LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURAN ADAYLARIN ALES, YABANCI DİL VE MEZUNİYET NOT ORTALAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Hasan ARAPGİRLİOĞLU, Onur ZAHAL, Engin GÜRPINAR, Uğur ÖZHAN
1.489 992

Öz


Lisansüstü eğitim, lisans eğitimini başarıyla tamamlamış öğrencilerin, mezun oldukları alan veya yasal olarak engel
olmaması kaydıyla, ilgi duydukları bir bilim dalında öğrenimleri devam edebilecekleri bir eğitim safhasıdır.
Ülkemizdeki üniversitelerde, ara dönemlerde nadiren olmakla birlikte, genellikle temmuz ve ağustos aylarında
lisansüstü programlara başvurular alınmaktadır. Bu başvurularda, adayların ALES puanı, yabancı dil puanı ve lisans,
yüksek lisans not ortalamaları belirli oranlarda alınarak, adaylar sıralamaya alınmaktadırlar. Bu çalışmada; 2011-2012
öğretim yılında, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne başvuran 216 adayın, ALES, yabancı dil ve mezuniyet
not ortalamaları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; adayların en yüksek not
ortalamalarının ALES puanları olduğu ve yabancı dil puanları ile ALES puanları arasında negatif yönde bir ilişki
olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte adayların, lisans not ortalamaları ile ALES puanları arasında pozitif yönde
anlamlı bir ilişki görülürken, lisans not ortalamaları ve yabancı dil puanları arasında anlamlı bir ilişki tespit
edilmemiştir.


Anahtar kelimeler


Lisansüstü Program, Yüksek Lisans, Doktora, ALES, Yabancı Dil Puanı, Mezuniyet Puanı

Tam metin:

PDF

Referanslar


bulunmuştur. Buradan hareketle, doktora programlarına başvuran adayların Yüksek Lisans Not Ortalaması puanları

arttıkça, Lisans Not Ortalaması puanlarının da arttığı görülmüştür.

ALES puanları belirli bir standardın üzeride iken, yabancı dil puanlarının genel olarak düşük olduğu görülmektedir. Bu

durum, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite eğitimi sırasında verilen yabancı dil eğitiminin, istenilen hedeflere

ulaşamadığını göstermektedir. Bu bakımdan, yabancı dil eğitimi, tekrar gözden geçirilmelidir. Üniversiteler kendi

bünyelerinde açacakları yabancı dil eğitim birimleriyle, yüksek lisans ve doktora eğitimi almak isteyen öğrencilere

yardımcı olmalıdırlar.

ALES puanı ile yabancı dil puanı arasındaki negatif yöndeki ilişki, genel kültür ve genel yetenek yönünden başarılı olan

adayların dahi, yabancı dil sınavlarından başarısız olabildiklerini göstermiştir. Bu sonuç, yabancı dil sınavlarının,

adayların yabancı dil seviyelerini doğru olarak ölçüp ölçemediği sorusunu akla getirmiştir. Bu bağlamda, yabancı dil

sınavları ile ilgili geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmalıdır.

Başer, N., Narlı, S. ve Günhan, B. (2005). Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitimi AlmalarındaYaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17.

Büyüköztürk, Ş. (2007). “Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum” (7. baskı). Ankara: PEGEM A Yayıncılık

Çakar, Ö. (1997). Bilim İnsansı Yetiştirme Lisansüstü Eğitim ve Sorunları Fen Bilimleri Alanında Türkiye BilimlerAkademisi Bilimsel Toplantı Serileri 7: Ankara: Bilim İnsanı Yetiştirme Lisansüstü Eğitim.

Güven, İ. ve Tunç, B. (2007). Lisansüstü Öğretim Öğrencilerinin Akademik Sorunları. Milli Eğitim Dergisi, 173.

Karasar, N. (2007). “Bilimsel Araştırma Yöntemi” Ankara: Nobel Yayıncılık.

Oğuzkan, F. (1993). Eğitim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını.

Özoğlu, S. Ç. (2002). Öğretim üyesi ve bilim insanı yetiştirme, lisansüstü öğretimin planlanması. Ankara: Anı Yayıncılık.

Sayan, Y. ve Aksu, H.H. (2005). Akademik Personel Olmayan Lisansüstü Eğitim Yapan Bireylerin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Çalışma:Dokuz Eylül Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi Durum Belirlemesi. DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 7.

Sayın, S. (2005). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları ve Mesleki Benlik Saygıların İncelemesi. Eurasian Journal of Education Research 19.

Sevinç, B. (2001). Türkiye’de Lisansüstü Eğitim Uygulamaları, Sorunlar ve Öneriler. Journal of Faculty of Educational Sciences, 34 (1).

Varış, F. (1973). “Türkiye’de Lisansüstü Eğitim” Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yayınları.

Yavuzer, H. ve Göver, İ. H. (2012). Akademik Personelin Yabancı Dil Durumu ve Yabancı Dil Sınavlarına Bakışı: Nevşehir örneği. NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.