Yıl: 2013 Cilt: 12 Sayı: 1

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sisteminin Bir Alt Sistemi Olarak E-Okul Uygulamasına İlişkin İlköğretim Okullarındaki Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri: Bir Durum Çalışması PDF
İlhan Günbayi, Fatma Turan
Development and Validation of Readiness for Change Scale PDF
Yaşar Kondakçı, Merve Zayim, Ömer Çalışkan
Sınıf Öğretmenlerinin Disiplini Sağlamada Kullandıkları Ödül ve Ceza Yöntemleri (Şırnak İli Örneği) PDF
Faik Yılmaz, Emine Babaoğlan
Öğretmenlerin bir Yenilik Olarak Teknoloji ile İlgili Yarar Algıları PDF
Yasemin Koçak Usluel, Nilüfer Uslu
Metinlere Yönelik Okuma Motivasyonu Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Zeynep (İleri) Aydemir, Ergün Öztürk
Paylaşılan Liderlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları PDF
Niyazi Özer, Kadir Beycioğlu, pp.77-86
2004 İlköğretim Programının “Ölçme-Değerlendirme” Boyutu İle İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi PDF
Hilal Kazu, Serkan Aslan
Proje Tabanlı Sanal Öğrenme Yeterlikleri (PTSÖY) Ölçeğinin Geliştirilmesi PDF
Murat Tuncer, Ömer Yılmaz
The Effects of Using Creative Drama in Science Education on Students\' Achievements and Scientific Process Skills PDF
Bilge Taşkın-Can
Öğretmenlerin İlköğretimin Amaçlarının Gerçekleştirilme Düzeyine İlişkin Görüşleri PDF
Celal Teyyar Uğurlu
Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerinin Modüler Eğitim Programına İlişkin Görüşleri: Aydın İlinde Bir Durum Çalışması PDF
Taner Arabacıoğlu
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin İstatistiksel Düşünme Seviyelerindeki Farklılaşma Üzerine Bir Araştırma PDF
Timur Koparan, Bülent Güven
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyi PDF
Funda Nayir
Investigating Prospective Teachers\' Perceived Levels of Competence towards Measurement and Evaluation PDF
İlke Evin Gencel, Durmuş Özbaşı
6, 7, 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirliği PDF
Alpaslan Okur, Gökhan Arı
Sınıf Öğretmenlerinin FATİH Projesine İlişkin Görüşleri The Opinions of Classroom Teachers about Fatih Project PDF
Sabahattin Çiftçi, Serdarhan Musa Taşkaya, Melek Alemdar
Öğrenci Görüşleriyle Akran Değerlendirme: Bir Örnek Uygulama PDF
Ramazan Demir, Esra Bozkurt
Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Olumsuz Otomatik Düşünceleri Arasındaki İlişki PDF
Hatice Şirin, Hüseyin Izgar
Öğrenci Gözüyle Hayat Bilgisi Dersinin İşlenişi: Bir Nitel Araştırma Yöntemi Olarak Yaratıcı Drama PDF
Pervin Oya Taneri, Cennet Engin-Demir
BÖTE Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi İşbirlikli Öğrenmeye Dönük Tutumları ve Görüşleri PDF
Özgen Korkmaz
İlköğretim Öğrencilerinin Gerçek Yaşam Durumlarındaki Ölçüsel Tahmin Performansları ve Kullandıkları Stratejiler PDF
Çiğdem Kılıç, Sinan Olkun
“Bağımsız Dağılımın Genetik Çeşitlilikteki Rolü Krossing Overdan Daha Önemlidir” Savını İspatlayan Bir Model Önerisi PDF
Ayla Karataş, Canan Laçin Şimşek, Zübeyde Akan Kumbıçak
Yumurta Tangramın Matematik Derslerinde Kullanımına Yönelik Bir Çalışma PDF
Emel Topbaş Tat, Safure Bulut
Kalaycı, Ş. (Ed.) (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım. PDF
Dilek Sezgin Memnun
Çepni, S., Kurnaz, M. A. & Çoruhlu, T. Ş. (2012). Fen ve Teknoloji - Fizik Öğretmenleri için Öğretim Programları Temelinde Yer Bilimleri ve Astronomi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. PDF
Ümmügülsüm İYİBİL


ISSN: 1305-3515