Yaratıcı Drama ve Orff Schulwerk Uygulamalarının Müzik Dersine Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkileri

Sabahat Burak, Şerife Erdoğan
597

Öz


Bu araştırma yaratıcı drama ve Orff Schulwerk uygulamalarının ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumları üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma ön test son test kontrol gruplu yarı  deneysel  modelde yapılmıştır. Araştırmanın deneklerini,  2014- 2015 öğretim yılında Antalya ili Kemer ilçesi Tekirova Halit Narin İlkokulu’nda öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 4-A, 4-B ve 4-C sınıfları arasında kura çekilerek deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Buna göre 4-C (n=15) sınıfı, yaratıcı drama yöntemiyle müzik öğretimi yapılan deney 1 grubu, 4 B (n=16) sınıfı, Orff Schulwerk yaklaşımıyla müzik öğretimi yapılan deney 2 grubu,  4 A (n=16) sınıfı ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Kontrol grubunda dersler 4. sınıf müzik öğretmen kılavuz kitabından seçilen etkinliklerle yapılmıştır. Deney gruplarının ders planları araştırmacı tarafından yapılmış ve uzman görüşüne başvurulmuştur. Her üç grubun da müzik dersleri araştırmacı tarafından işlenmiştir. Uygulamalar 8 hafta, haftada 1 ders saati olarak yapılmıştır. Her üç gruba da uygulamaların öncesinde ve sonrasında Müzik Dersine İlişkin Tutum Ölçeği (Özmenteş, 2005) uygulanmıştır. Deney grupları ve kontrol grubunun müzik dersine yönelik tutum son test puanları arasında fark olup olmadığını anlamak amacıyla yapılan analizler sonucu öğrencilerin müzik dersine yönelik tutumlarının yönteme göre farklılaştığı görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Yaratıcı drama, Orff Schulwerk, müzik dersine yönelik tutum