Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 3

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Normal Gelişim Gösteren ve Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Sözcük Dağarcığı İle Dili Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi PDF
S.Sunay Yıldırım Doğru, Erhan Alabay  ve Gökhan Kayılı
İlkokuma Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi 841-850 PDF
Derya Arslan  ve  Alper Aytaç
Matematik Öğretiminde Öğretmen ve Öğrencilerin Alternatif Ölçme ve Değerlendirmeyi Algılamaları PDF
Ayten Pınar Bal, Ahmet Doğanay
Algılanan Okul Güvenliğinin Öğretmen Adaylarının Öfke Düzeylerine Etkisi PDF
İbrahim H.Çankaya, İ.Bakır Arabacı
İlköğretim Öğrencilerinin Resimsel Anlatımlarında Popüler Kültür Algısı (Norveç Çok Kültürlü Fjell İlköğretim Okulu Örneği) PDF
Suzan Duygu Eristi
Adaptation of The Child and Adolescent Perfectionism Scale To Turkish: The Validity and Reliability Study PDF
Aslı Uz Baş, Diğdem Müge Siyez
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde etkili olan faktörler PDF
Gökhan Özsoy,  Sibel Özsoy, Yasin Özkara, Aysel D. Memiş
İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumları: Nicel ve Nitel Verilere Dayalı Bir İnceleme PDF
Çiğdem Şahin Taşkın, Güney Hacıömeroğlu
İlköğretim birinci kademe 4. ve 5. Sınıf öğretmenlerinin performans görevlerine ilişkin görüşleri PDF
Sabahattin Çiftçi
Öznel İyi Oluş İle Algılanan Kontrol Arasındaki İlişkinin İncelenmesi PDF
Ali Eryılmaz, Leyla Ercan
Çocuğun Bireysel Toplumsal ve Kültürel Gelişiminde Amatör Müzik Eğitiminin Yeri Problemleri ve Çözüm Önerileri PDF
Uğur Türkmen
Okulöncesi Öğretmenlerinin Çocukların İstenmeyen Davranışları Karşısında Uyguladıkları Stratejiler PDF
Hatice Uysal, Sadegül Akbaba Altun, Ege Akgün
Motivasyonel, Bilişsel ve Bilişüstü Yeterlilikler Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması PDF
Hilal Aktamış, Sanem Uça
Otizm Tanılı Kaynaştırma Öğrencilerine Uygulanan Bilişsel Süreç Yaklaşımına Dayalı Sosyal Beceri Programının Etkililiğinin İncelenmesi PDF
Alev Girli , Selin Atasoy
Öğretmenlerin Sorun Tanımlamaları ve Direnç Stratejileri: Öğretmen Anlatıları Üzerine Toplumbilimsel Bir Çözümleme PDF
Yasemin Esen pp. 1007-1026
İlköğretim Okulu Müdürlerinin Sorunları: Sorun Kaynakları ve Destek Stratejileri PDF
Sakir Cinkir
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ve İş Doyumlarının Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi PDF
Aycan Gençtürk, Aysel Memiş
İlköğretim Öğrencilerinin Bilime ve Bilim İnsanına Yönelik İmajları PDF
Hünkar Korkmaz, Gözde Kavak
Kırsal Bölgelerde Öğrenim Gören Öğrencilere Yönelik Sosyal Etkinlikler Hakkında Öğrenci, Öğretmen Görüşleri ve Öğrencilerin Özsaygıları Açısından Değerlendirilmesi PDF
Nail Yıldırım
Türkiye ve İrlanda Fen Öğretimi Programlarının Karşılaştırılması PDF
Hüseyin Eş, Mustafa Sarıkaya
Reflection of an In-Service Education Course Program: Pedagogical Content Knowledge about alternative measurement and assessment techniques and Attitude Development PDF
Tülay Şenel Çoruhlu , Salih Çepni
Çocukların Gözünden Çevre ve Çevre Sorunları PDF
Esra Yardımcı, Gülşen Bağcı Kılıç,   pp.1122-1136
Zıt Yönlere Doğru Hareketten Yola Çıkılarak Benzetim Yoluyla Özdeşliklerin Elde Edilmesi PDF
M. Faysal Akın, Aziz Harman, Selahattin Gönen
Üstün Yetenekli İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri PDF
Hakkı Kontaş
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Zorbalığı Yordamada Sosyal Beceri ve Yaşam Doyumunun Rolü PDF
Sehir Hilooğlu, Fulya Cenkseven-Önder
1999-2007 TIMSS Fen Bilimleri ve Matematik Sonuçlarının Karşılaştırılması: Sınavda En Başarılı İlk Beş Ülke-Türkiye Örneği PDF
Salih Uzun, Suphi Önder Bütüner, Nevzat Yiğit
İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ) Yönteminin Uygulanması ile İlgili Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri PDF
Melek Şahin Civelekoğlu , Şafak Öztürk
İlköğretim Programında Yer Alan Kazanımlara Dayalı Soru Yazma ve Puanlama Çalışması PDF
Ömer Kutlu, Seher Yalçın, E. Burcu Pehlivan
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi PDF
F.Ebru Ikız, Sümeyra Kırtıl Gormez
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar:  Çokkültürlü ve Küresel Eğitim PDF
Mehmet Açıkalın
Sosyal Bilgiler Dersinde Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Derse Yönelik Tutuma Etkisi PDF
Hüseyin Çalışkan, Refik Turan
Mitoz Bölünme Konusunun Öğretimi İçin Örnek Bir Etkinlik PDF
Olcay Sinan ve  Özge Karadeniz
Yaylagül, L. ve Korkmaz, N. (Editör) (2008). Medya, Popüler Kültür ve İdeoloji. Ankara: Dipnot Yayınları. PDF
Akan Deniz Yazgan
Gagni, R. (1985). The conditions of learning and theory of instruction. 4th edition, Holt, Rinehart and Winston, Inc., Florida-ABD. PDF
Alev Ateş


ISSN: 1305-3515