Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Grafik Okuma, Yorumlama ve Çizme Becerilerinin İncelenmesi

Abdullah Aydın, Fatma Tarakçı
1.231

Öz


Bu çalışmada, fen bilimleri öğretmen adaylarının genel fizik-I dersinde işlenen konularla ilgili grafikleri okuma, yorumlama ve çizme becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel-tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmaya, bir Devlet Üniversitesinin Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda okuyan toplam 244 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplamak için, çoktan seçmeli ve açık uçlu soruları içeren iki bölümden oluşan bir test uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının grafik çizmede; grafiğin başlangıç noktasını belirleme, eksenleri ölçeklendirme, değerleri birleştirme, grafikleri anlama ve yorumlama konularında zorlandıkları görülmüştür. Ayrıca, grafik çizme sorularında, sınıf düzeyi arttıkça öğretmen adaylarının grafik becerilerinin azaldığı, grafikleri okuma, yorumlama ve çizme becerilerinde, kızların erkek öğretmen adaylarına göre daha başarılı olduğu görülmüştür.
Referanslar


Akgün, H. İ. (2010). İlköğretim Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Öğrencilerinin Grafik Okuma ve Hazırlama Becerisini Kazanma Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Arpaguş, E. K., Ünsal, Y. & Moğol, S. (2011). Görsel Okumanın Ortaöğretim Öğrencilerinin Küresel Aynalar ve Mercekler Konusundaki Başarılarına Etkisi. E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), 6(3), 1972–1981.

Bayazıt, İ. (2011). Öğretmen Adaylarının Grafikler Konusundaki Bilgi Düzeyleri. Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 10(4), 1325–1346.

Beler, Ş. (2009). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Fotosentez Konusu ile İlgili Grafikleri Okumada ve Yorumlamada Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Beichner, R. J. (1994). Testing Students Interpretation of Kinematics Graphs, Amerikan Journal, of Physics, 62(8), 750–762.

Blanton, M. L., Hollar, J. C. & Coulombe, W. N. (1996). Calculus Students' Graphical Constructions of a Population Growth Model, Mathematics Educator, 7(1), 15–25.

Bowen, G. M. & Roth, W. M. (2004). Data and Graph Interpretation Practices Among Preservice Science Teachers. Journal of Research in Science Teaching, 42(10), 1063–1088.

Coştu, B. (2007). Comparison of Students’ Performance on Algorithmic, Conceptual and Graphical Chemistry Gas Problems.Journal of Science Education and Technology, 16(5), 379–386.

Çil, E. & Kar, H. (2012). Üniversite Eğitimi Sınıf Öğretmeni Adaylarının Grafik Yorumlama Becerilerini Nasıl Etkiler? 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Rize.

Demirci, N. & Uyanık, F. (2009). Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Grafik Anlama ve Yorumlamaları ile Kinematik Başarıları Arasındaki İlişki. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Dergisi, 3(2), 22–51.

Düzgün, E., Dilber, R., Şenpolat, Y., Tatar, B. & Düzgün, B. (2015). Görsel Okuma Yaklaşımının Üniversite Öğrencilerinin Fizik Dersindeki Akademik Başarılarına Etkisinin Araştırılması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(9), 104–124.

Gültekin, C. & Nakiboğlu, C. (2015). Ortaöğretim Kimya Ders Kitaplarının Grafikler ve Grafiklerle İlgili Aktiviteler Açısından İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 43, 211–222.

Gültekin, C. (2009). Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Çözeltiler ve Özellikleri ile İlgili Grafik Çizme Okuma ve Yorumlama Becerilerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Gültekin, C. (2014). Ortaöğretim Öğrencileri ile Üniversite Öğrencilerinin Hal Değişimi, Çözeltiler ve Çözünürlük Konuları ile İlgili Grafik Çizme Okuma ve Yorumlama Becerilerinin karşılaştırılması. Doktora Tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Hotmanoğlu, Ç. (2014). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Grafik Çizme, Yorumlama ve Grafikleri Diğer Gösterimlerle İlişkilendirme Becerilerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

İşman, A. (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara, Pegem A Yayıncılık.

Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.

Koç, Y., Bayrak, R., Konyalıoğlu, A. C. & Kaplan, A. (2010). Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları, Grafikler ve Matematik Öğretimi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1-2), 89–94.

Kwon, O. N. (2002). The Effect of Calculator Based Ranger Activities on Students’Graphing Ability. School Science and Mathematics, 102(2), 57–67.

Planinic, M., Milin-Sipus, Z., Katic, H., Susac, A. & Ivanjek, L. (2012). Comparison of Student Understanding of Line Graph Slope in Physics and Mathematics. International Jornal of Science and Mathematics Education. 10, 1393–1414.

Schield, M. (2006). Statistical Literacy Survey Analysis: Reading Graphs and Tables of Rates and Percentages. ICOTS-7, 1–6.

Selamet, C. S. (2014). Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Tablo ve Grafik Okuma ve Yorumlama Başarı Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Sezgin-Menmun, D. (2013). Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Çizgi Grafik Okuma ve Çizme Becerilerinin İncelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(12), 1153–1167.

Sülün, Y. & Kozcu, N. (2005). İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Lise Giriş Sınavlarındaki Çevre ve Popülasyon Konusuyla ilgili Grafik Sorularını Algılama ve Yorumlamalarındaki Yanılgıları. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 25–33.

Şengül, S. & Katrancı, Y. (2013). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi. International Journal of Social Science, 6(5), 633–665.

Taşar, F. M., İngeç, Ş. K. & Güneş, P. Ü. (2002). Grafik Çizme ve Anlama Becerisinin Saptanması, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.

Taşdemir, A., Demirbaş, M. & Bozdoğan, A. E. (2005). Fen Bilgisi Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Grafik Yorumlama Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Etkisi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 81–91.

Tekay, T. & Doğan, M. (2015). İlköğretim 7. sınıf Öğrencilerinin Doğrusal Denklemlerin Grafikleri İle İlgili Soruları Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi. MAT-DER Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1), 1–9.

Temiz, B. K. & Tan, M. (2009). Grafik Çizme Becerilerinin Kontrol Listesi ile Ölçülmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 71–83.

Testa I., Monroy G. & Sassi E. (2002). Students’ Reading Images in Kinematics: The Case of Real-Time Graphs. International Journal of Science Education, 24, 235–256.

Uyan, T. (2011). Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Grafiksel Beceri, Tutum ve Başarılarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Uyan, T. & Önen, A. S. (2013). Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Grafiksel Beceri, Tutum ve Başarılarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 331–340.

Yavuz, İ. & Kepçeoğlu, İ. (2010). Öğrencilerin Fonksiyonlarda İşlemler Konusuna Grafikler Üzerinden Yaklaşımlarının İncelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 59-80.