Farklı Öğretmen Eğitimi Programları ve Paradigmalarının Karşılaştırmalı Analizi

Erdem Aksoy, F. Dilek Gözütok
1.655 451

Öz


Bu çalışmanın amacı  New York, Singapur, Finlandiya, ve Türkiye’de benimsenen öğretmen yetiştirme programlarını ülkelerde baskın olan paradigmalar doğrultusunda incelemek ve araştırma sonuçlarından yola çıkarak Türkiye’de yapılacak olan yeniliklere katkıda bulunmaktır. Tarama modelinde desenlenen çalışmada ölçüt örneklem tekniği kullanılmıştır. Araştırmada nitel analiz teknikleri kullanımıştır. Araştırma sonucunda Finlandiya ve A.B.D’de öğretmen yetiştiren kurumların kendi programlarını belirlemede etkin oldukları, buna karşın Türkiye ve Singapur’da programların merkezi otoriteler tarafından belirlendiği ve bu durumun önemli bir zayıflık olduğu bulunmuştur.  Diğer yandan öğretmen eğitimi paradigması olarak A.B.D, Singapur ve Türkiye’de politika düzeyinde reformist paradigmaların vurgulanmasına karşın uygulamada rekabetçi ve yararlı bilgi paradigmasının baskın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Finlandiya ise işbirliği, araştırma temelli bilgi ve gelenekten ayrılma paradigmaları gibi reformist paradigmaların  gerek politika gerekse uygulama düzeyinde etkin olarak benimsendiği bir ülke konumundadır.

Tam metin:

PDF