7. Sınıf matematik öğretmen kılavuz kitabının matematikve fen derslerinin ilişkilendirilmesi açısından incelenmesi

Betül YENİTERZİ, Mine IŞIKSAL
7.381 943

Öz


İlköğretim matematik programında (MEB, 2011) matematik öğretiminin diğer disiplinlerle ilişkilendirilmesine önem verilmektedir.  Bu programda, ilişkilendirmenin öğrencilerin günlük hayattaki matematiği görmeleri ve diğer dersleri anlamalarında etkili olduğunu vurgulanmaktadır. Matematik ile fen ve teknoloji dersi incelendiğinde eleştirel-yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme, karar verme ve bilişim teknolojilerini kullanma gibi ortak becerilerin iki disiplinde de belirtilmesi dikkat çekmektedir. Ayrıca, programda yer alan ilişkilendirme becerisi öğretmen kılavuz kitaplarına da yansımaktadır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2011’de yayımlanmış yedinci sınıf matematik öğretmen kılavuz kitabındaki konu anlatımı, etkinlik ve soruların fen ve teknoloji dersi konularıyla ilişkilendirilmesinin hangi konularda, nasıl, ne sıklıkla ve hangi amaçla yapıldığını tespit etmektir. Çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, toplam 47 tane fen ve teknoloji dersiyle ilgili kavramın kullanıldığı, bu kavramların % 60’ının fen dersi ile ilgili kavramsal bilgi içerdiği ve % 40’lık kısmının kavramsal nitelikte olmayıp matematikle ilgili günlük hayat örneği vermeyi amaçladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler


matematik, fen, yedinci sınıf matematik öğretmen kılavuz kitabı

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.31557

Referanslar


Arslan, S.ve Özpınar, İ. (2009). İlköğretim 6. sınıf matematik ders kitaplarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi.Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 97- 113.

Basista, B.& Mathews, S. (2002). Integrated science and mathematics professional development programs. School Science and Mathematics, 102(7), 359-370.

Berlin, D. F. & White, A. L. (1994). The Berlin-White integration science and mathematics model. School Science and Mathematics, 94(1), 12-14.

Curriculum Council of Western Australia (1998). Curriculum framework consultation draft. Perth, Western Australia.

Dane, A., Doğar, Ç. ve Balkı, N. (2004). İlköğretim 7. sınıf matematik ders kitaplarının değerlendirmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 1-18.

Eyidoğan, F. ve Güneysu, S. (2002). İlköğretim 8. sınıf fen bilgisi kitaplarındaki kavram yanılgılarının incelenmesi.V. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.

Güzel, H. ve Adıbelli, S. (2011). 9. Sınıf fizik ders kitabının eğitsel, görsel, dil ve anlatım yönünden incelenmesi.Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26, 200-216.

Kerpiç, A. ve Bozkurt, A. (2011). Etkinlik tasarım ve uygulama prensipleri çerçevesinde 7. sınıf matematik ders kitabı etkinliklerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 303-318.

Kolaç, E. (2003). İlköğretim dördüncü sınıf Türkçe ders kitaplarının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirmesi.Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17(1), 105-137.

Küçüközer, H. ve Bostan, A. (2007).İlköğretim 6. sınıf fen ve teknoloji dersi madde ve ısı ünitesinin yapılandırmacı öğrenme kuramının gerekleri ölçüsünde incelenmesi.Ulusal İlköğretim Kongresi, Ankara.

Lederman, N. G. & Niess, M. L. (1998). 5 apples + 4 oranges =? School Science and Mathematics, 98(6), 281-286.

Lehman, J. R. (1994). Integrating science and mathematics.School Science and Mathematics, 94, 58- 64.

Milli Eğitim Bakanlığı (2005). Fen ve teknoloji dersi öğretim programı 6-8.sınıflar. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

MEB, (2005). İlköğretim matematik dersi öğretim programı 6-8.sınıflar. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

MEB, (2011). İlköğretim fen ve teknoloji 5 öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

MEB, (2011). İlköğretim fen ve teknoloji 6 öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

MEB, (2011). İlköğretim fen ve teknoloji 7 öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

MEB, (2011). İlköğretim fen ve teknoloji 8 öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

MEB, (2011). İlköğretim matematik 7 öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

National Council of Teachers of Mathematics, (2000). Principles and standards of school mathematics. National Council of Teachers of Mathematics, VA.

National Research Council, (1996).National science education standards. National Research Council. Washington,DC: National Academy Press.

Ünsal, Y. ve Güneş, B. (2002). Bir Kitap inceleme çalışması örneği olarak MEB ilköğretim 4. sınıf fen bilgisi ders kitabına fizik konuları yönünden eleştirel bir bakış. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 107-120.

Wang, J. (2005). Relationship between mathematics and science achievement at the 8th grade. International Online Journal Science Math Education, 5, 1-17.

Yıldırım A. ve Şimşek H. ( 2008). Sosyal Bilimlerde Nitel AraştırmaYöntemleri.Ankara: Seçkin Yayıncılık.