48-60 Aylık Çocukların Öğretmen Kavramına Yönelik Algılarının Çizimler Aracılığıyla İncelenmesi

Berat Ahi, Mehmet Akif Cingi, Abdullah Oğuzhan Kıldan
4.192 1.003

Öz


Bu araştırmada, okul öncesi eğitim alan 48-60 aylık çocukların, öğretmen algılarını çizdikleri resimler aracılığıyla ortaya koymak amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden olgubilim kullanılarak yürütülen araştırmada, amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak çalışma grubu oluşturulmuştur. Kastamonu merkez ilçede yer alan üç anaokulu ve 12 anasınıfında ölçütlere uyan toplam 285 çocuğa ulaşılmış, ön inceleme sonucunda 11 çocuğa ait çizimler uygun olmadığı için çıkarılmış ve toplam 274 çocuk ile çalışma gurubu oluşturulmuştur. Araştırmada elde edilen veriler Aykaç (2012) tarafından geliştirilen ‘Öğretmen Algı Kodlama Listesi’ ne göre analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, çocukların büyük bir çoğunluğu öğretmenlerini insan ve kadın olarak algılamaktadır. Çocuklar öğretmenlerini en çok kırda ve okul bahçesinde ayakta dururken resmetmiştir. 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.97994

Referanslar


Aktas, B. C. (2010). Investigating Primary School Students’ Perceptions Regarding “Teacher” through Their Drawings. International Journal of Learning, 17(8).

Artut, K. (2004). Okul öncesi resim eğitiminde çocukların çizgisel gelişim düzeylerine ilişkin bir inceleme. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1).

Aykaç, N. (2012). İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde öğretmen ve öğrenme süreci algısı. Eğitim ve Bilim, 37(164),298-315.

Batı, D. (2012). (4-12 Yaş) Çocuk Resimleri Ve Onların İç Dünyalarının Resimlerine Yansıması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Belet, Ş. D., & Türkkan, B. (2007). İlköğretim öğrencilerinin yazılı anlatım ve resimsel ifadelerinde algı ve gözlemlerini ifade biçimleri (Avrupa Birliği örneği). VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 270-278.

Brewer, J. A. (2007). Introduction to early childhood education: Preschool through primary school. (Sixth Edition). Boston: Pearson.

Buldu, M. (2006). Young children’s perceptions of scientists: A preliminary study. Educational Research, 48(1), 121-132.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. (4. Baskı). Ankara: PegemA.

Cam-Aktaş, B. (2010). Investigating primary school students’ perceptions regarding “teacher” through their drawings. The International Journal of Learning, 17(8), 409-425.

Chambers, D. V. (1983). Stereotypic images of the scientist: The draw-a-scientist test. Science Education, 67(2), 255-265.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches. (2nd Edition). London: SAGE.

Dağlıoğlu, E. (2011). A comparative study of teacher figures in 5 to 7 year old children’s drawings. Eğitim ve Bilim, 36(160), 144-157.

Dağlıoğlu, H.E. (2011). Okul Öncesi Öğretmeninin Özellikleri ve Okul Öncesi Eğitime Öğretmen Yetiştirme. Gelengül Haktanır (Ed.), Okul Öncesi Eğitime Giriş içinde (s.39-78). Ankara: Anı Yayıncılık.

Durak, T. (2011). Okul Öncesi Çocuk ve İlk Öğretmeni. M.O. Uluğ ve G. Karadeniz (Ed.), Okulöncesi Çocuk ve… içinde (s. 23-45). Ankara: Nobel.

Einarsdottir, J., Dockett, S., & Perry, B. (2009). Making meaning: Children’s perspectives expressed through drawings. Early Child Development and Care, 179(2), 217-232.

Eser, Ş. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinde iş doyumu, meslektaş ilişkileri ve okul idaresi desteği arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Finson, K. D., Beaver, J. B. & Cramond, B. L. (1995). Development and field test of a checklist for the Draw-A Scientist Test. School Science and Mathematics, 95(4), 195-205.

Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education. (7th Edition). New York: McGraw-Hill.

Hague, E. (2001). Nationalty and childrens’ drawings – pictures ‘about Scotland’ by primary school children in Edinburg, Scotland and Syracuse, New York State. Scottish Geographical Journal, 117(2), 77-99.

Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2001). Early teacher-child relationships and the trajectory of children’s school outcomes through eighth grade. Child Development, 72 (2), 625–638.

Harrison, L. J., Clarke, L., & Ungerer, J. A. (2007). Children's drawings provide a new perspective on teacher–child relationship quality and school adjustment. Early Childhood Research Quarterly, 22(1), 55-71.

Howes, C., & Hamilton, C. E. (1992). Children’s relationships with child care teachers: Stability and concordance with parental attachments. Child Development, 63 (4), 859-866.

Howes, C., Matheson, C. C., & Hamilton, C. E. (1994). Maternal, teacher, and child care history correlates of children's relationships with peers. Child development, 65(1), 264-273.

Howes, C. (2000). Social‐emotional classroom climate in child care, child‐teacher relationships and children’s second grade peer relations. Social development, 9(2), 191-204.

İnan, B. (2006). Ana sınıfı çocuklarının duygu ve düşüncelerini ifade etmelerinde çocuk resimlerinin önemi (6 yaş grubu) (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kail, R. V. (2003). Children and their development. (Third Edition). New Jersey: Pearson.

Kıldan, A.Oğuzhan. (2011). Öğretmen-Çocuk İlişkilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 30, S. 87–102

Kıldan, A.Oğuzhan. (2012). Okul Öncesi Eğitimin Amacına İlişkin Öğretmen ve Veli Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt 20, No:1, S. 135–150

Koçyiğit, S. (2010). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Personel. Gülden Uyanık Balat (Ed.), Okul Öncesi Eğitime Giriş içinde (s. 184-204). Ankara: Pegem Akademi.

Lodge, C. (2007). Regarding learning: Children’s drawings of learning in the classroom. Learning Environments Research, 2007(10), 145-156.

MEB. (2013). Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Programı.

Oğuz, A. (2007). Sen hiç bilim adamı gördün mü? (Have you ever seen a scientist?) Procedings of VI. National Symposium on Classroom Teacher Education. (pp.43-48). Ankara: Nobel.

Özel, M. (2012). Children's ımages of scientists: Does grade level make a difference?. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(4), 3187-3198.

Özsoy, S. (2012). İlköğretim öğrencilerinin çevre algılarının çizdikleri resimler aracılığıyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1117-1139.

Özsoy, S. & Ahi, B. (2014). İlkokul öğrencilerinin geleceğe yönelik çevre algılarının çizdikleri resimler aracılığı ile belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(4), 1557-1582.

Punch, S. (2002). Research with children: The same or different from research with adults? Childhood, 9(3), 321-341.

Rodari, P. (2007). Science and scientists in the drawings of European children. Journal of Science Communication, 6(3), 1-12.

Saban, A. (2004). Prospective classroom teachers’ metaphorical images of selves and comparing them to those they have of their elementary and cooperating teachers. International Journal of Educational Development, 24, 617–635.

Skybo, T., Ryan-Wenger, N., & Su, Y. H. (2007). Human figure drawings as a measure of children's emotional status: Critical review for practice. Journal of Pediatric Nursing, 22(1), 15-28.

Şahin, Z. S. (2010). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin mesleğe yönelik tutumları ve yeterlilik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Tezcan, T. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin yaşam kalitesi ve iş doyumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi (Bolu ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Tuğrul, B. (1993). Anaokulu Eğitimi Alan ve Almayan Çocukların İlkokul Birinci Sınıftaki Akademik Başarı ve Ruhsal Uyum Davranışlarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Türkcan, B. (2004). Okulöncesi dönem çocuklarının yaptıkları resimlerin aile yaşamlarına ilişkin ipuçları bakımından değerlendirilmesi. (Assesment of preschool children drawings through the tips on the lives of family). Proceedings of I.International Congress on Preschool Education. (pp.79-97).İstanbul: YA-PA.

Türkmen, H. (2008). Turkish primary students’perceptions about scientist and what factors afecting the image of the scientists. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 4(1), 55-61.

Weber, S., & Mitchell, C. (1996). Drawing ourselves into teaching: Studying the images that shape and distort teacher education. Teaching and Teacher Education, 12(3), 303-313.

Yalçın, M. & Erginer, A. (2014). İlköğretim öğrencilerinin okul müdürü algılarına ilişkin yaptıkları çizimler. Eğitim ve Bilim, 39(171), 270-285.

Yavuzer, H. (2010). Resimleriyle çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. Baskı). Ankara: Seçkin.

Yılmaz, Z., Kubiatko, M., & Topal, H. (2012). Czech children's drawing of nature. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(4), 3111-3119.