Erken Çocukluk Eğitiminde Alan Tasarımı ve Kullanımı: Kültürler arası Karşılaştırma

Mine Göl-Güven
1.484 216

Öz


Araştırmanın amacı farklı sınıf ortamlarının gözlemlenmesi ve sınıfların yapısal tasarımının ve öğretmenlerin çevre düzenlemelerinin sınıf ortamına olası etkilerinin incelenmesidir. Bu amaçla, çalışmada Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Türkiye’de üniversitelere bağlı iki laboratuvar okulu incelenmiştir. Sınıf iç ve dış ortamlarının fotoğrafları çekilerek sınıf tasarımının öğretmen ve çocuklar için içerebileceği mesajlar araştırılmıştır. Bu yöndeki öğretmen uygulamaları gözlem notları tutularak değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulguları 5 başlıkta sunulmaktadır: Sınıf eşyalarının düzenlenmesi, sınıf yönetimine yönelik görseller, akademik becerilere yönelik görseller, çocukların ürünlerinin sergilenmesi ve aile ile iletişim. Çalışmanın sonucunda, iki laboratuvar anaokulu sınıfında da ortak özellik olarak sınıf mobilyalarının çocuk boyutlarına uygun olarak seçilmiş olduğu tespit edilmiştir. Sınıf içindeki ilgi ve öğrenme alanları ortak özelliklere sahipken, ABD’deki laboratuvar okulunun fen ve doğa ve kum ve su alanlarının kullanımını günlük akışta yer verecek şekilde düzenlemelere gidildiği gözlemlenmiştir. Ayrıca hayalgücüne dayalı olan oyunları teşvik etmek için tema bazlı değişikliklere yer verilirken, Türkiye’deki labaratuvar okulunda bu alanın daha çok evcilik teması olarak sabit kaldığı görülmüştür. ABD’deki okulda duvarlarda sınıf ve davranış yönetimi ile ilgili görsellere yer verilirken, Türkiye’deki okulda akademik içerikli görsellere ve çocuk ürünlerine yer verildiği gözlemlenmiştir. ABD’deki okulda koridor ve girişlerde ailelerle etkileşimi etkin kılabilmek adına bir takım görsellerle düzenlemeler yapılırken, Türkiye’deki durumun  daha çok tek yönlü bilgi akışı şeklinde tasarlandığı görülmüştür. Bu çalışmanın erken çocukluk eğitiminde kültürlerarası karşılaştırmalar yapmaya imkan vermesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca sınıf tasarımının ve düzenlenmesinin öğretmen ve çocukların davranışlarının yönetilmesi üzerindeki rolünün irdelenmesi uygulama alanına fayda sağlayacaktır. Böylece öğretmenlerin, eleştirel bir bakış açısıyla kendileri ve öğrencileri için en uygun ve etkin sınıf ortamı düzenlemisini yapmaları umulmaktadır.


Tam metin:

PDF


Referanslar


KAYNAKÇA

Arslan Karaküçük, S. (2008). Okul öncesi eğitim kurumlarında fiziksel/mekansal koşulların incelenmesi: Sivas ili örneği. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 32(2), 307-320.

Bredekamp, V. S. & Copple, C. (1997). Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood Programs. Washington, DC: NAEYC.

Corsaro, W. A. (1997). The sociology of childhood. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.

Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage.

Cryer, D., Tietze, W., Burchinal, M., Leal, T., & Palacios, J. (1999). Predicting process quality from structural quality in preschool programs: a cross-country comparison. Early Childhood Research Quarterly, 14(3), 339–361.

Dahlberg, G. Moss, P. & Pence, A. (1999). Beyond quality in early childhood education and care: Postmpdern perspective. Philedelphia, PA: Routledge.

Durmuşoğlu, M.C. (2008). An examination on the opinions of preschool teachers about the preschool learning settings in their schools. Eğitim Araştırmaları Eurasian Journal of Educational Research, 32, 39-54.

Erdiller, Z. B. & McMullen, M. B. (2003). Turkish teachers’ beliefs about developmentally appropriate practices in early childhood education. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 84-93.

Fenech, M. (2011). An Analysis of the Conceptualisation of ‘Quality’ in Early Childhood Education and Care Empirical Research: promoting ‘blind spots’ as foci for future research. Contemporary Issues in Early Childhood, 12(2), 102-117.

Gol-Guven, M. (2009). Evaluation of the quality of early childhood classrooms in Turkey. Early Child Development and Care, 179 (4), 437-451.

Harms, T. & Clifford, R. M. (1980). Early Childhood Environment Rating Scale, New York, NY: Teachers College Press.

Howes, C., Phillips, D., & Whitebook, M. (1992). Thresholds of quality: Implications for the social development of children in center-based child care. Child Development, 63, 449–460.

Kritchevsky, S. & Prescott, E. (1969). Physical Space: Planning Environments for Young Children. Washington, DC: NAEYC.

Mashburn, A. J., Pianta, R. C., Hamre, B. K., Downer, J. T., Barbarin, O. A., Bryant, D., Burchinal, M., Early, D. M., & Howes, C. (2008). Measures of Classroom Quality in Prekindergarten and Children’s Development of Academic, Language, and Social Skills. Child Development, 79(3), 732 – 749.

Özkubat, S. (2013). Okul Öncesi Kurumlarında Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi ve Donanım. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 58-66.

Phillipsen L. C., Burchinal, M. R., Howes, C., & Cryer, D. (1997). The prediction of process quality from structural features of child care. Early Childhood Research Quarterly, 12(3), 281-303.

Pianta, R. C., La Paro, K. M., & Hamre, B. K. (2008). Classroom assessment scoring system (CLASS) manual, pre-K. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing.

Pinar, M. ve Gol-Guven, M. (2012). Barış Kültürünün Eğitim Ekolojisindeki Yeri. I. Özdemir (Ed.). Barış Kültürü ve Eğitimi Çalıştayı (ss. 63-84). 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları. Türkiye.

Sheridan, S. (2007). Dimensions of pedagogical quality in preschool. International Journal of Early Years Education, 15(2), 197–217. DOI: 10.1080/09669760701289151.

Varol, F. (2013). What they believe and what they do, European Early Childhood Education Research Journal, 21(4), 541-552. DOI: 10.1080/1350293X.2012.677309.

Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.