2-8. Sınıf Öğrencilerinin Simetri Kavramını Anlamaya Yönelik Düşünme Yaklaşımlarının İncelenmesi

Abdullah KAPLAN, Mesut ÖZTÜRK
4.558 945

Öz


Bu çalışma 2-8. sınıf öğrencilerinin simetri konusunu anlamaya yönelik gelişimlerine göre düşünme düzeylerini ve yaşadıkları güçlükleri tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Gelişimci araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmaya Gümüşhane ilinde bir ilkokul ve bir ortaokula devam eden 2-8. sınıf düzeyindeki 42 öğrenci katılmıştır. Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan dört sorudan oluşan ölçme aracı ve klinik mülakat kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda 2. sınıf öğrencilerinin yarı analitik düzeye çıkamadıkları, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin analitik düzeye ulaşamadıkları, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin analitik- sentetik düzeye ulaşamadıkları, 8. sınıf öğrencilerininse tüm düzeyleri gösterebilecekleri sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler


Simetri, düşünme yaklaşımları, gelişim düzeyleri, simetri konusundaki zorluklar

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17051/io.2014.96600

Referanslar


Aksoy, Y. ve Bayazit, İ. (2009). Simetri kavramının öğrenim ve öğretiminde karşılaşılan zorlukların analitik bir yaklaşımla incelenmesi. E. Bingölbali ve M. F. Özmantar (Ed.) İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri (1. Baskı) içinde (s. 187- 215). Ankara: Pegem Akademi Yayınevi

Akkaya, A., Tatar, E. ve Kağızmanlı, T.B. (2011). Using dynamic software in teaching of the symmetry in analytic geometry: the case of geogebra. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 15, 2540-2544 Altun, M. (2008). İlköğretim İkinci Kademe (6,7 ve 8. Sınıflarda) Matematik Öğretimi (5. Baskı). Bursa: Erkam Matbaası

Aygün, B. ve Yemen-Karpuzcu, S. (2013). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının sınıf düzeylerine göre yansıma simetrisi düşünme düzeylerinin ve hatalarının incelenmesi. 12. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenliklerinde sunulmuş bildiri, Ankara, Hacettepe Üniversitesi

Baki, A. (2002). Öğrenen ve Öğretenler için Bilgisayar Destekli Matematik. İstanbul: Uygun Basın ve Tic. Ltd. Şti.

Baki, A. (2006). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi, (3. Baskı). Trabzon: Derya Kitabevi

Bornstein, M. H. & Stiles-Davis, J. (1984) Discrimination and memory for symmetry in young children. Developmental Psychology. 20(4), 637- 649

Bintaş, J., Altun, M. ve Arslan, K. (2001). Gerçekçi matematik eğitimi ile simetri öğretimi. Matematikçiler Derneği Matematik Sempozyumu. Milli Kütüphane, Ankara

Bulf, C. (2007). The use of everyday objects and situations in teaching mathematics: the symmetry case in French teaching geometry. Paper Present at the Proceedings of the Fifth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Larnaka.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları

Cabrera, O. (2012). Applications of Symmetry in Mathematics, Physics & Chemistry (First Published). Delhi: White Word Publications

Clements, D. H. (2004). Geometric and spatial thinking in early childhood education. In D.H. Clements, J. Sarama & A.M. Dibiase (Eds.), Engaging young children in mathematics: Standards for early childhood mathematics education. (pp. 267-297). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates

Çepni, S. (2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (5. Baskı). Trabzon: Yazarın kendi yayını

Didiş, M.G. ve Ubuz, B. (2010, Ekim). Öğrencilerin simetri konusundaki anlamalarının SOLO taksonomisine gore değerlendirilmesi. 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenliklerinde sunulmuş bildiri, Trabzon, Karadeniz Tenknik Üniversitesi

Dreyfus, T., & Eisenberg, T. (1989). Symmetry in Mathematics Learning. Zentralblatt fur Didaktik der Mathematik. 90(2), 53-59.

Ersoy, Y. (2006). İlköğretim matematik öğretim programındaki yenilikler-I: amaç, içerik ve kazanımlar. İlköğretim-Online. 5(1). 30-44. Online: http://ilkogretim-online.org.tr

Grenier, D. (1988). Construction et étude du fonctionnement d'un processus d'enseignement sur la symétrie orthogonale en sixiéme. Yayınlanmamış Doktora Tezi Université Joseph Fourier-Grenoble I. Online: http://tel.archives-ouvertes.fr

Güler, A., Halıcıoğlu, M.B., & Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Hiebert, J. & Wearne, D. (2003). Developing understanding through problem solving. In H.L. Schoen & R.I. Charles (Eds.), Teaching Mathematics through Problem Solving Grades 6-12 (pp. 3-14). Reston, VA: NCTM

Ismail, Z., & Kasmin, M. (2007). Creating Islamic art with interactive geometry software. Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID, Utilization and Innovation of Technology. 2. 1214- 1220

Karataş, İ. ve Güven, B. (2003). Problem çözme davranışlarının değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler: Klinik mülakatın potansiyeli. İlköğretim-Online. 2(2). 2-9 Online: http://ilkogretim-online.org.tr

Kayış, A. (2009). Güvenirlik analizi. Ş. Kalaycı (Ed.). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. (Baskı) içinde (s. 404-424). Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

Kırıcı-Serenbay, S., Uluğ, D., Alay, B. ve Yağlı, G. (2010, Ekim). Simetrinin Güzelliği. 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenliklerinde sunulmuş bildiri, Trabzon, Karadeniz Tenknik Üniversitesi

Kieran, C. (1992). The learning and teaching of school algebra. In D.A. Grouws (Eds.). Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp. 390‐419). New York: Macmillan

Knuchel, C. (2004). Teaching symmetry in the elementary curriculum. The Montana Mathematics Enthusiast. 1(1). 3-8

Kocakülah, A. (2006). İlköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin görüntü kavramı ve düzlem aynada görüntü oluşumu ile ilgili kavramsal anlamaları. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(1). 157- 173

Köse, N.F. ve Özdaş, A. (2009). İlköğretim 5. Sınıf öğrencileri geometrik şekillerdeki simetri doğrularını Cabri geometri yazılımı yardımıyla nasıl belirleniyorlar?. İlköğretim Online, 8(1). 159- 175 Online: http://ilkogretim-online.org.tr

Köse, N.F. (2012). İlköğretim öğrencilerinin doğruya göre simetri bilgileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 274-286

Küchemann, D.E. (1981). Reflections and rotations. In K.M. Hart (Ed.), Children's Understanding of Mathematics: 11-16 (137-157). London: John Murray Publishers

Leikin, R., Berman, A., & Zaslavsky, O. (2000). Applications of symmetry to problem solving. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. 31(6), 799-809.

Olkun, S. ve Tolkun-Uçar, Z. (2012). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi. (5. Baskı). Ankara: Eğiten Kitap

Osborne, H. (1986). Symmetry as a aesthetic factor. In I. Hargittai (Ed.), Symmetry: Unifying Human Understanding (pp. 77-82). Oxford: Pergamon Press

Panaoura, A., Elia, I., Stamboulides, N. & Spyrou, P. (2009). Students ‘structure for the understanding of the axis of reflective symmetry in mathematics. Acta Didactica Universitatis Comenianae. Mathematics, 9, 41Pesen, C. (2008). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Matematik Öğretimi. (4. Baskı). Ankara: Sempati Yayınevi

Shaffer, D. W. (1997). Learning mathematics through design: The anatomy of Escher’s world. The Journal of Mathematical Behavior. 16(2). 95- 112

TC Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.(2013). Ortaokul Matematik Dersi (5, 6, 7. ve 8. sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Online: http://ttkb.meb.gov.tr

TC Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.(2009). İlköğretim Matematik Dersi 1-5. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Online: http://ttkb.meb.gov.tr

Xistouri, X. (2007). Students' ability in solving line symmetry tasks. Proceedings of the Fifth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Larnaka.

Yetiş, S. & Ludwig, M. (2013). Plane geometry: diagnostic and individual support of children through guided interviews- a preliminary study on the case of line symmetry and axial reflection. Eight Congress of European Research in Mathematics Education, Antalya.