Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 1

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

The Quality of Life of Students with Visual Impairments in Israel - Current Situation and Methodological Issues PDF
Hess I. and Reiter S
Social integration of children with visual impairment: A developmental model PDF
Marie Celeste and Darja Kobal Grum
Konuşma Bozukluğu Olan Çocukların ve Ailelerinin Kaygı ve Umutsuzluk Düzeyleri PDF
Nigar İpek, Meral Taner Derman and Ömür Sadioğlu
Okul Öncesi Dönemde Üstün Yetenekli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların İnsan Figürü Çizimleri PDF
H.Elif Dağlıoğlu,  Fatma Çalışandemir,   Meral Alemdar and Saniye Bencik Kangal
Opinions of Classroom Teachers and Prospective Classroom Teachers about the Learning Difficulties Encountered in the Teaching Process of Reading and Writing PDF
Seyit Ateş, Kasım Yıldırım and Mustafa Yıldız
4 ve 5. sınıf İngilizce öğretim programının değerlendirilmesi PDF
Ece Zehir Topkaya and Özge Küçük
Matematik Öğretiminin Bireyselleştirilmesinde Etkileşim Biriminin Kullanımının Başarıya ve Tutuma Etkisi PDF
Ahmet Şükrü Özdemir, Ali Rıza Küpcü
Nitel Araştırmalarda Niteliği Artırma PDF
Kasım Yıldırım
İlköğretim Okullarında Saldırganlık ve Şiddet Davranışlarının Yaygınlığı PDF
Aslı Uz Baş, Zekavet Topçu Kabasakal
Bilişsel Koçluk Yöntemiyle Öğretilen Bilişsel Farkındalık Stratejilerinin Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Bilişsel Farkındalık Becerilerine ve Kalıcılığa Etkisi PDF
Özden Demir , Ahmet Doğanay
Piyano ve Keman Alanında İki Harika Çocuk:İdil Biret-Suna Kan (Görüş ve Önerileri) PDF
Burcu Sezginsoy, Elif Güven
İlköğretim Matematik Dersi (1-5) Öğretim Programı ve Ders Kitaplarında Geometri Kavramlarının Sunuluşunun İncelenmesi PDF
Veli Toptaş
İlköğretim Okulu Sınıf ve Özel Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Karşılaştırılması PDF
İlhan Günbayı  and Durak Toprak
Klasik Test ve Madde Tepki Kuramlarına Göre Çoktan Seçmeli Testlerde Farklı Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması PDF
Göksu Gözen Çıtak
İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Bilginin Varlık Alanına Yönelik Görüşlerini Belirleme Ölçeği PDF
Gül Ünal Çoban, Ömer Ergin
Sosyal Beceri Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Uyum Düzeylerine Etkisi PDF
Zekavet  Kabasakal, Neslihan Çelik
Cebirsel Düşünme Sürecinde Örüntüden Fonksiyona Öğretim PDF
Tangül (Uygur) Kabael, Dilek Tanışlı
İlköğretim Öğretmen Adaylarının Sera Etkisi İle İlgili Kavram Yanılgıları PDF
Zeki Arsal
Sosyal Bilgiler Öğretimi Kapsamında İlköğretim Öğrencilerinde Nedensellik Kavramının Gelişimi PDF
Bayram Tay, Şefika Kurnaz, Mehmet Taşdemir
6. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Görselleştirme Yeteneklerini Geliştirme Üzerine bir Çalışma PDF
Belma Yolcu, Aytaç Kurtuluş
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesine Ait Konu Alan Bilgileri ile Pedagojik Alan Bilgileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi PDF
Sedef Canbazoğlu, Havva Demirelli, Nusret Kavak
Krizler, Reformlar ve Bilimsel İlerlemeler: Son İki Yüzyılda Davranışçılık PDF
Tuba Gökmenoğlu, Esra Eret  and Ercan Kiraz
İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri: Ankara örneği PDF
Sevgi Aydın , Jale Çakıroğlu
Seviye Belirleme Sınavına (SBS) İlişkin Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri (Erzurum il örneği) PDF
Kerim Gündoğdu, Emine Kızıltaş, Nesrin Çimen
Geometrik Yapıların İnşasında Pergel ve Çizgecin Kullanımı PDF
Ayten Erduran, Sibel Yeşildere
Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Düşünme İhtiyacına Göre Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi PDF
Ruşen Hatay Polat , Songül Tümkaya
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Epistemolojik İnançları ve Bilişbilgilerine İlişkin Görüşleri PDF
Meral Güven, Ş. Dilek Belet
Ergenlerde saldırganlık ve kişilerarası problem çözmenin incelenmesi PDF
Coşkun Arslan, Erdal Hamarta, Emel Arslan, Yeliz Saygın
Educational technology usage of pre-service and in-service science and technology teachers PDF
Şenol Beşoluk, N. İzzet Kurbanoğlu and İsmail Önder
İlköğretim II. Kademe Öğretmenlerinin Öğretmen Performansını Değerlendirme Model ve Uygulamalarına İlişkin Görüşleri PDF
Betül Balkar, Sevilay Şahin
Yapılandırmacı Yaklaşımın Öğrencilerin Akademik Başarı ve Bilgilerinin Kalıcılığı Üzerine Etkisi PDF
Mustafa Sarıkaya, Ezgi Güven, Volkan Göksu, Elvan İnce Aka, pp. 413-423
Kendini Gizleme Ölçeğinin Ergenler İçin Uyarlanmasi Ve Psikometrik Nitelikleri PDF
Metin Deniz,  Figen Çok
Fraktal Kart Etkinliğiyle Fraktal Geometriye Giriş PDF
Fatih Karakuş
Küçüköncü Y. H. (2007). Müzik Eğitimi ve Öğretimi. G.Ü.V. İlke Yayınevi. Ankara PDF
Ömer Can Satır
Binark, M. ve Bek, M.G. (2007). Eleştirel Medya Okuryazarlığı: Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalar. İstanbul: Kalkedon Yayınları. PDF
Akan Deniz Yazgan
Potter, W.J. (2005). Media Literacy: 3rd Edition. Sage Publications. Thousand Oaks. U.S. 467 pages. PDF
Akan Deniz Yazgan


ISSN: 1305-3515