Okuma Performası Düşük Olan ve Olmayan İlkokul Öğrencilerinin Okuma Akıcılıkları

Şaziye Seçkin Yılmaz, Berrin Baydık
2.113 333

Öz


ÖZ. Bu çalışmada, okuma performansı düşük olan ve olmayan üçüncü sınıf öğrencilerinin okuma akıcılığı becerilerinin (okuma doğrulukları, okuma hatalarının sıklığı ve okumalarının prozodi özellikleri) karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada nedensel betimsel karşılaştırmalı araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmaya Ankara ilindeki ilkokullardan okuma performansı düşük olan 26 ve okuma performansı düşük olmayan 26 üçüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Grupların belirlenmesinde öğrencilerin okuma hızındaki performansları dikkate alınmıştır. Bulgular, okuma performansı düşük olan grubun okuma doğruluklarının okuma performansı düşük olmayan öğrencilere göre daha düşük olduğunu göstermiştir. Ayrıca, okuma performansı düşük olan öğrenciler daha fazla sözcüğü yanlış okuma, sözcüğün bir kısmını tekrar etme, kendini düzeltme, harf-hece atlama, harf-hece ekleme, yerine harf koyma, sözcüğün bir bölümünü ters çevirme, harfi ters çevirme ve sözcüğün sonunu değiştirme hatası yapmıştır. Performansı düşük olan öğrencilerin okuma hataları akranlarınkinden fazla olmakla birlikte, hata modelleri akranlarınınkine çok benzemektedir. Grupların okuma doğruluklarına bakıldığında ise, okuma performansı düşük olmayan gruptaki öğrencilerin, biri hariç (öğretimsel) tümünün bağımsız okuma düzeyinde; okuma performansı düşük olan gruptaki öğrencilerin ise 9’unun öğretimsel, 17’sinin ise başarısız okuma düzeyinde olduğu görülmektedir. Okuma performansı düşük olan öğrenciler prozodinin tüm boyutlarında düşük performans göstermişlerdir.

Anahtar Kelimeler. Okuma performansı düşük olan öğrenciler, okuma akıcılığı, okuma hızı, okuma hataları, okuma prozodisi


Tam metin:

PDF


Referanslar


Aaron, P. G., Joshi, R. M., Ayotollah, M., Ellsberry, A., Henderson, J., & Lindsey, K. (1999). Decoding and sight-word naming: Are they independent components of word recognition skill? Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 11(2), 89-127.

Akyol, H. ve Temur, T. (2006). İlköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin okuma düzeyleri ve sesli okuma hataları. EKEV Akademi Dergisi, 10(29), 259-274.

Akyol, H. ve Yıldız, M. (2010, Mayıs). Okuma bozukluğu olan bir öğrencinin okuma ve yazma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir durum çalışması. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Elazığ.

Ardoin, S. P., Morena, L. S., Binder, K. S., & Foster,, T. E. (2013). Examining the impact of feedback and repeated readings on oral reading fluency: Let’s not forget prosody. School Psychology Quarterly, 28(4), 391-404.

Ayar, J. (2007). Using phonemic awareness strategies to increase fluency. Unpublished master thesis, University of California, Sacramento.

Backman, J., Bruck, M., Hebert, M., & Seidenberg, M. S. (1984). Acquisition and use of spelling-sound correspondences in reading. Journal of Experimental Child Psychology, 38, 114-133.

Baydık, B. (2002). Okuma güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin sözcük okuma becerilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Baydık, B. (2012). Okuma güçlükleri. S. Y. Doğru (Ed.). Öğrenme güçlükleri (s. 117-130) içinde. Ankara: Eğiten Kitap.

Baydık, B. ve Bahap Kudret, Z. (2012). Öğretmenlerin ses temelli cümle yönteminin etkilerine ve öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 1-22.

Baydık, B., Ergül, C. ve Bahap, Z. (2012). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma akıcılığı sorunları ve öğretmenlerinin bu sorunlara yönelik öğretim uygulamaları. İlköğretim Online, 11(3), 778-789.

Beech, J. R., & Awaida, M. (1992). Lexical and nonlexical routes: A comparison between normally achieving and poor readers. Journal of Learning Disabilities, 25(3), 196-206.

Begeny, J. C.,& Martens, B. K. (2006). Assisting low-performing readers with a group-based reading fluency intervention. School Psychology Review, 35, 91-107.

Begeny, J.C., Krouse, H.E., Ross, S.G., & Mitchell, R.C. (2009). Increasing elementary-aged students’ reading fluency with group-based interventions: A comparison of repeated reading, listening passage preview, and listening only strategies. Journal of Behavioral Education, 18, 211-228.

Begeny, J.C.,& Silber, J. M. (2006). An examination of group-based treatment packages for increasing elementary-aged students’ reading fluency. Psychology in the Schools, 43(2), 183-195.

Belet, D. ve Karadağ, R. (2008, Haziran). Ses temelli cümle yönteminin etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri. 3. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Adana.

Blevins, W. (2001). Building fluency: Lessons and strategies for reading success. New York: Scholastic.

Breznitz, Z. (1997). Enhancing the reading of dyslexic children by reading acceleration and auditory masking. Journal of Educational Psychology, 89(1), 103–113.

Bruck, M. (1988).The word recognition and spelling of dyslexic.Reading Research Quarterly, 23(1), 51-69.

Büyüköztürk, Ş. (2009).Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (10.baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Cain, K.,& Oakhill, J. V. (1999). Inference making ability and its relation to comprehension failure in young children. Reading & Writing: An Interdisciplinary Journal, 11, 489-503.

Cain, K., & Oakhill, J. (2006). Profiles of children with specific reading comprehension difficulties. British Journal of Educational Psychology, 76, 683-696.

Clay, M. (2010). An observation survey of early literacy achievement. NH: Heinemann.

Colarusso, R., & O’Rourke C. (2007). Special education for all teachers. Iowa: Kendal/Hunt Publishing Company. Concoran, C. A. (2005). A study of the effects of readers’ theater on second and third grade special education

students’ fluency growth. Reading Improvement 42(2), 105-111.

Cunningham, A. E., & Stanovich, K. E. (1997). Early reading acquisition and its relation to reading experience and ability 10 years later. Developmental Psychology, 33, 934-945.

Çaycı, B. ve Demir, M. K. (2006). Okuma ve anlama sorunu olan öğrenciler üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4), 437-456.

Dermitzaki, I., Andreou, G., & Parskeva, V. (2008). High and low reading comprehension achievers’ strategic behaviors and their relation to performance in a reading comprehension situation. Reading Psychology, 29, 471-492.

Dufva, M., Niemi, P., & Voaten, M. J. M., (2001). The role of phonological memory, word recognition, and comprehension skills in reading development: From preschool to grade 2. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 14, 91-117.

Ehri, L. C., & McCormick, S. (1998). Phases of word learning: Implications for instruction with delayed and

disabled readers. Reading & Writing Quarterly, 14(2), 135-164.

Ehri, L. C., & Wilce, L. S. (1983). Development of word identification speed in skilled and less skilled beginning readers. Journal of Educational Psychology, 75(1), 3-18.

Ehri, L. C. (2005). Learning to read words: Theory, findings, and issues. Scientific Studies of Reading, 9(2), 167-188.

Erden, G., Kurdoğlu, F., ve Uslu, R. (2002). İlköğretim okullarına devam eden Türk çocuklarının sınıf düzeylerine göre okuma hızı ve yazım hataları normlarının geliştirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 13(1), 5-13.

Ergül, C. (2012). Okumada güçlük yaşayan öğrencilerin okuma performanslarının öğrenme güçlüğü riski açısından değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 2033-2057.

Erkul, Ö. ve Erdoğan, T. (2009). The problems and suggestions encountered during the implementation of the sound based sentence method. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 2294-2300.

Francis, D. J., Shaywitz, S. E., Stuebing, K. K., Shaywitz, B. A., & Fletcher, J. M. (1996). Developmental lag versus deficit models of reading disability: A longitudinal, individual growth curves. Journal of Educational Psychology, 88, 3-17.

Frith, U. (1985). Beneath the surface of developmental dyslexia. In K. E. Patterson, J. C. Marshall, & M. Coltheart (Eds.). Surface dyslexia: Neuropsychological and cognitive studies of phonological reading (pp. 301-330). London: Lawrence Erlbaum Associates.

Frith, U. (1986). A developmental framework for developmental dyslexia. Annals of Dyslexia: An Interdisciplinary Journal of The Orton Dyslexia Society, 36, 69-81.

Fuchs, L. S., Fuchs, D., Hosp, M., & Jenkins, J. R. (2001). Oral reading fluency as an indicator of reading competence: A theoretical, empirical, and historical analysis. Scientific Studies of Reading, 5, 239-256.

Fuchs, L.S., Fuchs, D., & Maxwell, L. (1988). The validity of informal measures of reading comprehension. Remedial and Special Education, 9, 20-28.

Gibson, L., Cartledge, G., & Keyes, S. E. (2011). A preliminary investigation of supplemental computer-assisted reading instruction on the oral reading fluency and comprehension of first-grade African American urban students. Journal of Behavioral Education, 20(4),260-282.

Gottardo, A., Chiappe, P., Siegel, L. S., & Stanovich, K. E. (1999). Patterns of word and nonword processing in skilled and less-skilled readers. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 11, 465-487.

Gökçe-Sarıpınar, E. ve Erden, G. (2010).Okuma güçlüğünde akademik beceri ve duyusal-motor işlevleri değerlendirme testlerinin kullanılabilirliği.Türk Psikoloji Dergisi, 25(65), 56-66.

Gün, A. (2006). Öğretmenlerin ses temelli cümle yöntemine ilişkin algıları ve görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Hudson, R. F., Lane, H. B., & Pullen, P. C. (2005). Reading fluency assessment and instruction: What, why, and how? The Reading Teacher, 58(8), 702-714.

Jenkins, J.R., Fuchs, Lynn S., Broek, P.,Espin, C., & Deno, S. L. (2003). Accuracy and fluency in list and context reading of skilled and rd groups: Absolute and relative performance levels. Learning Disabilities Research & Practice, 18(4), 237-245.

Jorm, A. F. Share, D. L. Maclean, R., & Matthews, R. G. (1984). Phonological recoding skills and learning to read: A longitudinal study. Applied Psycholinguistics, 5, 201-207.

Juel, C. (1988). Learning to read and write: A longitudinal study of 54 children from first through fourth grades. Journal of Educational Psychology, 80, 437–447.

Klubnik, C., & Ardoin, S.P. (2010). Examining immediate and maintenance effects of a reading intervention package on generalization materials: individual verses group implementation. Journal of Behavioral Education, 19, 7-29.

Kochnower, J., Richardson, E., & Benedetto, B. (1983). A comparison of the phonic decoding ability of normal and learning disabled children.Journal of Learning Disabilities,16, 348–351.

Kostewicz, D. E. (2008). Repeated readings and science: Fluency with expository passages. Unpublished doctoral thesis. The Pennsylvania State University, University Park.

Kuhn, M. (2004). Helping students become accurate, expressive readers: Fluency instruction for small groups. The Reading Teacher, 58(4), 338-344.

Kuhn, M. R., Schwanenflugel, P. J., & Meisinger, E. B. (2010). Aligning theory and assessment of reading fluency: Automaticity, prosody, and definitions of fluency. Reading Research Quarterly, 45(2), 230-251.

LaBerge, D.,& Samuels, J. (1974). Towards a theory of automatic information processing in reading. Cognitive Psychology, 6, 293-323.

Lane, H. B., Hudson, R. F., Leite, W. L., Kosanovich, M. L., Strout, M. T., Fenty, N. S., & Wright, T. L. (2009). Teacher knowledge about reading fluency and indicators of students’fluency growth in reading first schools. Reading & Writing Quarterly, 25, 57-86.

LaRocco, A. J. (2008). An investigation of the repeated reading intervention for improving reading fluency. Unpublished doctoral thesis, The University of Iowa, Iowa City.

Lerner, J. (2003). Learning disabilities: Theories, diagnosis, and teaching strategies. Boston, USA: Houghton Mifflin.

Lo, Y., Cooke, N. L., & Starling, A. L. P. (2011). Using a repeated reading program to ımprove generalization of oral reading fluency. Education and Treatment of Children, 34(1), 115-140.

Marr, M., Algozzine B., Nicholson K., & Dugan K. (2011). Building oral fluency with peer coaching. Remedial and Special Education 32(3), 256-264.

Mastropieri, M. A.,& Scruggs, T. E. (2000). The inclusive classroom. New Jersey: Prentice Hall.

Meisinger, E. B., Bloom, J., & Hynd, G. W. (2010). Reading fluency: Implications for the assessment of children with reading disabilities. Annals of Dyslexia, 60, 1-17.

Mercer, C., Campbell, K., Miller, M. D., Mercer, K., & Lane, H. (2000). Effects of a reading fluency intervention for middle schoolers with specific learning disabilities. Learning Disabilities Research & Practice, 15(4), 179-183.

Miller, J.,& Schwanenflugel, P.J. (2006). Prosody of syntactically complex sentences in the oral reading of young children. Journal of Educational Psychology, 98(4), 839–853.

Miller, J., & Schwanenflugel, P.J. (2008). A longitudinal study of the development of reading prosody as a dimension of oral reading fluency in early elementary school children. Reading Research Quarterly, 43(3), 336-354.

Mitchell, P. L. (2009). The effects of repeated reading strategies on fluency among first grade students. Unpublished doctoral thesis, Caldwell College, New Jersey.

Mokhtari, K., Hutchison, A. C., & Edwards, P. A. (2010). Organizing instruction for struggling readers in tutorial settings. The Reading Teacher, 64(4), 287-290.

Mostow, J., & M. Duong. Automated assessment of oral reading prosody. Proceedings of the 14th International Conference on Artificial Intelligence in Education (AIED2009), 189-196. 2009. Brighton, UK: IOS Pres.

Oakhill, J., & Cain, K. (2000). Children’s difficulties in text comprehension: Assessing causal issues. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 5(1), 51-59.

Orsolini, M.,& Fanari, R. (2009). Phonological and lexical reading in Italian children with dyslexia. Reading & Writing, 22, 933-954.

Osborn, J., Lehr, F., & Hiebert, E.H. (2003). A Focus on fluency. Honolulu: Pacific Resources for Education and Learning.

Rasinski, T. V. (2004a). Creating fluent readers. Educational Leadership, 61(6), 46-51.

Rasinski, T. V. (2004b). Assessing reading fluency. Honolulu: Pacific Resources for Education and Learning.

Rasinski, T., Homan, S., & Biggs, M. (2009). Teaching reading fluency to struggling readers: Method, materials, and evidence. Reading & Writing Quarterly, 25(2), 192-204.

Reutzel, D. R. (2009). Reading fluency what every SLP and teacher should know. The ASHA Leader, 14, 10-13.

Reutzel, D. R.,& Cooter, R. B., Jr. (2003). Strategies for reading assessment and instruction: Helping every child succeed (2nd ed.). Upper SaddleRiver, NJ: Merrill/Prentice Hall.

Schwanenflugel, P. J., Hamilton, A. M., Kuhn, M. R., Wisenbaker, J. M., & Stahl, S. A. (2004). Becoming a fluent reader: Reading skill and prosodic features in the oral reading of young readers. Journal of Educational Psychology, 96(1), 119-129.

Sidekli, S. (2010). Eylem araştırması: İlköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma ve anlama güçlüklerinin giderilmesi. TÜBAR, 27, 563-580.

Signorini, A. (1997). Word reading in Spanish: A comparison between skilled and less skilled beginning readers. Applied Psycholinguistics, 18, 319-344.

Snow, C. E., Burns, M. S., & Griffin, P. (Eds.).(1998). Preventing reading difficulties in young children. Washington, DC: National Academy Press.

Soriano, M., Miranda, A., Soriano, E., Nievas, F., & Felix, V. (2011). Examining the efficacy of an intervention to improve fluency and reading comprehension in Spanish children with reading disabilities. International Journal of Disability, Development and Education,58(1), 47-59.

Spear-Swerling, L. (2006). Children’s reading comprehension and oral reading fluency in easy text. Reading and Writing, 19, 199-220.

Şahin, A. (2010, Mayıs). Kırsal kesimde görev yapan öğretmenlerin ilk okuma ve yazma öğretiminde karşılaştıkları problemler. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ.

Şahin, İ., İnci, S., Turan, H. ve Apak, Ö. (2006). İlk okuma öğretiminde ses temelli cümle yöntemiyle çözümleme yönteminin karşılaştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 171, 109-129.

Torgesen, J. K., & Burgess, S. R. (1998). Consistency of reading-related phonological processes throughout early childhood: Evidence from longitudinal, correlational, and instructional studies. In J. Metsala & L. Ehri (Eds.).Word recognition in beginning reading (pp. 161–188).Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Torppa, M., Tolvanen, A., Poikkeus, A. M., Eklund, K., Lerkkanen, M. K., Leskinen, E., &Lyytinen, H. (2007). Reading development subtypes and their early characteristics.Annals of Dyslexia 57(1), 3-32.

Wimmer, H., & Hummer, P. (1990). How German-speaking first graders read and spell: Doubts on the importance of the logographic stage. Applied Psycholinguistics, 11,349-368

Wise, J.C., Sevcik, R.A., Morris, R.D., Lovett, M.W., Wolf, M., Kuhn, M., Meisinger, B., & Schwanenflugel, P. (2010). The relationship between different measures of oral reading fluency and reading comprehension in second grade students who evidence different oral reading fluency difficulties. Language, Speech, and Hearing Services in School, 40, 340-348.

Yılmaz, M. (2008). Kelime tekrar tekniğinin akıcı okuma becerilerini geliştirmeye etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 323-350.

Zutell, J., & Rasinski, T.V. (1991). Training teachers to attend to their students’ reading fluency. Theory Into Practice, 30, 211–217.