Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Görevlerine Yönelik Ders Dışı Zaman Kullanımları

Cennet Göloğlu Demir, Yücel Gelişli
1.275 215

Öz


Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin mesleki görevlerine yönelik ders dışı zaman kullanımlarının belirlenmesidir. Araştırma, tarama modelinde olup araştırma sürecinde nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma verilerini toplamak amacıyla 2 bölümden oluşan anket hazırlanmıştır. Anketin I. bölümünü “Öğretmenlerin Demografik Özellikleri”, II. bölümünü araştırmacı tarafından geliştirilen “Mesleki Görevlere Yönelik Zaman Kullanımı ölçeği oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma evrenini Karabük İlindeki devlet ilkokullarında çalışan 517 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Nicel verilerin toplanmasında evrenin tamamına ulaşılması düşünüldüğünden örneklem alınmamıştır. 414 anket ile asıl uygulama analizleri yapılmıştır. Araştırmanın sonuçları şu şekildedir: Öğretmenlerin mesleki görevlerine yönelik “Genel Zaman Kullanımı”  orta düzeydedir. Öğretmenler mesleki görevlerine yönelik en fazla zamanı: “Öğretme ve öğretime hazırlık” görevi için en az zamanı ise “sosyal etkinlikler ve rehberlik” görevi için harcamaktadırlar.  Öğretmenler mesleki faaliyetler arasında en az zamanı “Öğrenci Kulübü ve Toplum Hizmetine ilişkin çalışmalara (Hazırlıklar, faaliyetleri yapma vb.)” en fazla zamanı ise “Materyal ve etkinlik kağıtlarını hazırlama, çoğaltma vb. hazırlıklar (BEP olan öğrenciler için yapılan hazırlıklar dahil)” için ayırmaktadır.

Tam metin:

PDF