Cilt 14, Sayı 3 (2015)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Öğretmen Adaylarının Öz-yeterlik Algıları ve Başarı/Başarısızlık Yüklemeleri: Boylamsal Bir Araştırma PDF
Meltem Gökdağ Baltaoğlu
Modeling Students’ Academic Performance Based on Their Interactions in an Online Learning Environment PDF (English)
Gökhan Akçapınar, Arif Altun, Petek Aşkar
İlkokul Birinci Sınıf Hayat Bilgisi Kitaplarının Değerlendirilmesi PDF
F. Dilek Gözütok, İlkay Doğan Taş, M. Emir Rüzgar, Ayşe Gülsüm Akçatepe, Alper Yetkiner
Eğitim Fakültesinde Görevli Öğretim Elemanlarının Yapılandırmacı Öğretmen Algıları PDF
Rafet Günay
Öğretmeni Seçmede Öğretmen Adaylarının Kişilik Özeliliklerinin Belirlenmesinin Önemi PDF
Asım Arı
Ergenler İçin Oyun Bağımlılığı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması PDF
Hale Ilgaz
Öğretmenlerin Örgütsel Muhalefetin Nedenlerine İlişkin Görüşleri PDF
Abidin Dağlı, Bünyamin Ağalday
Vak’aya Dayalı Öğretim Programının Etkililiği PDF
Suzan Beyza Kaptı, Nuray Senemoğlu
Sınıf Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yeterliklerinin Belirlenmesi PDF
Mehmet Özenç, Mustafa Çakır
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin İş Ortamlarındaki Informal Öğrenme Davranışları PDF
Turgay Alakurt
Adaptation of Science Attitude Scale Developed for Primary School Students into Turkish: Validity and Reliability Studies PDF
CEMAL Tosun, Murat Genç
Öğrenme Yörüngeleri ve Matematik Eğitimindeki Yeri PDF
Sefa Dündar, Nazan Gündüz
Bir Vatandaşlık Değeri Olarak Yurtseverlik: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Algısı PDF
Arife Figen Ersoy, Fatih Öztürk
Öğrencilerin Doğru ve Akıcı Sessiz Sözcük Okuma Becerileriyle Kavrama Başarıları Arasındaki İlişki PDF
Gökhan Çetinkaya, Hakan Ülper, Kutlay Yağmur
Eğitim Teknolojileri Kullanımı Kaygı Ölçeği (ETKKÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
serpil Yalçınalp, emine Cabı
Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi PDF
Şirin Karadeniz, Sinem Vatanartıran
Atatürk’ün Söylev ve Demeçlerinde Eğitim PDF
Tuba Gokmenoglu, Yasar Kondakci
Sources of Teaching Efficacy Beliefs in Preservice Science Teachers PDF (English)
Hediye Can
Intelligence and Its Relationship to Achievement PDF (English)
Fatih Kaya, Joyce Juntune, Laura Stough
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sınıf Dışı Okul Ortamlarının Kullanılma Durumları PDF
Serdar Malkoç, Erdoğan Kaya
İlkokul öğrencilerinin proje tabanlı öğrenme tutumlarına yönelik bir ölçek geliştirme çalışması PDF
Eylem Yalçın İncik, Özler Çakır, Devrim Alıcı
Sosyal Bilgilerde Kelime Hazinesinin Geliştirilmesinde Frayer Modelinin Etkisinin İncelenmesi PDF
Ilhan Ilter
Yapılandırmacı Karma Öğrenme Ortamlarının Dinleme ve Konuşma Becerilerine Etkisi PDF
Aliye Erdem, Mukaddes Erdem
Ergenlerde İnsani Değerlerin Sürekli Öfke ve Öfke İfade Biçimlerini Yordamadaki Rolü PDF
Ali Karababa, Bülent Dilmaç

Düşünce Yazısı- Opinion paper

“Nitel” ve Türevleri (“Alternatif ölçme”, “Çoklu” ve “Duygusal zekâ”): Ne, Niçin ve Nereye Doğru? PDF
Adnan Erkuş


ISSN: 1305-3515