Sosyal Oluşturmacı Öğretimin Öğretmen Adaylarının Öğrenme ve Öğretmeye Yönelik İnançlarının ve Pratiklerinin Üzerine Etkisi: Bir Durum Çalışması

Yılmaz Soysal, Somayyeh Radmard
1.219 229

Öz


Bu çalışmada sosyal oluşturmacı öğretme yaklaşımının pedagojik formasyon eğitimine katılan öğretmen adaylarının öğrenme-öğretmeye yönelik inançlarının değişimine etkisi ve bu değişimin sınıf içi pratiklere yansıma durumları incelenmiştir. Çalışma nitel araştırma perspektifinde bir durum çalışması olarak yürütülmüştür. Öğretmen adaylarının altısından görüşmeler (inanç değişimi) ve metaforlar (sınıf içi pratik değişimi) aracılığı ile nitel veriler toplanmıştır. Sosyal oluşturmacı öğretimin etkisinin inanç-pratik ilişkisini nasıl ve ne derecede etkilediğinin incelenmesi adına sosyal oluşturmacı uygulamalar 14 hafta boyunca uzman bir eğitimci tarafından yürütülmüştür. Görüşme sorularına verilen cevapların analizi, öğretmen adaylarının uygulamalar öncesi geleneksel pedagojik inançları taşıdığını, uygulamalar sonrası ise öğretmen adaylarının öğrenme-öğretmeye yönelik inançlarının (öğrenen-merkezli) ciddi ölçüde değiştiği görülmüştür. Öğretmen adaylarının sınıf içi pratiklerinin yordanması adına analiz edilen pedagojik-metaforik akıl yürütmeleri ise onların sınıf içi pratiklerinin öğretmen-merkezli olacağını, inançlarındaki değişimin pratiklerine yansımayacağını göstermiştir. Pedagojik formasyon eğitimi ve öğretmen eğitimi adına Türkiye bağlamında çeşitli pedagojik önerilerde bulunulmuştur.       


Tam metin:

PDF


Referanslar


Abusson, P., & Webb, C. (1992). Teacher beliefs about learning and teaching in primary science and technology. Research in Science Education, 22, 20-29.

Aguiar, O.G., Mortimer, E.F., & Scott, P. (2010). Learning from and responding to students’ questions: The authoritative and dialogic tension. Journal of Research in Science Teaching, 47(2), 174-193.

Alger, C. L. (2009). Secondary teachers’ conceptual metaphors of teaching and learning: Changes over the career span. Teaching and Teacher Education, 25, 743–751.

Altan, M. Z. (1998). A call for change and pedagogy: A critical analysis of teacher education in Turkey. European Journal of Education, 33, 407-417.

Ataman, A. (1998). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılanmasının düşündürdükleri. Eği¬tim Yönetimi, 4(15), 263-270.

Ayas, A. (2005). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması süreci: karşılaşılan so¬runlar ve çözüm önerileri. İçinde: M., Özbay (Ed.), Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapı¬landırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu (s. 157-171). Ankara: Gazi Üniversitesi.

Bakhtin, M. M. (1986). Speech genres & other late essays (Çeviren: Caryl Emerson and Michael Holquist, Ed. and Vern W. McGee,). Austin: University of Texas Press.

Bakhtin, M. M (1934). Discourse in the Novel. The Dialogic Imagination: Four Essays. Trans. Michael Holquist and Caryl Emerson. Austin: University of Texas.

Ball, D. L., & Cohen, D. K. (1999). Developing practice, developing practitioners: Towards a practice-based theory of professional education. İçinde: L. Darling-Hammond & G. Sykes.

Becker, H. J., & Riel, M. M. (2000). Teacher professional engagement and constructivist compatible computer use. Irvine, CA: University of California, Irvine and University of Minnesota, Center for Research on Information Technology and Organizations.

Bell, B., & Gilbert, J. (1996). Teacher development: A model for science education. London: Falmer Press.

Bilir, A. (2011). The historical evolution of teacher training and employment politicies in Turkey. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 44(2), 223-246.

Briscoe, C. (1991). The dynamic interactions among beliefs, role metaphors, and teaching practices: A case study of teacher change. Science Education, 75(2), 185-199.

Brickhouse, N.W. (1990). Teachers’ beliefs about the nature of science and their relationship to classroom practice. Journal of Teacher Education, 41, 53-62.

Bryan, L. A. (2003). Nestedness of beliefs: Examining a prospective elementary teacher’s beliefs system about science teaching and learning. Journal of Research in Science Teaching, 40(9), 835-868.

Bolhuis, S. (2000). Naar zelfstandig leren: Wat doen en denken docenten? [Toward self-directed learning: What do teachers do and think?]. Leuven: Garant.

Borg, M. (2001). Teachers’ beliefs. ELT Journal, 55, 186-188.

Borko, H. (2004). Professional development and teacher learning: Mapping the terrain. Educational Researcher, 33(8), 3-15.

Buaraphan, K. (2011) Metaphorical Roots of Beliefs about Teaching and Learning Science and their Modifications in the Standard‐Based Science Teacher Preparation Programme. International Journal of Science Education, 33(11), 1571-1595.

Clark, C. M., & Peterson, P. L. (1986). Teachers’ thought processes. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (3. baskı, s. 255-296). New York, NY: Macmillan.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design. Choosing among five approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.

Creswell, J. W., & D. L. Miller. 2000. Determining Validity in Qualitative Inquiry. Theory into Practice 39(3), 124-130.

Cochran-Smith, M., & Zeichner, M. (2005). Studying teacher education. The Report of the AERA Panel on research and teacher education. Mahwah, NJ: Published for the American Educational Research Association by Lawrence Erlbaum Associates.

Darling-Hammond, L. (1998). Teachers and teaching: Testing policy hypotheses from a national commission report. Educational Researcher, 27, 5-15.

Duman, T. (2005). Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin tarihçesi. M. Özbay (Ed.), Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu (s. 61-82) içinde. Ankara: Gazi Üniversitesi.

European Commission. (2010). Teachers’ professional development. Europe in international comparison: An analysis of teachers’ professional development based on the OECD’s teaching and learning international survey (TALIS). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Union.

Fraser, C., Kennedy, A., Reid, L., & Mckinney, S. (2007). Teachers’ continuing Professional development: Contested concepts, understandings and models. Professional Development in Education, 33, 153-169.

Freire, P. (2014). Ezilenlerin Pedagojisi. Ayrıntı Yayınları: İstanbul.

Gençdoğan, B. (2004). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının bölümleri ile doktora tez konuları arasındaki uyumun incelenmesi. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, 13, 19-28.

Green, T. (1971). The activities of teaching. New York: McGraw-Hill.

Gurney, B. F. (1995). Tugboats and tennis games: Preservice conceptions of teaching and learning revealed through metaphors. Journal of Research in Science Teaching, 32(6), 569-583.

Guskey, T. R. (1986). Staff development and the process of teacher change. Educational Researcher, 15(5), 5-12.

Hardcastle, B., Yamamoto, K., Parkay, F. W, & Chan, J. (1985). Metaphorical views of school: A cross-cultural comparison of college students. Teaching and Teacher Education, 1(4), 309-315.

Haney, J., & McArthur, J. (2002). Four case studies of prospective science teachers’ beliefs concerning constructivist teaching practices. Science Education, 86, 783–802.

Hoban, G. (2002). Teacher learning for educational change . Buckingham, UK: Open University Press.

Holquist, M. (1981). Glossary. In M. M. Bakhtin, The dialogic imagination: Four essays by M. M. Bakhtin (s. 423-434). Austin, TX: University of Texas Press.

Holt-Reynolds, D. (2001). What does the teacher do? Constructivist pedagogies and prospective teacher’s beliefs about the role of a teacher. Teaching and Teacher Education, 16, 1–32.

Inbar, D. (1996). The free educational prison: Metaphors and images. Educational Research, 38(1), 77-92.

Joram, E., & Gabriele, A. J. (1998). Preservice teachers’ prior beliefs: Transforming obstacles into opportunities. Teaching and Teacher Education, 14(2), 175–191.

Kagan, D. (1992). Implication of Research on Teacher Belief. Educational Psychologist 27(1): 65–90.

Kang, N.-H., & Wallace, C. (2004). Secondary science teachers’ use of laboratory activities: Linking epistemological beliefs, goals, and practices. Science Education, 89, 140–165.

Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 1-14.

Kelchtermans, G. (2008). Narratief weten, zelfverstaan en kwetsbaarheid [Narrative knowing, self-comprehension and vulnerability]. In L. Stevens (Ed.), Leraar, wie ben je? [Teacher, who are you?] (pp. 13-21). Antwerpen: Garant.

Kyriakides, L., Creemers, B. P. M., & Antoniou, P. (2009). Teacher behaviour and student outcomes: Suggestions for research on teacher training and professional development. Teaching and Teacher Education, 25, 12 –23.

LaBoskey, V. (1993). A conceptual framework for reflection in preservice teacher education. In J. Calderhead & P. Gates (Eds.), Conceptualizing reflection in teacher development (pp. 23–38). London: Falmer Press.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1999). Philosophy in the flesh. New York, NY: Basic Books.

Leach, J. T., & Scott, P. H. (2002). Designing and evaluating science teaching sequences: An

approach drawing upon the concept of learning demand and a social constructivist perspective on learning. Studies in Science Education , 38 , 115–142.

Leavy, A. M., McSorley, F. A., & Bote, L. A. (2007). An examination of what metaphor construction reveals about the evolution of preservice teachers’ beliefs about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 23, 1217-1233.

Levitt, K. E. (2001). An analysis of elementary teachers’ beliefs regarding the teaching and learning of science. Science Education, 86, 1-22.

Lincoln, Y., & Guba, E. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.

Lipowsky, F., Rakoczy, K., Pauli, C., Drollinger-Vetter, B., Klieme, E., & Reusser, K. (2009). Quality of geometry instruction and its short-term impact on students’ understanding of Pythagorean theorem. Learning and Instruction, 19, 527–537.

Loucks-Horsley, S., Love, N., Stiles, K., Mundry, S., & Hewson, P. (2003). Designing Professional development for teachers of science and mathematics . Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

MacCormac, E. R. (1990). A cognitive theory of metaphor. Cambridge, MA: MIT Press.

McDevitt, T. M., Heikkinen, H. W., Alcorn, J. K., Ambrosio, A. L., & Gardner, A. L. (1993). Evaluation of the preparation of teachers in science and mathematics: Assessment of preservice teachers’ attitudes and beliefs. Science Education, 77(6), 593–610.

Meirink, J. A., Meijer, P. C., Verloop, N., & Bergen, T. C. M. (2009). Understanding teacher

learning in secondary education: The relations of teacher activities to changed beliefs aboutteaching and learning. Teaching and Teacher Education, 25, 89-100.

Mercer, N. (1995). The guided construction of knowledge. Clevedon: Multilingual Matters.

Mercer, N. (2000). Words and minds: how we use language to think together. London:

Routledge.

Merriam, S.B. (1998). Qualitative research and case study applications in education: Revised and expanded from case study research in education. San Francisco: Jossey-Bass.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA:

Sage.

Mortimer, E., & Scott, P. (2003). Meaning making in secondary science classrooms. Maidenhead, England: Open University Press.

Moser, K. S. (2000). Metaphor analysis in psychology-Method, theory, and fields of application. Qualitative Social Research, 1(2).

Murphy, P. K., & Mason, L. (2006). Changing knowledge and beliefs. In P. A. Alexander & P. H. Winne (Eds.), Handbook of educational psychology (2nd ed., pp. 305–324). London: Lawrence Erlbaum Associates.

Ng, W., Nicholas, H., & Williams, A. (2010). School experience influences on pre-service teachers’ evolving beliefs about effective teaching. Teaching and Teacher Education, 26, 278-289.

Odabaşı Çimer, S., & A. Çimer (2012). Issues around Incorporating Reflection in Teacher

Education in Turkey. Journal of Turkish Science Education 9(1), 17-30.

OECD. (2009). Creating effective teaching and learning environments: First results from TALIS. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECD. (2009a). Creating effective teaching and learning environments: First results from

TALIS. Paris: OECD.

OECD. (2009b). Education at a glance 2009. Paris: OECD.

Onysko, A., & Michel, S. (2010). Cognitive perspectives on word formation. Berlin: De Gruyter Mouton. Retrieved June 17, 2015, from http://www.degruyter.com/view/product/ 42578.

Ozoglu, M. (2010). Türkiye’de öğretmen yetiştirme sisteminin sorunları. SETA Analiz, 17, (s. 7-26).

Pajares, M. F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-332.

Parkay, F. W. (2006). Social foundations for becoming a teacher. Boston, MA: Pearson

Education.

Patton, M. Q. 1990. Qualitative Evaluation and Research Methods. 2nd ed. Newbury Park:

Sage.

Pop, M. M., & Turner, J. E. (2009). To be or not to be…a teacher? Exploring levels of commitment related to perception of teaching among students enrolled in a teacher education program. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 15, 683-700.

Prawat, R. S. (1992). Teachers’ beliefs about teaching and learning: A constructivist perspective. American Journal of Education, 354-395.

Richardson, V. (1996). The role of attitudes and beliefs in learning to teach. In J. Sikula (Ed.), Handbook of research in teacher education (s. 102-119). New York: Macmillan.

Saban, A. (2003). A Turkish profile of prospective elementary school teachers and their views

of teaching. Teaching and Teacher Education, 19, 829-846.

Saban, A. (2004). Prospective classroom teachers’ metaphorical images of selves and comparing them those they have of their elementary and cooperating teachers. International Journal of Educational Development, 24(6), 617-635.

Saban, A. (2006). Functions of metaphor in teaching and teacher education: A review essay.

Teaching Education, 17(4), 299–315.

Saban, A., Kocbeker, B. N., & Saban, A. (2007). Prospective teachers’ conceptions of teaching and learning revealed through metaphor analysis. Learning and Instruction, 17, 123-139.

Saban (2010). Prospective teachers’ metaphorical conceptualizations of learner. Teaching and

Teacher Education, 26, 290-305.

Scott, P. H. (1997). Teaching and learning science concepts in classroom: talking a path from spontaneous to scientific knowledge. In Linguagem, cultura e cognicao reflexoes para o ensino de ciencias. Belo Horizonte, Brazil: Faculdade de Educacao da UFMG.

Scott, P. H. (1998). Teacher talk and meaning making in science classrooms: A Vygotskian analysis and review. Studies in Science Education, 32, 45-80.

Shuell, T. J. (1990). Teaching and learning as problem solving. Theory into Practice, 29(2), 102-108.

Strauss, S., & Shilony, T. (1994). Teachers’models of children’s minds and learning. In L. A. Hirshfeld& S. A. Gelman (Eds.), Mapping the mind: Domain specificity in cognition and culture (s. 455-473). Cambridge, MA: Cambridge University Press.

TED. (2009). Öğretmen yeterlikleri. Ankara: Türk Eğitim Derneği.

Tobin, K. (1993). Referents for making sense of science teaching. International Journal of Science Education, 15, 241-254.

Tondeur, J., Hermans, R., Van Braak, J., & Valcke, M. (2008). Exploring the link between teachers’ educational belief profiles and different types of computer use in the classroom. Computers in Human Behavior, 24, 2541-2553.

Torff, B., & Sternberg, R. J. (2000). Understanding and teaching the intuitive mind: Student and teacher learning. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Tsai, C.-C. (2002). Nested epistemologies: Science teachers’ beliefs of teaching, learning and science. International Journal of Science Education, 24(8), 771-783.

Türer, A. (2006). Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve sorunlar. Abece Dergisi, 235-236.

Uzuntiryaki, E., Boz, Y., Kirbulut, D., & Bektas, O. (2010). Do pre-service chemistry teachers reflect their beliefs about constructivism in their teaching practices? Research in Science Education, 40, 403-424.

Van Driel, J. H., Bulte, A. M. W., & Verloop, N. (2007). The relationship between teachers’ general beliefs about teaching and learning and their domain specific curricular beliefs. Learning and Instruction, 17, 156-171.

Van Veen, K., & Sleegers, P. J. C. (2006). How does it feel? Teachers’ emotions in a context of change. Curriculum Studies, 38, 85-111.

Van Veen, K., Sleegers, P. J. C., Bergen, Th., & Klaassen, C. (2001). Professional orientations of secondary school teachers towards their work. Teaching and Teacher Education, 17, 175-194.

Verloop, N. (2003). De leraar [The teacher]. In N. Verloop & J. Lowyck (Eds.), Onderwijskunde: Een kennisbasis voor professionals [Science of teaching: A knowledge base for professionals] (s. 195-228). Groningen: Wolters-Noordhoff.

Vygotsky, L. S. (1987). Thinking and speech (N. Minick, Trans.). In R. W. Rieber & A. S. Carton (Eds.), The collected works of L. S. Vygotsky: Vol. 1. Problems of general psychology, (pp. 39- 285). New York: Plenum Press. (Original work published 1934).

Vygotsky, L. S. (1981). The genesis of higher mental functions. In J. W. Wertsch (Ed.), The concept of activity in Soviet psychology (pp. 144-188). Armonk, NY: Sharpe.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. (Originally published 1930, New York: Oxford University Press.)

Vygotsky, L. S. (1962). Thought and language. Cambridge, MA: MIT Press.

Watt, H. M. G., & Richardson, P. W. (2008). Motivations, perceptions and aspirations concerning teaching as a career for different types of beginning teachers. Learning and Instruction, 18, 408-428.

Watt, H. M. G., & Richardson, P. W. (2011). Teachers’ profiles of professional engagement and career development in Australia and the U.S. Paper presented at the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) International Conference, Exeter, UK.

Wertsch, J.V. (1991). Voices of the mind: A sociocultural approach to mediated action. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Woolfolk Hoy, A., & Murphy, P. K. (2001). Teaching educational psychology to the implicit mind. In R. Sternberg & B. Torff (Eds.), Understanding and teaching the implicit mind (pp. 145–185). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Yob, I. M. (2003). Thinking constructively with metaphors. Studies in Philosophy and Education, 22, 127-138.

YÖK. (2007a). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007). Ankara: Yükseköğ¬retim Kurulu.

YÖK. (2007b). Türkiye’nin yükseköğretim stratejisi. Ankara: Yükseköğretim Kurulu.

YÖK. (1998). Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenlenme¬si. Ankara: Yükseköğretim Kurulu.