ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ PROFİLLERİNİN İNCELENMESİ (NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Eyüp İZCİ, Hatice Özgan SUCU
1.401 738

Öz


Gardner tarafından 1983 yılında ortaya konan çoklu zekâ kuramına göre, insan zekâsı tek bir faktörle açıklanamayacak
kadar çok sayıda yeteneğin bileşiminden oluşmaktadır. Bu kurama göre bireylerin sahip oldukları ”çoklu” zekâ
alanları, “geliştirilebilir, iyileştirilebilir” özelliktedirler. Batıda son yıllarda öğrencilerin çoklu zekâ alanlarına uygun
olarak hazırlanmış öğretim ortamlarının olumlu yöndeki etkilerini gösteren sayısız araştırma bulunmaktadır. Bu
araştırmanın amacı, üniversite öğrenimi gören öğrencilerin çoklu zeka kuramına dayalı profillerini ortaya çıkartmak
bunun yanında zeka alanları ile kayıt yaptırdıkları bölümler arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma, tarama
modelinde betimsel bir çalışma olan bu araştırmada üniversite öğrencilerinin zeka alanları “Çoklu Zeka Anketi”ne
verdikleri yanıtlarla belirlenmeye çalışılmıştır. Çoklu zekâ envanterinden elde edilen puanların cinsiyete göre
farklılığını belirlemek amacıyla t-testi, yine çoklu zekâ envanterinden elde edilen puanların öğrencilerin seçtikleri lise
mezuniyet alanları, , öğrenim gördükleri fakülte ve okudukları bölüm arasındaki farklılıkların belirlenmesi için ise,
ANOVA tekniği kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda; cinsiyet farklılığına, lise mezuniyet alanları, öğrenim
gördükleri fakülte ve okudukları bölüme göre, çoklu zekâ envanterinden elde edilen puanlar arasında istatistiksel olarak
anlamlı farklılıklar bulunmuştur.


Anahtar kelimeler


Çoklu zeka kuramı, Üniversite öğrenimi, Zeka alanları

Tam metin:

PDF

Referanslar


Altınok (2008). Beden Eğitimi Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Çoklu Zeka Alanlarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Konya.

Ayaydın, A. (2004). Çoklu Zeka Kuramında Sanat Eğitimi Yaklaşımı. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14, 48-54.

Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Barrington, E. (2004). Teaching to Student Diversity in Higher Education: How Multiple Intelligence Theory can help. Teaching in Higher Education, 9(4), 421-434.

Beckman, M. (2007). Multiple Ways of Knowing: Howard Gardner's Theory of Multiple Intelligences Extend and Enhance Student http://www.earlychildhoodnews.com/earlychildhood/article_print.aspx? ArticleId=19 Learning. Excelligence Learning Corporation.

Checkley, K. (1997). The First Seven and the Eight, Educational Leadership 55, (1),8–13.

Goodhough, K. (2001). Multiple Intelligences Theory: A Framework for Personalizing Science Curricula. School Science and Mathematics, 101(4), 180-193.

Göğebakan, D. (2003). How Student’s Multiple İntelligences Differ in Terms of Grade Level And Gender. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Gürol M. (2004). Öğretimde Planlama, Uygulama, Değerlendirme (Editör M. Gürol). Elazığ:Üniversite Kitabevi.

Hamurcu, H., Günay, Y. ve Özyılmaz, G. (2002). “Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Profilleri” http://www.fedu.metu.edu.

İzci, E.; Kara, A. ve Dalaman, F. (2007). Dershane Öğrencilerinin Çoklu Zeka Kuramı Açısından İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S,21.

Loori, A. (2005). Multiple Intelligences: A Comparative Study Between The Preferences of Males and Females, Social Behavior and Personality, Society for Personality Research (Inc). 33 (1), 77–78.

Oral, B.(2001). Branşlarına Göre Üniversite Öğrencilerinin Zekâ Alanlarının İncelenmesi, Eğitim ve Bilim Dergisi, 122 (26), 19-31.

Özdemir S., Yalın H.I., Sezgin F. (2004). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Nobel yayıncılık.

Pehlivan, M. (2008). Öğrencilerin ÖSS’de yerleştirildikleri puan türleri ve sınava girdikleri alanlar ile çoklu zekâ profilleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Zonguldak.

Saban A. (2001). Çoklu Zeka Teorisi ve Eğitim. Ankara: Nobel yayıncılık.

Selçuk Z.,Kayılı H. ve Okut L. (2002). Çoklu Zeka Uygulamaları. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Tekin, M. (2007). Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Çeşitli Değişkenlere Göre Çoklu Zeka Alanlarının İncelenmesi. 5. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu. 02-03 Kasım Adana 2007.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.