri

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.27608

Referanslar


Altun, M. (2005). Matematik Öğretimi. (4. Baskı), Bursa: Aktüel Yayıncılık.

Aydoğdu, T. ve Olkun, S. (2004). İlköğretim öğrencilerinin toplama-çıkarma içeren standart sözel problemlerde işlem seçme başarıları. Eurasion Journal of Educational Research, 16 (4), 27–38.

Cankoy, O. (2003). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki İlkokul Öğretmen Adaylarının Matematik Problemleri Zorluk Derecesi İle İlgili Algıları. Hacettepe Üniversitesi E¤itim Fakültesi Dergisi, 25, 26-30.

Cummins, D. D. (1991). Children's Interpretations of Arithmetic Word Problems. Cognition and Instruction, 8 (3), 261-289.

Cummins, D. D., Kintscs, R., Reusser, K. ve Weimer, R. (1988). The Role of Understanding in Solving Word Problems. Cognıtıve Psychology, 20, 405-438.

Gürcan Töre, C. (2007). “İlkögretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Sürecini Bilme ve Uygulama Düzeylerinin Araştırılması”. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Hegarty, M., Mayer, R. E. ve Mong, C. A. (1995). Comprehension of Arithmetic Word Problems: A Comparison of Successful and Unsuccessful Problem Solvers. Journal of Educational Psychology. 87 (1), 18-32.

İskenderoğlu, T., Akbaba-Altun, S. ve Olkun, S. (2004). İlköğretim 3., 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Standart Sözel Problemlerde İşlem Seçimleri. Hacettepe Üniversitesi E¤itim Fakültesi Dergisi, 27, 126-134.

Kelly, R. R., Lang, H. G., Mousley, K. ve Devis, S. M. (2002). Deaf College Students’ Comprehension of Relational Language in Arithmetic Compare Problems. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 8 (2), 120-132.

Lean, G. A., Clements, M. A. ve Del Campo, G. (1990). Linguistic and Pedagogical Factors Affecting Children's Understanding of Arithmetic Word Problems: A Comparative Study. Educational Studies in Mathematics, 21 (2), 165-191.

Lewis, A. B. ve Mayer, R. E. (1987). Students' Miscomprehension of Relational Statements in Arithmetic Word Problems. Journal of Educational Psychology, 79 (4), 363-371.

Mayer, R. E. ve Hegarty, M. (1996). The process of understanding mathematical problems. In R. J. Sternberg (Ed.), The nature of mathematical thinking (pp. 29-53). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Olkun, S. ve Toluk-Uçar, Z. (2012). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi (5. baskı). Ankara: Eğiten Kitap.

Palm, T. (2008). Impact of authenticity on sense making in word problem solving. Educational Studies in Mathematics, 67(1), 37-58.

Pape, S. J. (2003). Compare word problems: Consistency hypothesis revisited. Contemporary Educational Psychology, 28, 396–421.

Soylu, Y. (2007). Öğrencilerin Sözel Problemleri Çözerken Sergiledikleri Yaklaşımlar Ve Coğrafi Bölgelere Göre Başarı Oranlarının İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 13-24.

Stacey, K. (2005). The place of problem solving in contemporary mathematics curriculum documents. Journal of Mathematical Behavior, 24, 341–350.

Thevenot, C. (2010). Arithmetic word problem solving: Evidence for the construction of a mental model. Acta Psychologica, 133, 90–95.

Verschaffel, L. (1994). Using Retelling Data to Study Elementary School Children's Representations and Solutions of Compare Problems. Journal for Research in Mathematics Education, 25 (2), 141-165.

Verschaffel, L., De Corte, E. ve Pauwels, A. (1992). Solving compare problems: An eye movement test of Lewis and Mayer's consistency hypothesis. Journal of Educational Psychology, 84, 85-94

Verschaffel, L., De Corte, E. ve Vierstraete, H.(1999). Upper Elementary School Pupils’Difficulties in Modelling And Solving Nonstandart Additive Word Problems Involving Numbers. Journal for Reaserch in Mathematics Education, 3(30), 265-285.

Xin, Z., Lin, C., Zhang, L. ve Yan, R. (2007). The Performance of Chinese Primary School Students on Realistic Arithmetic Word Problems. Educational Psychology in Practice, 23, 145–159.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2009). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (7. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.