Sınıf Öğretmenlerinin Erken Cebire Yönelik Düşüncelerinin Belirlenmesi

Sedat Turgut, Özlem Doğan Temur
1.468 374

Öz


Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin erken cebire yönelik düşüncelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, bir gruba ait belirli özelliklerin saptanması amaçlandığından tarama modeli benimsenmiştir. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Erken Cebir Farkındalık Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada ölçeğin geliştirilme aşaması (217 sınıf öğretmeni) ve geliştirilen ölçeğin uygulanma aşaması (240 sınıf öğretmeni) olmak üzere iki farklı çalışma grubu bulunmaktadır. Ölçeğin uygulanması sonucu elde edilen sayısal verilerin analizinde SPSS programından faydalanılmıştır. Bu kapsamda iki grubun ortalamalarının karşılaştırılmasında nonparametrik testlerden Mann-Whitney U testi ve ikiden fazla grubun ortalamalarının karşılaştırılmasında Kruskal-Wallis H testi uygulanmıştır.  Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır.  Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin erken cebire yönelik bilgilerinin sınırlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla sınıf öğretmenlerine yönelik erken cebir kapsamında yapılacak eğitim programlarının öğretmenlerde erken cebir düşüncesinin gelişimine katkı sağlayacağı söylenebilir.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Akkan, Y. (2009). İlköğretim öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş süreçlerinin incelenmesi (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı.

Bal, A. P. (2008). Yeni ilköğretim matematik öğretim programının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 53-68.

Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special. Journal of Teacher Education, 59(5), 389-407.

Blanton, M. L., & Kaput, J. J. (2003). Developing elementary teachers’ “algebra eyes and ears”. Teaching Children Mathematics, 10(2), 70-77.

Blanton, M. L., & Kaput, J. J. (2004). Elementary grades students’ capacity for functional thinking. Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 2, 135-142).

Blanton, M. L., & Kaput, J. J. (2005). Characterizing a classroom practice that promotes algebraic reasoning. Journal for Research in Mathematics Education, 36(5), 412-446.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-483.

Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Can, A. (2013). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.

Carraher, D. W., Schliemann, A. D., & Schwartz, J. L. (2008). Early algebra is not the same as algebra early. In J. J. Kaput, D. W. Carraher, & M. L. Blanton (Eds.), Algebra in the early grades (pp. 235-272). Newyork: Lawrence Erlbaum Associates, NCTM.

Cathcart, W. G., Pothier, Y. M., Vance, J. H., & Bezuk, N. S. (2006). Learning mathematics in elementary and middle schools. Columbus, OH: Pearson Prentice Hall.

Cemaloğlu, N. ve Erdemoğlu Şahin, D. (2007). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 465-484.

Coşkun, K., Metin, M., Birşiçi, S. ve Kaleli Yılmaz, G. (2010). Farklı mesleki deneyime sahip sınıf öğretmenlerinin mesleki yeterlilik ile ilgili algılamaları. International Conference on New Trends in Education and Their Implications (ICONTE), 11-13 Kasım, Antalya.

Demir, M. K. ve Kara, N. (2014). İlkokul birinci sınıf öğretmenlerinin tükenmişlik durumu. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(2), 424-440.

Falkner, K. P., Levi, L., & Carpenter, T. P. (1999). Children's understanding of equality: A foundation for algebra. Teaching Children Mathematics, 6(4), 232-236.

Herbert, K., & Brown, R. (1997). Patterns as tools for algebraic reasoning. Teaching Children Mathematics, 3, 340-344.

Hersovics, N., & Linchevski, L. (1994). A Cognative gap between arithmetic and algebra. Educational Studies in Mathematics, 27 (1), 59-78.

Jones, L. (1993). Algebra in the primary school. Education, 21 (2), 27-31.

Karakaya, İ. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. İçinde A. Tanrıöğen (Ed.) Bilimsel araştırma yöntemleri (s. 55-84). Ankara: Anı Yayıncılık.

Keleş, Ö., Haser, Ç. ve Koç, Y. (2012). Sınıf öğretmenlerinin ve ilköğretim matematik öğretmenlerinin yeni ilköğretim matematik dersi programı hakkındaki görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 715-736.

Kieran, C. (1991). A Procedural-structural perspective on algebra research. In F. Furinghetti (Ed.), Proceedings of the Fifteenth International Conference for the Psychology of Mathematics Education (pp. 245-253), Genoa, Italy.

Kieran, C. (1992). The learning and teaching of school algebra. In D. A. Grouws (Ed.). Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp. 390‐419). New York: Macmillan.

Kieran, C. (2007). Learning and teaching algebra at the middle school through college levels: Building meaning for symbols and their manipulation. In F. K. Lester (Ed.), Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, (pp. 707-762). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Kieran, C., & Chalouh, L. (1993). Prealgebra: The transition from arithmetic to algebra. In P. S. Wilson (Ed.), Research ideas for the classroom: Middle grades mathematics (pp. 119-139). New York: Macmillan.

Lee, L. (1996). An initiation into algebraic culture through generalization activities. In N. Bednarz, C. Kieran, & L. Lee (Eds.), Approaches to algebra: Perspectives for research and teaching (pp. 87-106). London: Kluwer Academic Publishers.

Linchevski, L. (1995). Algebra with numbers and arithmetic with letters: A definition of pre-algebra. The Journal of Mathematical Behaviour, 14, 113-120.

Macgregor, M., & Stacey, K. (1997). Students’ understanding of algebraic notation: 11-15, Educational Studies in Mathematics, 33, 1-19.

Mc Auliffe, S. (2013). The development of preservice teachers’ content knowledge for teaching early algebra (Doctoral dissertation). Cape Peninsula University of Technology, Cape Town.

Milli Eğitim Bakanlığı, (2009). İlköğretim matematik dersi 1-5. sınıflar öğretim programı. Ankara: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Milli Eğitim Bakanlığı, (2015). İlkokul matematik dersi (1, 2, 3 ve 4. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

National Assessment of Educational Progress. (2002). Mathematics framework for the 2003 national assessment of educational progress. Washington, DC: National Assessment Governing Board.

National Council of Teachers of Mathematics. (1989). Principles and standards for school mathematics. Reston. VA: NCTM.

National Council of Teachers of Mathematics. (1998). Principles and standards for school mathematics: Discussion draft. Reston. VA: NCTM.

National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM.

Schoenfeld, A. H., & Arcavi, A. (1988). On the meaning of variable. Mathematics Teacher, 81 (6), 420-427.

Sfard, A. (1991). On the dual nature of mathematical conceptions: Reflections on processes and objects as different sides of the same coin. Educational Studies in Mathematics, 22(1), 1-36.

Sfard, A. (1995). The development of algebra: Confront historical and psychological perspectives. Journal of Mathematical Behavior, 14, 15‐39.

Sfard, A. & Linchevski, L. (1994). The gains and pitfalls of reification-The case of algebra. Educational Studies in Mathematics, 26, 191-228.

Smith, E. (2003). Stasis and change: Integrating pattern, functions, and algebra throughout the K-12 curriculum. In J. Kilpatrick, W. G.Martin & D.Schifter (Eds.), A research companion to principles and standards for school mathematics (pp. 136-150). Reston, VA: NCTM.

Stacey, K. (1997). The transition from arithmetic thinking to algebraic thinking, Sfard, A. & Linchevski, L. (1994). The gains and pitfalls of reification-The case of algebra. Educational Studies in Mathematics, 26, 191-228.www.mathhouse.org/.../IMECstaceyALGEBRA... (Erişim Tarihi: 29 Ocak 2015).

Sutherland, R., & Rojano, T. (1993). A Spreadsheet approach to solving algebra problems. Journal of Mathematical Behaviour, 12 (4), 351‐383.

Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Usiskin, Z. (1997). Doing algebra in grades K-4. In B. Moses (Ed.), Algebratic thinking, grades K-12 (pp. 5-7). Reston, VA: NCTM.

Usiskin, Z. (1999). Why is algebra important to learn. In B. Moses (Ed.), Algebraic thinking, grades 9-12 (pp. 22-30). Reston, VA: NCTM.

URL- 1:

http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/math18curr.pdf adresinden 15 Şubat 2014 tarihinde alınmıştır.

URL-2:

http://www.oph.fi/download/47672_core_curricula_basic_education_3.pdf adresinden 15 Şubat 2014 tarihinde alınmıştır.

URL-3:

https://www.moe.gov.sg/docs/defaultsource/document/education/syllabuses/sciences/files/mathematics-syllabus-(primary-1-to-4).pdf adresinden 15 Şubat 2014 tarihinde alınmıştır.

Van Amerom, B. (2002). Reinvention of early algebra: Developmental research on the transition from arithmetic to algebra (Doctoral dissertation). University of Utrecht, The Netherlands.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Zazkis, R., & Liljedahl, P. (2002). Generalization of patterns: The tension between algebraic thinking and algebraic notation. Educational Studies in Mathematics, 49, 379-402.