Okul Öncesi Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitimin Sorunlarıyla İlgili Görüşleri: Ağrı İli Örneği

Fatma Ağgül Yalçın, Mehmet Yalçın
1.352

Öz


Bu çalışma öğretmenlerin okul öncesi eğitimin temel sorunlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tarama yönteminin kullanıldığı araştırmanın örneklemi Ağrı il merkezindeki okullarda görev yapan 82 okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 15 açık uçlu soru içeren yazılı görüş formuyla toplanan veriler betimsel analiz yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda öğretmenlerin sınıf büyüklüklerinin öğrenci sayısı ve etkinlikler için uygun olmadığını, okul öncesi eğitim kurumlarında bahçenin muhakkak olması gerektiğini, okul öncesi eğitim verilen sınıfların ilköğretimle aynı çatı altında olmaması gerektiği,  ailelerin çoğunlukla okul öncesi eğitimi destekledikleri, etkinliklere ara verilmeden devam edilmesinin çocuklar ve öğretmenler için uygun olmadığını, anne ve baba tutumlarının uygulamaları ve etkinlikleri olumsuz etkilediklerini düşündükleri belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin, istenmeyen davranışlarla baş etmede konuşma, oyun, drama gibi yöntemleri tercih ettikleri ve öğretilen davranışların pekişmesi içinde davranış listesini eve göndererek evde de tekrarını istedikleri tespit edilmiştir. Yine uyum problemi yaşayan çocukların uyumunu kolaylaştırmak için onlarında katılacakları, etkileşime girecekleri etkinlikler düzenleme, aile veya yardımcı olabilecek kişilerle iletişime geçmeyi tercih ettikleri, beslenme konusunda çocukların yemek seçmesi, ailelerin gönderilen listeye uymaması, sağlıksız beslenme istekleri gibi hususlarda sorun yaşadıkları, okul öncesi eğitim programının kazanım ve göstergeler açısından anlaşılır olmadığını düşündükleri, programın uygulanabilmesi için sınıf büyüklüklerinin ve materyal eksikliklerinin sorun olduğunu düşündükleri, programın değerler, din eğitimi gibi konularda yetersiz olduğunu ve öz bakım becerilerini kazandırmada yetersizlikler taşıdığını düşündükleri çalışmanın ulaşılan sonuçlarındandır. Ayrıca öğretmenlerin farklı yaş gruplarının bir arada olduğu sınıf ortamının uygulamalar için uygun olmadığını ve büyük çocukların aktif ve lider olma çabasının ve etkinlikleri daha çabuk yaparak küçük çocukların dikkatinin dağılmasına sebep olduğunu düşündükleri, kaynaştırma eğitimi gerektiren çocuğun bulunmasını durumunu ise sınıftaki çocukların önceden bilgilendirilerek, empati kurmaları için yönlendirildikleri, hikaye, oyun, drama gibi yöntemlerle gelecek çocuğun durumunun anlaşılmasının sağlama yoluna gittikleri elde edilen sonuçlar arasında yer almaktadır.
Referanslar


Ada, Ş., Küçükali, R., Akan, D. ve Dal, M. (2014). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim Sorunları. MiddleEastern&AfricanJournal of EducationalResearch, 12, 32-49.

Akbaba Altun, S. (2009). An İnvestigation Of Teachers’, Parents’, AndStudents’ Opinions On ElementaryStudents’ AcademicFailure. ElementaryEducation Online, 8(2), 567-586.

Akman, B., Baydemir, G. ve Akyol, T. (2011). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıfta Karşılaştıkları Sorun Davranışlara İlişkin Düşünceleri. e-Journal of New World Sciences Academy, 6( 2), 1715-1731.

Alisinanoğlu, F. ve Kesicioğlu, O.S. (2010). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Davranış Sorunlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Giresun İli Örneği). Kuramsal Eğitim Bilim, 3 (1), 93-110.

Altay, S., İra, N., Bozcan, E. Ü. ve Yenal, H. (2011). Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Millî Eğitim Şuralarında Okul Öncesi Eğitimi ve Bugünkü Durumu. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 660-672.

Arı, R. ve Deniz, E. (2008). Sınıf Yönetimi. Ankara: Maya Akademi.

Arslan, R. ve Pekşen Akça, R. (2012). Çocukların Eğitiminde Rol Model Oluşturacak Olan Eğitimci ve Usta Öğretici Adaylarının Beslenme Alışkanlıkları. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(8), 101-119.

Aslanargun, E. ve Tapan, F. (2012). Okul Öncesi Eğitim Ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 219,238.

Ataman, A. (2003). Sınıfta İletişimde Karşılaşılan Davranış Problemleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(3), 251–262.

Başaran, S., Gökmen, B. ve Akdağ, B. (2014). Okul Öncesi Öğrencilerinin Okula Uyum Sürecinde Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 197-223.

Bay, D.N. ve Şimşek Çetin, Ö. (2014). Anasınıfından İlkokula Geçişte Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. The Journal of Academic Social Science Studies, 30, 163-190.

Birkan, B. (2002). Çocuklarda Davranış Sorunları ve Başa Çıkma Yolları. Çoluk Çocuk Aylık Anne-Baba-Eğitimci Dergisi, 17, 17.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, E.Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi (17.baskı),Ankara.

Carnes, G. & Albrecht, N. (2007). Academic and Social-Emotional Effects of Full-Day Kindergarten. Emporia State Research Studies, 43(2), 64-72.

Cerit, Y., Akgün, N., Yıldız, K. ve Soysal, M.R. (2014). Yeni Eğitim Sisteminin (4+4+4) Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Bolu İl Örneği). Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 59-82.

Cömert, D. ve Güleç, H. (2004). Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Aile Katılımının Önemi: Öğretmen-Aile-Çocuk Ve Kurum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1),131-145.

Cüceoğlu, D. (1991). İnsan ve Davranışı. (1. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Çakır, S. A. (2013). Sınıf Mevcudunun 2005 Öğretim Programlarının Başarısına Etkisi. TheJournal of AcademicSocialScienceStudies, 6 (2), 313-328.

Çetinkaya, B. (2010). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim ve Sorunlar (Bahçelievler İlçesi Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Eğitim Yönetim Denetimi Bilim Dalı. İstanbul.

Çınar, S. (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerin Fen Ve Doğa Konularının Öğretiminde Kullandıkları Etkinliklerin Belirlenmesi. Journal of Research in Education and Teaching, 2(1), 364-371.

Çınar, O. Temel, A., Beden, N. ve Göçgen, S. (2004). Kalabalık Sınıfların Öğretmen ve Öğrenciye Etkisi. XIII. Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, 6-9 Temmuz 2004, Malatya. http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/455.pdf (Erişim Tarihi 13.01.2016).

Demiriz, S. ve Dinçer, Ç. (2000). Okulöncesi Dönem Çocuklarının Öz Bakım Becerilerinin Annelerinin Çalışıp Çalışmama Durumlarına Göre İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 58-65.

Erkuş, S. (2012). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programındaki Değerler Eğitimine ilişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Diyarbakır.

Erkuş, S. ve Yazar, T. (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programındaki Değerler Eğitimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 196-211.

Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E. (2006). How to do Design andEvaluateResearch in Education (6. Baskı). New York: McGraw-Hill International Edition.

Güleç, S. ve Alkış, S. (2003). Öğretmenlerin Sınıf Ortamında Kullandıkları Davranış Değiştirme Stratejileri. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-15 Ekim, Antalya.

Güler, D. & Bıkmaz, F. (2002), ”Anasınıflarında Fen Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri”, Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları 1(2), 249-267.

Günalp, A. (2007). Farklı Anne Baba Tutumlarının Okul Öncesi Eğitim Çağındaki Çocukların Özgüven Duygusunun Gelişimine Etkisi (Aksaray İli Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya.

Güven, E.D. ve Cevher, F.N. (2005). “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”. http://egitimdergi.pamukkale.edu.tr (Erişim: 17.11.2008)

I.N.T.O.(1995). Issues and Concerns, Early Childhood Education. Ann Into Publication, Irish National Teachers’ Organization, Comman Muinteoiri Eireann.

İpek, C. (2011). Velilerin Okul Tutumu ve Eğitime Katılım Düzeyleri ile Aileye Bağlı Bazı Faktörlerin İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavları (SBS) Üzerindeki Etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(2), 69-79.

İrcal Sümbül, E. (2009). 4-6 Yaş Arasındaki Öğrencilerin Okul Dönemindeki Yetersiz Ve Dengesiz Beslenme Alışkanlıklarının Saptanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalı. Konya.

Kalemci, F., (1998). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Çevre Düzenlemesi ve Çalışan Eğitimci Personelin Nitelikleri Yönünden İncelenmesi, Ankara, s.13.

Kandır, A.(2001). Çocuk Gelişiminde Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yeri ve Önemi. Milli Eğitim Dergisi, 151.

Karaküçük, S.A. (2008). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Fiziksel/Mekansal Koşulların İncelenmesi: Sivas İli Örneği. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32(2), 307-320.

Karaer, H ve Kösterelioğlu, M. (2005). Amasya ve Sinop İllerinde Çalışan Okulöncesi Öğretmenlerin Fen Kavramlarının Öğretilmesinde Kullandıkları Yöntemlerin Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 447-454.

Karamustafaoğlu, S. ve Kandaz, U. (2006). Okul Öncesi Eğitimde Fen Etkinliklerinde Kullanılan Öğretim Yöntemleri ve Karşılaşılan Güçlükler. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 65-81.

Kerem, E.A. ve Cömert, D. (2005). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Sorunları ve Çözüm Önerileri. Eurasian Journal of Educational Research, 21, 155 – 172.

Koçyiğit, S. (2015). Ana Sınıflarında Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen-Rehber Öğretmen ve Ebeveyn Görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(1), 391-415.

Kök, M., Küçükoglu, A., Tuğluk, M.N. ve Koçyiğit, S. (2007) Okul Öncesi Eğitiminin Sorunlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Erzurum İli Örneği). Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 160-171.

Kök, M., Tuğluk, M.N. ve Bay, E. (2005). Okul Öncesi Eğitimin Öğrencilerin Gelişim Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 294-303.

Kubanç, Y. (2014).Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Fiziki Durumunun İncelenmesi. The Journal of International Social Research, 7 (31), 675-688.

Kutluay Merdol, T. (2008). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Beslenmesi. Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Klasmat Matbaacılık, Ankara.

MEB. (2012). Okul Öncesi Eğitim Programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara.

OECD (2009). Bir Bakışta Eğitim Göstergeleri. Paris:OECD internet Kitapevi. http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/43638890.pdf (erişim 13.01.2016).

Oğuz, Ş. ve Önay Derin, D. (2013). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Etmekte Olan 60-72 Aylık Çocukların Beslenme Alışkanlıkları: Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Tübav Bilim Dergisi, 6(1), 1-10.

Okutan, N.Ş. (2012). Karma ve İzole Yaş Gruplarında Verilen Okul Öncesi Eğitiminin 4-6 Yaş Grubu Çocuklarının Gelişim Özellikleri ve Yaratıcılık Performanslarına Etkisinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dalı, Konya.

Öğülmüş, S. ve Özdemir, S. (2013). Sınıf ve Okul Büyüklüğünün Öğrenciler Üzerindeki Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(2).

Öğülmüş, S. ve Özdemir, S. (1995). Sınıf ve Okul Büyüklüğünün Öğrenciler Üzerindeki Etkisi. Eğitim Yönetimi, 2, 261-271.

Özay Köse, E. (2014). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine Yönelik Öğrenci Ve Öğretmen-Öğretim Elemanı Tutumları (Erzurum Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1-17.

Özbek, S. (2009). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine İlişkin Görüşleri Ve Uygulamalarının İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı.

Özbey, S. (2010). Okul Öncesi Çocuklarda Uyum ve Davranış Problemleriyle Başa Çıkmada Ailenin Rolü. Aile ve Toplum, 11(6), 8-18.

Özkan, B. ve Girgin, F. (2014). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görsel Sanat Etkinliği Uygulamalarını Değerlendirmesi. Electronic Journal of Vocational Colleges, December, 79-85.

Özsırkıntı, D. Akay, C. ve Yılmaz Bolat, E. (2014). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programı Hakkındaki Görüşleri (Adana İli Örneği). Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 15(1), 313-331.

Özyürek, A., Begde, Z. ve Özkan, İ (2013). Okul Öncesi Dönem Çocukların Beslenmesi Konusunda Ebeveyn Görüşlerinin Belirlenmesi. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 2(4), 130-144.

Poyraz, H. (2003). Okul Öncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri, Ankara, Anı Yayıncılık.

Resmi Gazete, (2015). Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

RochaLopes, D., Van Putten, C. M. & Moormann, P. P. (2015). Theİmpact of ParentalStyleson The Development of Psychological Complaints. Europe’s Journal of Psychology, 11 (1), 155-168.

Sadık, F. (2004). Okul Öncesi Sınıflarda Gözlenen Problem Davranışlar ve Bu Davranışlarla Baş Etmede Öğretmenlerin Kullandıkları Yöntemler. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13.

Sak, R., Şahin Sak, İ.T., Atli, S. ve Şahin, B.Ş. (2015). Okul Öncesi Dönem: Anne Baba Tutumları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 972-991.

Santoro, E. A., (2011). Full-DayKındergarten: A Case Study On ThePerceptıons Of DıstrıctLeadersInFourSuburbanPennsylvanıa School Dıstrıcts. TempleUniversity.

Seçer, Z. Çeliköz, N. ve Kayılı, G.(2010). Okul Öncesi Öğretmenliği Okul Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,7(1), 128-152.

Sığırtmaç Dikici, A., Hoş, G. ve Abbak, B.S. (2011). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitiminde Yaşanan Sorunlara Yönelik Kullandıkları Çözüm Yolları ve Önerileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 12(4), 205-223.

Şahin, İ.T., Sak, R. ve Tuncer, N. (2013). Okul Öncesi ve Birinci Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretime Hazırlık Sürecine İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1691-1713.

Taşdere, A. (2014). Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. TurkishStudies - International PeriodicalForTheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic, 9(2), 1477-1497.

Tuş, Ö. ve Çifci Tekinarslan, İ. (2013). Okul Öncesi Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden Özel Gereksinimli Çocukların Karşılaştıkları Güçlüklerin Annelerin Görüşlerine Göre Belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35, 151-165.

Tuzgöl, M. (1998). Ana-Baba Tutumları Farklı Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ural, O ve Ramazan, O. (2007). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Dünü ve Bugünü. Ed: Prof. Dr. Servet Özdemir, Prof. Dr. Hasan Bacanlı, Murat Sözer. Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Sistemi Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türk Eğitim Derneği, Ankara.

Uysal, H., Akbaba Altun, S. ve Akgün, E. (2010). Okulöncesi Öğretmenlerinin Çocukların İstenmeyen Davranışları Karşısında Uyguladıkları Stratejiler. İlköğretim Online, 9(3), 971-979.

Ültay, N. ve Ültay, E. (2015). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bazı Fen Kavramları Hakkındaki Kavramsal Bilgilerinin Kesitsel Olarak İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), 1046-1051.

Wang, H. (2014). The Relationship Between Parenting Styles and Academic and Behavioral Adjustment Among Urban Chinese Adolescents. Chinese Sociological Review, 46 (4), 19-40.

Yaman, E. (2010). Kalabalık Sınıfların Etkileri: Öğrenciler Ne Düşünüyor?. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 403-414.

Yavuzer, H. (1995a). Yaygın Anne-Baba Tutumları. Ana-BabaOkulu (5.baskı). Remzi Kitabevi, İstanbul.

Yavuzer, H. (1995a). Ana-Baba ve Çocuk (8. baskı). Remzi Kitabevi, İstanbul

Yıldız, S. ve Akbaba, A. (2013). Okul Öncesi Eğitiminin Zorunlu Eğitim Kapsamına Alınmasına İlişkin Alanda Görevli Öğretmen Ve Yönetici Görüşleri. TurkishStudies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 8(13), 1743-1773.

Yıldırım, M. C. ve Dönmez, B. (2008). Okul-Aile İşbirliğine İlişkin Bir Araştırma: İstiklal İlköğretim Okulu Örneği.Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.esosder.org), 7(23), 98-115.

Zembat, R.(2005). Okul Öncesi Eğitimde Nitelik. Güncel Konular. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, S.27.

Zurawsky, C. (2003). Class Size: ResearchPoints.AmericanEducationalResearchAssociation, Washington: DC.