2011-LYS Coğrafya Sorularının Madde Güçlüğü ve Kavram Yanılgısı Yönünden Analizi

Caner Aladağ
2.050 635

Öz


ÖZET

Bu çalışma, 2011 yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYM) Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) sorulan coğrafya sorularını içerik ve güçlük seviyeleri yönünden değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada hazır materyal test olarak, ÖSYM tarafından hazırlanıp 2011 yılında LYS-3 ve LYS-4 oturumlarında uygulanan coğrafya soruları kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, coğrafya öğretmeni adaylarıdır. Araştırmanın örneklemini ise Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 34 öğrenci oluşturmuştur. Sorular madde güçlüğü açısından analiz edilmiş ve öğrencilerin kavram yanılgıları tespit edilmiştir. Ayrıca soruların dağılışının ortaöğretim coğrafya dersi öğretim programı ile uygunluğu üzerinde durulmuştur. Araştırmanın neticesinde LYS coğrafya sorularını çözebilmek için öğrencilerin hangi bilgi ve becerilere sahip olması gerektiği ortaya konmaya çalışılmıştır. Türkiye’yi sembolize eden mekânsal değerler ve Türkiye’deki turizm faaliyetlerinin etkilerini analiz etme gibi bazı kazanımların sonuçları göstermiştir ki öğrenciler sonuç çıkarma ve yorumlama gibi üst düzey bilişsel sorularda zorlanmaktadır. Bu bağlamda, bu eksiklerin giderilebilmesi için bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Coğrafya eğitimi, Coğrafya dersi öğretim programı, Madde güçlüğü, Kavram yanılgısı, LYS coğrafya soruları.   


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.01994

Referanslar


KAYNAKÇA

Akengin, H., Kayalı, H. (2003). Üniversite dördüncü sınıf öğrencilerinin coğrafya bilgilerinin kalıcılığı üzerine bazı değişkenlerin etkileri, Marmara Coğrafya Dergisi, 8, 107-121.

Atılgan, H., Kan, A., & Doğan, N. (2009). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Anı.

Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması. ÖSYM Yayınları.

Bybee, R. W., & Sund, R. B. (1990). Piaget for educators.

Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.

Çepni, S., Özsevgeç, T., & Gökdere, M. (2003). Bilişsel gelişim ve formal operasyon dönem özelliklerine göre ÖSS fizik ve lise fizik sorularının incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 157(1), 30-39.

Demirel, Ö. (2008, Nisan). Yapılandırmacı eğitim. Eğitim ve öğretimde çağdaş yaklaşımlar sempozyumunda sunulmuş bildiri. Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Ankara.

Doğanay, H. (1989). Coğrafya ve liselerimizde coğrafya öğretim programları, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 1(1), 7-24.

Doymuş, K., Bayrakçeken, S (2002). 2001- ÖSS kimya sorularının düzey ve içerik yönünden değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 224-232.

Kılıç, S., Baştürk, K., & Türkmen, L. (2005). 2003-ÖSS biyoloji sorularının madde güçlüğü ve kavram yanılgısı yönünden değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı: 19, 1-11.

Kılınç, Y., Akengin, Ş. (2013). 2005-2012 yılları arasında üniversiteye giriş sınavlarında yer alan coğrafya sorularının coğrafya dersi öğretim programı ve kazanımlarına göre dağılımının incelenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 28, 444-465.

Kızılçaoğlu, A. (2004). ÖSYM sınavlarında (1981-2002) sorulan coğrafya sorularının değerlendirilmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 7(11), 77-95.

Koç, H., Çiftçi, T., & Sönmez, Ö. F. (2013). ÖSS, YGS ve LYS sınavlarındaki coğrafya sorularının Bloom taksonomisi bilişsel alan düzeyi açısından analizi. Karadeniz Araştırmaları, (36), 257-275.

Koçak, M. (2012). Türk ve Alman eğitim sistemlerinde yükseköğretime geçiş süreci. Journal of Language and Linguistic Studies, 8(1), 148-167.

Köse, M. R. (1999). Üniversitye giriş ve liselerimiz. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(15), 51-60.

Kurt, H. (2001). Özel dershanelerde coğrafya eğitimi. Marmara Coğrafya Dergisi, 2 (3), 101-112.

Millî Eğitim Temel Kanunu (1739). T.C. Resmi Gazete, 14574, 24/6/1973.

Morgil, F. İ., Yılmaz, F., Seçken, N., Yılmaz, A., & Yücel, S. (1995). ÖSYM ve 1974-1994 yıllarında sorulan kimya sorularının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(11). 15-19.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (6114). T.C. Resmi Gazete, 27863, 3/3/2011.

Özçelik, D. A. (1989). Test hazırlama kılavuzu. Ankara: ÖSYM.

Özçelik, D. A. (1998). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: ÖSYM.

Özel, A. (2002). Üniversite sınavlarındaki coğrafya sorularının dağılımı ile liselerdeki coğrafya programının ders saat sayılarının ve ağırlıklarının karşılaştırılması. Marmara Coğrafya Dergisi, 5, 55-67.

Perkins, D. (1999). The many faces of constructivism. Educational leadership, 57(3), 6-11.

Scott, P. (2002). Küreselleşme ve üniversite: 21. yüzyılın önündeki meydan okumalar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(1), 191-208.

Şahin, C., Ceylan, M. A. (2001). Üniversite sınavlarındaki coğrafya sorularına ortaöğretim coğrafya müfredatı açısından bir yaklaşım, Türk Coğrafya Dergisi, 36, 203-213.

Tan, Ş. ve Erdoğan, A. (2004). Eğitimi plânlama ve değerlendirme, Ankara: Pegem A.

Taşlı, İ. (2000). Günümüz coğrafya öğretiminde öğrenci aktivitelerinin bilgi üretimine dönüştürülmesinde olgular, kavramlar ve genellemelerin sistematik kullanımının sağlanması, Millî Eğitim Dergisi, 145.

Tuna, F. (2013). Coğrafya ve coğrafya öğretmenliği lisans öğrencilerinin bölümleri ile ilgili değerlendirmeleri ve mesleki hazırlıkları. Marmara Coğrafya Dergisi, 27, 610-629.

Üniversiteler Kanunu (1750). T.C. Resmi Gazete, 14587, 7/7/1973.

Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim Ve Bilim, cilt 23, sayı 112, 7-17.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yükseköğretim Kanunu (2547). T.C. Resmi Gazete, 17506, 6/11/1981.