Yıl: 2011 Cilt: 10 Sayı: 1

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

An Investigation of Hearing Loss among School Age Children through Audiological Assessment in Ibadan, Oyo State, Nigeria PDF
A.M. Oyewumi and O. R. Adejumo
Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği'nin Psikometrik Özelliklerinin Ergenlerden Oluşan Bir Örneklemde İncelenmesi PDF
Tayfun Doğan
İlköğretim öğrencilerinin çocuk haklarına ilişkin algıları PDF
A. Figen Ersoy
Beş-Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerileri ile Sosyal Uyum Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi PDF
Adalet Kandır, Maide Orçan
Yetişkinliğe Aşamalı Geçiş: Beliren Yetişkinlik Tek Bir Ana Yol Mu? PDF
Hasan Atak
Ergenler İçin Şiddete Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Hicran Çetin
Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Firdevs Savi
Öğretmenlerin Öz-yeterlikleri, İş Doyumları, Yaşam Doyumları ve Tükenmişliklerinin İncelenmesi PDF
Bülent Baki Telef
Sosyal Bilgiler Dersinde Gazete Kullanımının Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi PDF
Şefik Yaşar, Gülbeyaz Ünlüer
Ailede Özerk-İlişkisel Benlik Ölçeklerinin Lise Öğrencileri için Uyarlanması ve Psikometrik Özellikleri PDF
Yalçın Özdemir ve  Figen Çok
İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Karşı Tutumlarının Başarı Düzeylerini Yordama Gücü ile Cinsiyet Arasındaki İlişki PDF
Zeliha Yücel, Mustafa Koç
Öğretmenlerin İlköğretim Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı ve Planlarına İlişkin Algıları PDF
Ahmet Şirinkan, Kerim Gündoğdu
İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Çocukların Katılım Hakları PDF
Funda Nayır, Yasemin Karaman Kepenekci
Planlı Bir Müze Gezisinin İlköğretim Öğrencilerinin Tutumuna Etkisi PDF
Ayşe Güler
İlköğretim Denetçi Yardımcılarının Sorunları PDF
Ali Ünal, Şerafettin Kantar
Teachers' Perspectives on Psychological Issues among their Students PDF
Özgür Erdur-Baker, Onur Özmen and Hande Özmen
Fen Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerdeki Yöntemsel ve İstatistiksel Sorunlar PDF
Ertuğ Evrekli, Didem İnel, Huriye Deniş, Ali Günay Balım
Effectiveness of Using Games in Teaching Grammar to Young Learners PDF
Gülin Yolageldili and Arda Arıkan
Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kullandığı Öğrenme Stratejileri (DEÜ. Örneği) PDF
Rıdvan Kete, Hale Sucuoğlu
Öğretmenlerin fen ve teknoloji dersinde ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik algıları PDF
Süleyman Yaman
Web Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlaması PDF
Mehmet Barış Horzum
İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri Işığında Sosyal Bilgiler Dersinin Amaçlarına Erişim Düzeyinin İncelenmesi PDF
Halil İbrahim Sağlam
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Okul Yaşam Kalitesini Algılama Düzeylerinin İncelenmesi PDF
Gülbahar Korkmaz, Fatma Sadık
Öğretmenlerin Sahip Oldukları Değerler İle İş Doyumlarının İncelenmesi PDF
Ercan Yılmaz, Bülent Dilmaç
Yapılandırmacı Yaklaşım ve Öğrenme Stillerinin Laboratuvar Uygulamalarında Başarı ve Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi PDF
Ercan Arı, Hale Bayram
Teachers' Involvement in Children's Play and Social Interaction PDF
Bülent Tarman and İlknur Tarman
Sosyal Kaygının Yordayıcıları olarak Kaygı Duyarlığı, Benlik Saygısı ve Kişilerarası Duyarlık PDF
Atılgan Erözkan
Sınıf Öğretmeninin Yürüttüğü Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Öğrenci Yaklaşımları: Konya / Şeydişehir Örneği PDF
Pelin Avşar, İsmail Özgür Soğancı
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Model Oluşturma Etkinlikleri ve Bunların Matematik Öğrenimine Etkisi Hakkındaki Görüşleri PDF
Ali Eraslan
İlköğretim 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmen Kılavuzu Maddenin Yapısı ve Özellikleri Ünitesinin Bilimsel Süreç Becerileri Açısından Değerlendirilmesi PDF
Fatma Ağgül Yalçın
Umay, A. (2007). Eski Arkadaşımız Okul Matematiğinin Yeni Yüzü, Ankara: Aydan Web Tesisleri. PDF
Ahmet Mutluoğlu
Strasburger, V.C. and Wilson B.J. (2002). Children, Adolescents, & the Media. Sage Publications. Thousand Oaks. U.S. PDF
Akan Deniz Yazgan
Onur, B. (2005). Anılardaki Aşklar: Çocukluğun ve Gençliğin Psikoseksüel Tarihi. Ankara: Kitap Yayınevi. PDF
Hasan Atak
May, R. (2003). Yaratma Cesareti. İstanbul: Metis Yayınları. PDF
Ömer Can Satır
Güneş, A. (2009). Bilgisayar I-II Temel Bilgisayar Becerileri (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. PDF
Serkan Yılmaz


ISSN: 1305-3515