Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar: Psikolojik Danışmanların Görüşleri

Gökçe Çokamay, Emine Gül Kapçı, Mustafa Sever
2.056 433

Öz


Duygusal-davranışsal sorun yaşayan çocukların erken ve zamanında belirlenmesi ve çocuklara gereksinim duydukları hizmetlerin sağlanması oldukça önemlidir. Okullar, çocuklara ulaşma, hizmetleri sağlama ya da yönlendirmenin yapılabilmesine olanak sağlayan kurumlardır. Okul psikolojik danışmanları, okul ruh sağlığı hizmetleri olarak tanımlanan hizmetlerin sunulmasında önemli bir role sahiptir. Bu araştırmanın amacı okul psikolojik danışmanlarının okul ruh sağlığı hizmeti uygulamalarında karşılaştıkları sorunları ortaya koymaktır. Araştırma nitel bir tipik durum çalışması olarak kurgulanmıştır. Araştırmaya Amasya İl’inde görev yapan toplam 22 okul psikolojik danışmanı katılmıştır. Kodlamalar sonucunda verilerin dört tema altında toplandığı görülmüştür. Bu temalar “Beklentiler, görev ve sorumluluklar: “Neyiz bilemiyoruz”;“Sorunların kaynakları: Hep aileden”; “İşbirlikçi bir okul ruh sağlığı hizmeti” ve “Tam olarak öğrenemiyoruz: Okul psikolojik danışmanı yetiştirmede görülen problemler” olarak adlandırılmıştır. Her bir tema kendi içerisinde yorumlanmış ve eğitim ortamlarında okul psikolojik danışmanlarının rolleri ve uygulamaları, okul ruh sağlığı hizmetlerinin sağlanması bağlamında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul Ruh Sağlığı Hizmetleri, Okul Psikolojik Danışmanı, Okul, Öğrenci

 


Tam metin:

PDF


Referanslar


Acosta-Price, O. & Graham-Lier, J. (2008). School Mental Health Services for the 21th Century: Lessons from the District of Columbia School Mental Health Program. [Online]: Retrieved on 25-March 2015 at URL: www.healthinschools.org

Adelman, H. S., & Taylor, L. (1993). School-based mental health: Toward a comprehensive approach. Journal of Mental Health Administration, 20, 32–45.

Adelman, H.S. & Taylor, L. (2003). Creating school and community partnership for substance abuse prevention programs. Commissioned by SAMSHA’s center for substance abuse prevention. Journal of Primary Prevention, 23, 331-369.

Anderson, E. & Bronstein, L. R. (2012). Examining interdisciplinary collaboration within an expanded school mental health framework: A community-university initiative. Advances in School Mental Health Promotion, 4(1), 1-15. doi:10.1080/1754730X.2012.664860

Armbruster, P., Gerstein, S.H. & Fallon, T. (1997). Bridging the gap between service need and service utilization: A school based mental health program. Community Mental Health Journal, 33, 199 211.

Bickham, N.L., Pizarro, L.J., Warner, B.S., Rosenthal, B. & Weist, M.D. (1998). Family Involvement in expanded school mental health. Journal of School Health, 68(10), 425-428.

Bogdan, R. C. & Biklen, S. K. (2003). Qualitative research for education: An introduction to theories and methods (4th Ed.). New York: Pearson.

Bohanon, H. & Wu, M.-J. (2011). Can prevention programs work together? An example of school-based mental health with prevention initiatives. Advances in School Mental Health Promotion, 4(4), 35-46.

Burke, R. W., & Stephan, S. H. (2008). Contextual features of public schools in the United States as settings for mental health promotion. Advances in School Mental Health Promotion, 1(1), 52-60.

Comer, J.P. (1986). Parent Participation in the Schools. The Phi Delta Kappan, 67(6), 442-446.

Creswell, J.W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (2nd Ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

Doğan, S. (2000). Psikolojik Danışman Eğitiminde Akreditasyonun Gereği ve Bir Model Önerisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2 (14), 31-38.

Erdoğan, Ç. ve Demirkasımoğlu, N. (2010). Ailelerin Eğitim Sürecine Katılımına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 16(3), 399-431.

Flaherty, L. T., & Weist, M. D. (1999). School-based mental health services: The Baltimore models. Psychology in the Schools, 36, 379–389.

Ford, T., Goodman, R., & Meltzer, H. (2003). The British Child and Adolescent Mental Health Survey 1999: The prevalence of DSM-IV disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 42, 1203–1211.

Güven, M. (2009). Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerinin Okul Rehberlik Hizmetleri ve Denetimiyle İlgili Görüşleri. Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9), 171-179.

Hoagwood, K., Burns, B.J., Kiser, L., Ringeisen, H. & Schoenwold, S.K. (2001). Evidence Based Practice in Child and Adolescent Mental Health Services. The Social Determinants of Mental Health, 52(9), 1179-1189.

Hoglund, W.L.G., jones, S.M., Brown, J.L. & Aber, J.L. (2015). The evocative influence child academic and social-emotional adjustment on parent involvement in inner-city schools. Journal of Educational Psychology, 107(2), 517-532.

Kessler, R.C., Angermeyer, M., Anthony J.C., Graff, R., Demyttenaere, K., Gasquet, I. et.al. (2007). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of mental disorders in the World Health Organization’s World Mental Health Survey Initiative. World Psychiatry, 6, 168-176.

Korkut-Owen, F. & Owen, D. (2008). Okul Psikolojik Danışmanlarının Rol ve İşlevleri: yöneticiler ve Psikolojik Danışmanların Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(1), 207-221.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage

Liu, R.Y., Ramowski, S.K. & Nystrom, R.J. (2011). Health Service Integration in Oregon School Based Health Centers: Meeting the Mental Health Needs of Young People. Advances of School Mental Health Promotion, 3(2): 26-36.

McNeal, R.B. (2015). Parent involvement and student performance: the influence of the school context. Educational Research for Policy and Practice, 14(2), 153-167.

Mellin, E., Anderson-Butcher, D., & Bronstein, L.R. (2011). Strengthening interprofessional team collaboration: Potential roles for school mental health professionals. Advances in School Mental Health Promotion, 4(2), 51-61.

Mumm, A. M. & Bye, L. (2011). Certification of school social workers and curriculum content of programs offering training in school social work. Children & Schools, 33(1), 17-24.

Noel, L., Teasley, M., Tripodi, S., Canfield, J.P., Onifade, E. & Gandhi, P.(2011). A Cluster Analysis of School Social Work Practice Tasks, Perceived Effectiveness and Request for Mental Health Services. Advances of School Mental Health Promotion, 4(4), 47-55.

Özyürek, R. (2009). Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları ve öğrencilere sağlanan süpervizyon olanakları: Ulusal bir tarama çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(32): 54-63.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage

Roberts, R.E., Ramsey-Roberts, C. and Xing, Y. (2007). Rates of DSM-IV Psychiatric Disorders Among Adolescents in a Large Metropolitan Area. Journal of Psychiatric Disorders, 41(11): 959-967.

Rones, M. & Hoagwood, K. (2000). School-based mental health services: A research review. Clinical Child and Family Psychology Review, 3, 223-241.

Sağlık Bakanlığı (2011). “Sağlık Bakanlığı Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı”. [Online]:

http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/173168/h/ulusal-ruh-sagligi-eylemplani. pdf adresinden 25 Mart 2015 tarihinde indirilmiştir.

Stroul, B., & Friedman, R. M. (1986). A system of care for children and adolescents with severe emotional disturbances. Washington DC: Georgetown University Center for Child Development, National Technical Assistance Center for Children’s Mental Health.

Tuzgöl Dost, M. ve Keklik, İ. (2012). Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 389-407.

Türkiye İstatistik Kurumu. (2015). Eğitim İstatistikleri. [Online]: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1018 adresinden 27 Mart 2015 tarihinde indirilmiştir.

Uğur-Baysal, S., Özmen, B., Parman, T., Sahip, Y., Bulut, A. ve Gökçay, G. (2004). Mental Health Screening Project in Istanbul Turkey. Health Service Applications. Journal of School Health, 74, 341-343.

Weist, M. & Albus, K.E. (2004). Expanded school mental health. Behavior Modification, 28, 463–471.

Weist, M.D. (1997) Expanded school mental health services: a national movement in progress. In: T. Ollendick & R.J. Prinz (Eds.), Advances in Clinical Child Psychology, New York: Plenum Press.

Yeşilyaprak, B. (2006). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri (14. Baskı). Ankara: Nobel.

Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Yüksel-Şahin, F. (2008). Ortaöğretimdeki öğrenci görüşlerine göre psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 1-26.