Cilt 16, Sayı 2 (2017)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği ve Alan Seçiminde Etkili Olan Motivasyonel Etkenler PDF
Necla Ekinci
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Gözünden Vatandaşlık ve Türk Vatandaşlığı PDF
Emine Özlem Yiğit
Ders İmecesi (Lesson Study) Mesleki Gelişim Modeli: Öğretmen Adaylarının Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi PDF
Pınar Güner, Didem Akyüz
Maarif Müfettişlerinin Denetim Sistemi Hakkında Yapılan Akademik Çalışmalara İlişkin Görüşleri PDF
Ahmet Bozak, Durmuş Seraslan, Erdal Çakır
Öğrencilerin Ondalık Kesirleri Anlamlandırmasında Gerçekçi Matematik Eğitimi Kullanımı: Bir Tasarı Araştırması PDF
Sanem Uça, Asuman Seda Saracoğlu
İlköğretim Öğrencilerinin Standart Türkçedeki Ünsüzleri Sesletimleri ile İlgili Bir İnceleme PDF
Hülya Sönmez, Selma Tural Hesapçıoğlu
Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Disiplinlerarası Yaklaşıma Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi PDF
Memet Karakuş, Buket Turhan Türkkan, Fatma Karakuş
Kitap Okuma Etkinliklerinin Çevrimiçi Takip ve Değerlendirilmesi Sistemine İlişkin Paydaşların Kullanılabilirlik Görüşleri PDF
Ömer Kırmacı, Özden Şahin İzmirli
Üst Bilişsel Sorgulamaya Dayalı Problem Çözme Yaklaşımının Öz-düzenleme Becerilerine Etkisinin Yarı Deneysel Bir Çalışma İle Araştırılması PDF
Zeynep Sonay Ay, Safure Bulut
An integration of algebraic habits of mind into classroom practice PDF (English)
Deniz Eroğlu, Dilek Tanışlı
İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabının Yapılandırmacı Yaklaşım Açısından Analizi PDF
Gökhan Izgar
Eğitim İsteği: Açık ve Örtük Program Bağlamında Bir İnceleme PDF
Meltem Çengel
Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımı Rapor Formatının Öğretmen Adaylarının Başarılarına ve Fen Bilgisi Laboratuvarına Yönelik Tutumlarına Etkisi PDF
Mehmet Erkol, Mustafa Kışoğlu, Şeyda Gül
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin Tematik ve Metodolojik Açıdan İncelenmesi PDF
Sümeyra Şenyurt, Yeşim Özer Özkan
Öğretmen Adaylarının Yaşam Doyumlarının Yordayıcısı Olarak Psikolojik Dayanıklılık ve Umutsuzluk PDF
Metehan Çelik, İsmail Sanberk, Fatma Deveci
Kâğıt Katlama Yöntemi İle Matematik Öğretimi PDF
Mihriban Hacısalihoğlu Karadeniz
Yaratıcı Drama Yönteminin 6. Sınıf Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Alan Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi PDF
Gökhan Karaosmanoğlu, Ömer Adıgüzel
Stil Sınıflamaları ve Zihinsel Stil Kavramının Neliği Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Elif Esmer
Kimyasal Denge Konusunun Mikro Boyutta Anlaşılmasına Farklı Öğretim Yöntemlerinin Etkisi PDF
Seda Okumuş, Oylum Çavdar, Mustafa Alyar, Kemal Doymuş
Problem Çözme Stratejileri Öğretiminin İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Kavramsal/İşlemsel Çözüm Tercihlerine ve Problem Çözme Performansına Etkisi PDF
Feride Özyıldırım Gümüş, Aysun Umay
Sayma İlkeleri Testi'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Pelin Pekince, Hacer Elif Dağlıoğlu
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları ve Öğretim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF
Erdoğan Kaya, Murat Ekici
Farklı Branş Öğretmenlerinin Akademik İyimserlikleri ile Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi PDF
Hülya Katanalp Biroğul, Mehmet Engin Deniz
Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının Öğretmen Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün (CIPP) Modeli İle Değerlendirilmesi PDF
Eda Akdoğdu, Salih Uşun
Edmonds Öğrenme Stilleri Belirleme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması PDF
Mustafa Polat, Meral Güven
Bir Harmanlanmış Öğrenme Deneyimi PDF
Sevilay Çırak
Çocuklarda Sınav Kaygısı Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması PDF
Utkun Aydın, Gökçe Bulgan


ISSN: 1305-3515