8. Sınıf Öğrencilerinin Cisimleri Görsel Tanıma Ve Tanımlamaları: Cisim İmgeleri

Elif Türnüklü, Ayşe Simge Ergin
2.627 635

Öz


Bu araştırmada 8. sınıf öğrencilerinin prizma, piramit, koni ve silindire ilişkin imgelerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin bu cisimlere ilişkin tanımları ve görsel olarak tanımaları incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitleme örneklemiyle belirlenen 20 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen nitel veriler analiz edilirken içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre cisimlerin yüzey özelliklerinin imgelerde ön plana çıktığı görülmüştür. Öğrencilerin tanımlarında piramitlerin taban yüzeyine bağlı aşırı özellemeler, prizmaların 3 boyutlu cisimler olarak ifadesine bağlı aşırı genellemeler görülmüştür. Prototiplere bağlı imgenin her düzey öğrencide etkili olabildiği ve kavram yanılgılarına yol açabildiği sonucu ortaya çıkmıştır. Sonuçlara dayalı olarak cisimlerin öğretiminde yol gösterici ipuçlarına ulaşılmıştır.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.33489

Referanslar


Avgören, S. (2011). Farklı Sınıf Seviyelerindeki Öğrencilerin Katı Cisimler (Prizma, Piramit, Koni, Silindir, Küre) İle İlgili Sahip Oldukları Kavram İmajı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Berkün, M. (2011). İlköğretim 5 ve 7. sınıf öğrencilerinin çokgenler üzerindeki imgeleri ve sınıflandırma stratejileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Burger, W. ve Shaughnessy, J.M. (1986). Characterizing the van Hide levels of development in geometry. Journal for Research in Mathematics Education, 16, 31-48.

Clements, D. H. ve Battista, M. T. (1992). Geometry and spatial understanding. Handbook of research mathematics teaching and learning. (Edt: D. A. Grouws). New York: McMillan Publishing Company. pp. 420-465

Cunningham, F. ve Roberts, A. (2010). Reducing the mismatch of geometry concept definitions and concept images held by pre-service teachers. IUMPS The Journal, 1, 1-17.

De Villiers, M. (1998). To teach definitions in geometry or teach to define? In A. Olivier & K. Newstead (Eds.), Proceedings of the 22nd conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 2, pp. 248–255). Stellenbosch, South Africa: University of Stellenbosch.

Fischbein, E. (1993). The theory of figural concepts. Educational Studies in Mathematics, 24 (2),139-162.

Fujita, T. (2012). Learners’ level of understanding of inclu¬sion relations of quadrilaterals and prototype phenome¬non. The Journal of Mathematical Behavior, 31, 60-72.

Fujita, T.,ve Jones, K. (2007). Learners’ understanding of the definitions and hierarchical classification of quadrilaterals: Towards a theoretical framing. Research in Mathematics Education, 9 (1&2), 3-20.

Gülkılık, H. (2008). Öğretmen Adaylarının Bazı Geometrik Kavramlarla İlgili Sahip Oldukları Kavram İmajlarının Ve İmaj Gelişimlerinin İncelenmesi Üzerine Fenomenografik Bir Çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Hershkowitz, R. (1990). Psychological Aspects of Learning Geometry. In P. Nesher & J. Kilpatrick (Eds.), Mathematics and Cognition(pp. 70-95). Cambridge: Cambridge University Press.

Monaghan, F. (2000). What difference does it make? Children’s views of the differences between some quadrilaterals. Educational Studies in Mathematics, 42 (2),179-196.

Okazaki, M.,ve Fujita,T. (2007). Prototype phenomena and common cognitive paths in the understanding of the ınclusion relations between quadrilaterals in japan and scotland. In H. Woo, K. Park & D. Seo (Eds.), Proceedings of The 31st Conference of the Internatıonal Group for the Psychology of Mathematics Education, 4, 41-48.

Özdeş, H. (2013). 9. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Sayılar Konusundaki Kavram Yanılgıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Sarfaty, Y. ve Patkin, D. (2013). The Ability of Second Graders to İdentify Solids in Different Positions and to Justify Their Answer. Pythagoras, 34(1), 212-222.

Tall, D. ve Vinner, S. (1981). Concept image and concept definition in mathematics with particular reference to limits and continuity. Educational Studies in Mathematics, 12( 2), 151-16.

Türnüklü, E., Gündoğdu-Alaylı, F. ve Akkaş, E. N. (2013). Investigation of prospective primary mathematics teachers’ perceptions and images for quadrilaterals. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(2), 1225-1232.

Ubuz, B. ve Üstün, I. (2003). Figural and Conceptual Aspects in Identıfying Polygons. Proceedings of the 27th Conference of the International Groupfor the Psychology of Mathematics Education. 1, 328

Vinner, S. (1991).The role of definitions in the teaching and learning mathematics. In D. O. Tall (Ed.), Advanced mathemat¬ical thinking (pp. 65-81). Dordrecht: Kluwer.

Yıldırım, A. ve Şimsek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.