İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarında Kullandıkları Kelimelerin Türleri Üzerine Bir Değerlendirme

Esra Sever, Ezgi Çetinkaya
566

Öz


Bu çalışmada, dördüncü sınıf Türkçe ders kitabında yer alan  “Sağlık ve Çevre” ve “Değerler”  temalarına ait her metin işlendikten sonra seçilen konularla ilişkili yazma etkinliği ile öğrencilerin yazılı bir ürün ortaya koymaları ve bu yazılı ürünlerde kullandıkları kelime türlerindeki farklılıkları belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Türkçe dersinde belirtilen temalarda yer alan toplam sekiz metinle ilgili olarak her hafta bir metinle ilgili etkinlik ve yazma çalışması yapılmış ve toplam 228 yazılı anlatım çalışması elde edilmiştir.  Çalışma sonucunda; “Sağlık ve Çevre” teması ile ilgili yazılı anlatım çalışmasında kız ve erkek öğrencilerin kelime türlerinde isim, fiil ve sıfatı daha çok kullandığı tespit edilmiştir. “Değerlerimiz” teması ile ilgili yazılı anlatım çalışmasında ise kız öğrencilerin kelime türlerinden isim, fiil ve zamiri; erkek öğrencilerin isim, fiil ve zarfı daha fazla kullandığı belirlenmiştir. Sekiz ayrı kelime türündeki toplam kelime sayılarına bakıldığında iki temada da kız öğrencilerin lehine bir fark vardır.

 
Referanslar


KAYNAKÇA

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (7. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Çıplak, M. (2005). Uşak Merkez İlköğretim 5., 8. ve 11. Sınıfların Yazılı Kelime Hazinesinin Belirlenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.

Delice, H. İ. (2012). Sözcük Türleri Nasıl Tasnif Edilmelidir? Electronic Turkish Studies, 7(4). http://www.acarindex.com/ adresinden 27 Ocak 2016 tarihinde indirilmiştir.

Erdem, İ., & Çelik, M. (2011). Dil bilgisi öğretim yöntemi üzerine değerlendirmeler. Turkish Studies, 6(1), 1030-1041.

Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda türkçe yazın eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Güneş, F. (2013). Türkçe Öğretimi Yaklaşımlar ve Modeller. Ankara: Pegem Akademi.

İpek Eğilmez, N. (2010). İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarındaki Söz Varlığının İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımına Aktarımı (Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.

Karadağ, Ö. ve M. Kurudayıoğlu (2010). 2005 Türkçe Programına Göre Hazırlanmış İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının Kelime Hazinesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27(27), 423-436.

Karatay, H. (2007). Kelime öğretimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1).

Korkmaz, Z. (1992). Gramer terimleri sözlüğü. Ankara: TDK.

Kurudayığolu, M. (2005). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Kelime Hazinesi Üzerine Bir Araştırma (Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.

Kurudayıoğlu, M. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir değerlendirme. e-Journal of New World Sciences Academy, 6 (2), 1797-1808.

Onozawa, Chieko. (2010). A Study of the Process Writing Approach. A Suggestion for an Eclectic Writing Approach. (Research Note).

Özbay, M., Büyükikiz, K. ve Uyar, Y. (2011). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Hazineleri Üzerine Bir İnceleme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 149 – 173.

Şahin, A. (2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan problemler. Eğitim ve Bilim Dergisi, (37)165, 167-178. egitimvebilim.ted.org.tr adresinden 27 Ocak 2016 tarihinde indirilmiştir.

Tompkins, G. E. (1998). Language arts: Content and teaching strategies. Order Processing, Merrill, an imprint of Prentice Hall, PO Box 11071, Des Moines, IA 50336-1071.

TDK Güncel Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts (Erişim Tarihi: 24.04.2015)

Uslu Üstten A. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Çalışmalarında Kullandıkları Kelimelerin Türleri Üzerine Bir Değerlendirme. International Journal of Language Academy, 2(3), 232-242.

Yener, M. L. (2007). Türk dilinde sözcük türleri tasnifi sorunu üzerine. Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, 2, 3.