Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimlerini Öğrenmede Zihinsel Risk Alma Davranışları Açısından Akranlarıyla Karşılaştırılması

Emine Münevver Akdağ, Mustafa Serdar Köksal
1.262 230

Öz


ÖZ: Bu çalışmanın amacı üstün yetenekli olarak tanılanan ortaokul öğrencilerinin herhangi bir tanılamaya girmemiş akranlarıyla fen bilimlerini öğrenmede zihinsel risk alma davranışları açısından karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya katılan üstün yetenekli öğrenciler WISC-R testinden 130 ve üzeri alan öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışma 248’i herhangi bir tanılama sürecine girmemiş, 102’si ise üstün yetenekli olarak tanılanmış öğrencilerden oluşmak üzere toplam 350 öğrenciyle yürütülmüştür. Öğrenciler altıncı, yedinci ve sekizinci sınıfta öğrenim gören kişileri içermektedir. Araştırmada veri toplama araçları olarak zihinsel risk alma ölçeği ve bireysel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmanın verilerini analiz etmek için karşılaştırma istatistiği (bağımsız gruplar t-testi) kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları karşılaştırılan gruplar arasında zihinsel risk alma davranışı yönünden anlamlı bir farkın olmadığını göstermiştir.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Aşut, N. (2013). Üstün yetenekli öğrencilerin epistemolojik inançlarının fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeyi ve fen başarısıyla ilişkisi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman

Beghetto, R.A. (2009). Correlates of intellectual risk taking in elementary school science. Journal of Research in Science Teaching, 46(2), 210-223.

Beghetto, R.A. (2010). Creativity in the classroom. In The Cambridge handbook of intelligence, (Sternberg, R.J., & Kaufman, J.C. Eds.), New York: Cambridge University Press.

Beghetto, R.A., & Baxter, J.A. (2012). Exploring student beliefs and understanding in elementary science and mathematics. Journal of Research in Science Teaching, 49(7), 942–960.

Betts, G., & Neihart, M. (1988). Profiles of the gifted. Gifted Child Quarterly, 32(2), 248-253.

Çakır, E. & Yaman, S. (2015). Ortaokul öğrencilerinin zihinsel risk alma becerileri ve üst bilişsel farkındalıkları ile akademik başarıları arasındaki ilişki, Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 163-178.

Clifford, M. M. and Chou, F. (1991). Effects Of Payoff and Task Context On Academic Risk-Taking, Journal of Educational Psychology, S. 83, 499-500.

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. NewYork: Harper Collins.

Çelebi, D. (2006). Türkiye’de Anadili Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (2), 85-307.

Çınar, D. (2007). İlköğretim fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının üst düzey düşünme becerilerine ve akademik risk alma düzeyine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Çiftçi, S. (2006). Sosyal bilgiler öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin akademik risk alma düzeylerine, problem çözme becerilerine, erişilerine kalıcılığa ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Daşçı, A.D. & Yaman, S. (2014). Investigation of Intellectual Risk-Taking Abilities of Students According to Piaget's Stages of Cognitive Development and Education Grade, Journal of Theoretical Educational Science, 7(3), 271-285.

Denrell, J. (2007). Adaptive learning and risk taking, Psychlogical Review, 114(1), 177-187.

Dimitrov, D. (1999). Gender Differences in Science Achievement: Differential Effects of ability, Response Format and Strands of Learning Outcomes, Gender Differences in Science Achievement, 99 (8), 445-450.

Erden, M., & Akman, Y. (1998). Eğitim psikolojisi. Ankara: Arkadaş Yayınevi.

Feldman, J.M. (2003). The relationship among college freshmen’s cognitive risk tolerance, academic hardiness, and emotional intelligence and their usefulness in predicting academic outcomes. Ph Dissertation, Temple University.

Frankel, J.R. & Wallen, N.E. (2003). How to Design and Evaluate Research in Education, (5th ed.). New York: Mcgraw-Hill Publishing.

George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, Boston: Pearson.

Hendricks, D. & Friedman, R.C. (1992). Helping gifted students develop a "can-do" motivational perspective. Workshop presented at the 39th annual convention of the National Association for Gifted Children. Los Angeles, California

House, D. J. (2002). An investigation of the effects of gender and academic self-efficacy on academic risk-taking for adolescent students. UMI ProQuest Digital Dissertations. Umi Number: 3066174.

İlhan, M., Çetin, B., Sünkür, M., Yılmaz, F. (2013). Ders Çalışma Becerileri ile Akademik Risk Alma Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon ile İncelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 3 (2).

Jovanovic J. and Dreves C., (1995). Math, science, and girls: Can we close the gender gap? In Todd, C.M. (Ed.). School-age connections, 5(2), Urbana, IL: University of Illinois Cooperative Extension Service.

Kaptan, F., & Korkmaz, H. (1999). İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı: Modül 7. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Kontaş, H. (2010). Üstün Yetenekli İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri, İlköğretim Online, 9(3), 1148-1158, http://ilköğretim-online.org.tr

Korkmaz, H. (2002). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenmenin yaratıcı düşünme, problem çözme ve akademik risk alma düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

MEB, İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı, (2006). Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Mergendoller, J. R., Maxwell, N. L., & Bellisimo, Y. (2000). The Effectiveness of Problem Based Instruction: A Comparative Study of Instructional Methods and Student Characteristics. Retrieved on April 1 2010.

Meyer, D. K., & Turner, J. C. (2006). Scaffolding emotions in classrooms. In P. A. Schultz and R. Pekrun (Eds.), Emotions in Education. Academic Press/Elsevier (in press).

Neihart, M (1999a). Impact of giftedness on psychological well-being. Roeper Review, 22, (1), 123-127.

Neihart, M. (1999b) Systematic risk‐taking, Roeper Review, 21 (4), 289-292.

Özyılmaz Akamca, G. (2008). İlköğretimde analojiler, kavram karikatürleri ve tahmin-gözlem-açıklama teknikleriyle desteklenmiş fen ve teknoloji eğitiminin öğrenme ürünlerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Peled, I. (1997). Forms of passiveness encoding and risk taking of poor math learners, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 28(4), 581-589.

Rakıcı, N. (2004). Eight grade students’ perceptions of their science learning environment and teachers’ interpersonal behavior, PhD Dissertation, The Graduate School of Natural and Applied Scıences, Middle East Technical University, Ankara.

Renninger, K.A. (2000). Individual interest and its implications for understanding intrinsic motivation. In C. Sansone ve J.M. Harackiewicz (Eds.), Intrinsic and extrinsic motivation: The search for optimal motivation and performance (pp. 375-404). New York: Academic Press.

Robinson, L.E., & Bell, A. (2012, June). Exploring adult risk propensity and academic risk-taking within the online learning environment. Paper presented at the Adult Education Research Conference (AERC), Saratoga Springs.

Strum, I. S. (1971). The relationship of creativity and academic risk-taking among fifth graders: Final report. ERIC Document Reproduction Service No: ED046212.

Tay, B., Özkan, D., & Tay, B.A. (2009) The effect of academic risk taking levels on the problem solving abaility of gifted students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 1099-1104.

Trimpop, R.M. (1994). The psychology of risk taking behavior. Amsterdam: Elsevier.

Yaman, S.& Köksal, M.S. (2014). Fen Öğrenmede Zihinsel Risk Alma ve Yordayıcılarına İlişkin Algı Ölçeği Türkçe Formunun Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Journal of Turkish Science Education. 11(3), 119-142.