İlköğretim Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançları

Tuğçe Kaçar, Kadir Beycioğlu
1.232 267

Öz


Araştırmanın amacı, ilköğretim öğretmenlerinin öz yeterlik inançlarının ne düzeyde olduğunu çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılında İzmir’in Buca ilçesinde, 15 farklı okuldan seçilmiş olan, 322’si kadın ve 180’i erkek olmak üzere toplam 502 sınıf ve branş öğretmenleri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Kieffer ve Henson (2000) tarafından geliştirilen Çapa, Uzuntiryaki, Temli ve Tarkın (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan ve öğretmenlerin öz yeterlik inançlarını ortaya çıkarmayı hedefleyen ‘‘Öz Yeterlik Kaynakları Ölçeği’’ gerekli izinler alınarak kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, tek yönlü varyans analizi ve LSD testi kullanılmıştır. Araştırmada ilköğretim öğretmenlerinin öz yeterlik inançlarında cinsiyet, branş, mesleki kıdem (fizyolojik ve duygusal durumlar hariç), mezun olduğu fakülte (dolaylı yaşantılar, fizyolojik ve duygusal durumlar ve toplam öz yeterlik hariç), öğretmenlerin çalıştıkları okullarda öğrenim gören öğrenci sayısına göre farklılık bulunmazken; mesleki kıdem (fizyolojik ve duygusal durumlar) ve mezun oldukları fakülte (toplam öz yeterlik, dolaylı yaşantılar, fizyolojik ve duygusal durumlar) bakımından anlamlı farklılıkların olduğu bulunmuştur.

Tam metin:

PDF