Yıl: 2011 Cilt: 10 Sayı: 2

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Türkiye, Almanya ve Fransa'da Öğretmen Eğitimi Programlarında Uygulama Eğitiminin Karşılaştırılması PDF
Selçuk Uygun, Gürkan Ergen, İbrahim Hakkı Öztürk
Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşundan Günümüze Sosyal Bilgiler Programının Eğitim Programı Öğeleri Açısından Değerlendirilmesi PDF
Necdet Aykaç
Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Materyal Geliştirme Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi PDF
Dilek Acer
Prospective preschool teachers' metacognitive awareness PDF
Gökhan Özsoy, Yunus Günindi
Sosyal İletişim Ağları ve Dilin Yanlış Kullanımı Üzerine Nitel Bir Çalışma PDF
Buket Akkoyunlu ,  Meryem Yılmaz Soylu
Öğretmen Adaylarının Drama Dersine İişkin Tutumları ve Görüşleri: Atatürk Üniversitesi Örneği PDF
Zeynep Başçı, Kerim Gündoğdu
Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumları ile Denetim Odaklarının İncelenmesi PDF
A. Seda Saracaloğlu, Serap Yılmaz
Aktif Öğrenme Gruplarında Usta-Acemi Çocukların Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Yolları PDF
Vesile Yıldız Demirtaş, Hale Sucuoğlu
Sınıf Öğretmenlerinin İletişim ve Kişilerarası Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi PDF
Fatma Songül Nacar, Songül Tümkaya
Müzik Etkinliklerine Katılan ve Katılmayan Çocuklarda Benlik Saygısı ve Müzik Yeteneğine Yönelik Özyeterlik Algısının İncelenmesi PDF
Duygu Piji Küçük
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) Öğretmeninin Nitelik ve Mesleki Yeterlilikleri PDF
Hacer Aşık Ev
Sınıf öğretmenliği programı öğretmen adaylarının sosyal bilgiler programının problem çözme ve karar verme becerilerini kazandırmadaki etkililiğine yönelik görüşleri PDF
Z. Nurdan Baysal, Kader Arkan, M. Sibel Bağcı
Lise Öğrencileri Arasındaki Zorbalık Olaylarının Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Okul Türü Bakımından İncelenmesi PDF
Tuncay Ayas, Metin Pişkin
Kültürel Farkındalık Yaratma Açısından Sanat Eleştirisi Öğretimi PDF
Serdar Tuna
An Examination of the Effect of Supportive Educational Programs on Early Learning Skills of 61 to72-month-old Turkish Children PDF
Maide Orçan and Adalet Kandır
Birleştirilmiş Sınıflarda Zorunlu İngilizce Dersinin Yürütülmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri PDF
Canay Karci, Ruken Akar-Vural
Öğretmen Adaylarının Ödevlerinde İnternetten İntihal Yapmalarında Öğretim Elemanının Rolüne İlişkin Görüşleri PDF
Ali Ersoy, Muhammet Özden
İlk ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Davranış Alışkanlıkları ve “İyi Öğretmen” Özelliklerine İlişkin Algıları PDF
Ayşe Aypay
Prediction of High School Students\' Mathematics Anxiety by Their Achievement Motivation and Social Comparison PDF
Ahmet Erdoğan, Şahin Kesici, İsmail Şahin
Zorbalığa Farklı bir Bakış: Öğrencilerin Öğretmenlerine Zorbalık Yaptığı bir Dikey Zorbalık Araştırması PDF
Erkan Yaman, Nejla Kocabaşoğlu
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinin Bakış Açısıyla Türkiye\'de Program Geliştirme PDF
Tuba Gökmenoğlu, Esra Eret
Environmental Rights of Children and a General Evaluation of Environmental Education in Turkish Educational System PDF
Pelin Taşkın
Temel eğitim II. kademe öğrencilerinin müzik dersine karşı tutumları PDF
Şahin Saruhan, Jale Deniz
Matematik Öğretmenlerinin Yeni Matematik Öğretim Programında Yer Alan Ölçme Araçları Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Bu ölçme Araçlarını Kullanma Sıklıkları PDF
Murat Peker, Münibe Gülle, pp.703-716
Türkiye Cumhuriyeti\'nin İlkokullarda İzlediği İlk Öğretim Programı: “1924 İlk Mektepler Müfredat Programı” PDF
Erdal Aslan
Ergenlerin Yasa Karşı Tutumlarının Cinsiyet ve Depresyon Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması PDF
Seher Balci-Çelik
Çoklu Veri Kaynağına Dayalı Değerlendirmenin Okul İklimine Etkisi PDF
Sadegül Akbaba Altun, Salih Paşa Memişoğlu
6-14 Yaş Arası Öğrencilerde Görülen Matematik Öğrenme Bozukluğuna İlişkin Öğretmen Görüşleri PDF
Sinem Sezer, Ayça Akın
Akademisyenlerin Uzaktan Eğitim Programlarına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat ve Tunceli Üniversiteleri Örneği) PDF
Murat Tuncer, Ramazan Tanaş
İlköğretim Öğretmenlerinin Düşünme Stilleri İle Kullandıkları Öğretim Yöntemleri Arasındaki İlişki PDF
Bilal Duman, Özkan Çelik
Fen Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinden Faydalanmanın Yeni ve Etkili Bir Yolu: Yavaş Geçişli Animasyonlar PDF
Erhan Ekici, Fatma Ekici
Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Bağlamında Geliştirilen Bir Etkinlik Örneği: Psikososyal Gelişim Alanları PDF
Hasan Atak
Wormeli, R. (2009). Metaphors & Analogies: Power Tools for Teaching Any Subject. Stenhouse Publishers. Portland, Maine, U.S. 184 184 pp/paper. PDF
Mehmet Fırat


ISSN: 1305-3515